You are here

Tidlig opsporing - tværfaglig indsats (0-2 år)

Projektet ’Tidlig opsporing og tværfaglig indsats i Favrskov Kommune’ sætter fokus på sårbare gravide og forældre med børn op til 2 år.

Det 3½-årige projekt, som løber frem til august 2021, har til formål at styrke sundhedsplejens opsporing af sårbare familier og at udvikle og afprøve indsatser, der matcher disse familiers behov.

Som et led i projektet har Sundhedsplejen siden 1. april 2018 tilbudt graviditetsbesøg til alle i 24. graviditetsuge, herunder screening for symptomer på fødselsdepression. Samtidig opretholdes sundhedsplejens øvrige tilbud, så der som hidtil tilbydes et tidligt barselsbesøg ved behov, minimum fem hjemmebesøg i barnets første leveår samt et behovsbesøg, når barnet er 3½ år.

Fra 1. februar 2019 tilbyder Sundhedsplejen desuden alle familier et besøg, når barnet er 1½ år.

I løbet af 2018 uddannes alle sundhedsplejersker i metoden ADBB (Alarm Distress Baby Scale), som benyttes til at screene for tidlige tegn på tilknytningsvanskeligheder og social tilbagetrækning. Desuden uddannes flere sundhedsplejersker og familiebehandlere til at undervise i forældrekurset Tryghedscirklen, så der fremover bliver oprettet ekstra hold af det populære kursus til forældre, der føler sig udfordret i forældrerollen. 

For at styrke det tværfaglige samarbejde i kommunen, er der etableret et tværprofessionelt småbørnsteam, der skal vurdere og varetage sårbare børn og familiers behov. Målet er, at teamet skal bidrage til at sikre koordineringen af de forebyggende indsatser, så familierne tilbydes tidlige og målrettede indsatser, når der opstår problemer i forbindelse med graviditet, fødsel, spæd- og småbørnsalder. Desuden opkvalificeres det eksisterende regionale samarbejde med jordemødrene.

Publikationer

Satspuljeprojekt - tidlig opsporing

Klik her.

Kontakt

Anne Aggerholm Jønsson
Projektleder
8370 Hadsten
Mob 21 67 86 32

Senest opdateret

18.03.2019
mbdm