You are here

Sådan behandler vi dine oplysninger

Læs mere om, hvad der sker med dine oplysninger i forbindelse med din ansøgning om at blive domsmand.

Hvem er vi?

Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup

CVR-nr.: 29 18 97 14
Telefon: 89 64 10 10

Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, som kan kontaktes på følgende: e-mail: dbr@favrskov.dk eller 89 64 60 95.

Læs mere om kontaktoplysninger og databeskyttelsesrådgiverens opgaver i Favrskov Kommune.

Hvad anvender vi dine oplysninger til?

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • For at kunne oprette en grundliste til brug for Landsrettens udvælgelse af lægdommere i perioden 2020-2023
 • For at kunne journalisere dine oplysninger i vores sagsbehandlingssystem.
   

Har vi lov til at behandle dine oplysninger?

Hjemlen for behandling af personoplysninger er:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, hvorefter behandling af personoplysninger er lovlig, hvis behandlingen henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige (Favrskov Kommune) har fået pålagt.
 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, hvorefter offentlige myndigheder kan behandle oplysninger om personnummer med henblik på en entydig identifikation eller som journalnummer.
   

Kategorier af personoplysninger

Favrskov Kommune behandler følgende personoplysninger om dig:

Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, cpr.nr., uddannelse og eventuelt etnisk oprindelse og helbredsoplysninger.

 

Hvordan er Favrskov Kommune kommet i besiddelse af dine personoplysninger?

Ved din henvendelse til Favrskov Kommune.

 

Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?

Borgmestersekretariatet videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Databehandlere, som i medfør af en databehandleraftale har adgang til vores systemer med henblik på at servicere vores elektroniske systemer
 • Grundlisteudvalget, der har til opgave at sammensætte en grundliste til brug for landsrettens udvælgelse af domsmænd og nævninge
 • Landsretten, til brug for udvælgelsen af domsmænd og nævninge.

 

Hvor længe opbevarer Favrskov Kommune dine personoplysninger?

Dine oplysninger opbevares, så længe de er nødvendige til det angivne formål og for at overholde reglerne om journalisering i offentlighedsloven. Oplysningerne vil blive slettet efter arkivlovens regler.

 

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Favrskov Kommunes behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne, hvilket sker ved at kontakte kommunen. Du har følgende rettigheder:

Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret):

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Favrskov Kommune behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.


Ret til berigtigelse (rettelse):

 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
   

Ret til sletning:

 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
   

Ret til begrænsning af behandlingen:

 • Du har visse i tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser
   

Ret til indsigelse:

 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

 

Klagemuligheder

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Senest opdateret

05.12.2018
dole