You are here

Natur og vandløb: Høringer og afgørelser

Høringer og afgørelser for natur og vandløb offentliggøres her i kronologisk rækkefølge. Afgørelser er tilgængelige i 6 måneder.

Favrskov kommune meddeler tilladelse til sejlads på Nørreåen med motorbåd. 
Klagefristen er 4 uger og udløber den 13 september 2019.

Favrskov sender hermed udkast til afgørelse efter vandløbs- og planloven af projekt om etablering af minivådområde på mat. nr. 20a, Galten By, Nr. Galten tilhørende ejendommen Erslevvej 45, 8370 Hadsten i høring i 4 uger.  
Høringssvar sendes til vandløb@favkskov.dk senest den 12. september 2019

Rekreativ åbning af  Elhøj Bæk - høringsbrev
Projektforslaget er i høring fra 9. august 2019 til 6. september 2019.

Afgørelse vedrørende etablering af minivådområde på matrikel 15q, Farre By, Sporup.  
Klagefristen er 4 uger og udløber den 2. september 2019.

Tilladelse til sejlads med tømmerflåde i Gudenåen fra Tangeværket til Ulstrup - 01 
Klagefristen er 4 uger og udløber 2.8.2019.

Tilladelse til sejlads med tømmerflåde fra Bjerringbro til Ulstrup - 01
Klagefristen er 4 uger og udløber 2.8.2019.

Vandløbsprojekt i Granslev Å i høring Hadsten Lystfiskeriforening ønsker at udføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Granslev Å ved ”Røde Mølle” nord for Granslev By.
Projektforslaget er i høring fra 3. juli 2019 til 28. august 2019.

Tilladelse til at krydse Hagenstrup Møllebæk med fjernvarmeledning. 
Klagefristen er 4 uger og udløber den 30. juli 2019.

Godkendelse – Vandløbsrestaureringsprojekt – Hammel Møllebæk – åbning af rørlagt strækning 
Klagefristen er 4 uger og udløber den 29. juli 2019

Favrskov kommune meddeler lovliggørende tilladelse til regulering af Bukbæk.  
Klagefristen er 4 uger og udløber den 29. juli 2019.

Favrskov Kommune har afgjort at vandløbsrestaureringsprojektet i Hammel Møllebæk ikke kræver udarbejdelse af en miljørapport
Klagefristen er 4 uger og udløber den 26. juli 2019

Afgørelse om landzonetilladelse til etablering af vandhul på matr. nr. 4c, Borre By, Vejrslev på Boballevej 1, 8850 Bjerringbro. 
Klagefristen er 4 uger og udløber 25. juli 2019

Favrskov kommune har afgjort at vådområde Favrskov Enge ikke kræver udarbejdelse af en miljørapport 
Klagefristen er 4 uger og udløber den 23 juli 2019

Høring efter vandløbsloven af etablering af minivådområde på mat. nr. 15q, Farre By, Sporup. 
Høringsfrist er den 19. juli 2019. Bemærkninger sendes til vandløb@favrskov.dk

Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af overkørsel i Brandstrup Bæk. 
Klagefristen er 4 uger og udløber den 2. juli 2019

Favrskov kommune meddeler hermed tilladelse til at rørlægge en strækning af Fandensbakke bæk. 
Klagefristen er 4 uger og udløber den 2. juli 2019.

Offentliggørelse af lovliggørende reguleringsprojekt i bukbæk i forbindelse med udvidelse af E45 docx.pdf
Offentliggjort 28. maj 2019 klagefrist 25.juni 2019 

Tilladelse til regulering af Revens Bæk samt afgørelse efter naturbeskyttelsesloven og VVM-screening
Favrskov Kommune har truffet afgørelse efter vandløbsloven til regulering af Revens Møllebæk ved Voldum. Der er desuden foretaget en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven samt truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Formålet med projektet er at skabe bedre forhold for fisk, smådyr og vandplanter.

Klagefrist er fredag 21. juni 2019. 

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte Torben Tran Ankjærø, Natur og Miljø, ttan@favrskov.dk, 89 64 52 39.

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af aflejringer i Gelbæk samt sikre mulighed for afgræsning og høslet på nærliggende eng
Offentliggjort 24. maj 2019 - Klagefrist 20. juni 2019

Afgørelse om at vandløbsregulativ for Gelbæk ikke er omfattet af krav om miljø-vurdering
Offentliggjort 24. maj 2019 - Klagefrist 21. juni 2019

Høring - Regulativ for Gelbæk
Offentliggjort 13. maj 2019 - høringsfrist 8. juli 2019

Høring – Vandløbsrestaureringsprojekt – Hammel Møllebæk – åbning af rørlagt strækning
Projektforslaget er i høring fra 3. maj 2019 til 28. juni 2019.
Klagevejledning fremgår af høringsbrevet. Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte Klaus Overgaard Kristensen, Natur og Miljø, klkr@favrskov.dk, 89 64 52 15.

Favrskov kommune meddeler hermed Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at nedlægge overkørsel over Lilleåen mellem mat. Nr. 19c og 19d Grundfør By, Grundfør. 
Klagefristen er 4 uger og udløber den 31. maj 2019

Projekt vedrørende rørlægning af en strækning i Fandensbakke bæk sendes hermed i 4 ugers offentlig høring. 
Eventuelle bemærkninger skal sendes til Favrskov Kommune senest den 31. maj 2019.

Favrskov kommune har afgjort at en rørlægning af Fandensbakke bæk ikke kræver udarbejdelse af en miljørapport. 
Klagefristen er 4 uger og udløber den 31. maj 2019.

Favrskov kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af en vejbro hen over Lerbjerg bæk  
Klagefristen er 4 uger og udløber den 27. maj 2019.

Høring om vandløbsreguleringsprojekt i Revens Møllebæk nær Voldum
Høringsperioden er 4 uger og udløber 23. maj 2019.

Høring i henhold til vandløbsloven vedr. regulering af Hummelbæk og Skivholmskov Bæk
Høringsperioden er 4 uger og udløber 10. maj 2019.

Dispensation fra naturbeskyttelsenslovens §3 og afgørelse efter miljøvurderingslovens §21 om ikke-miljøvurderingspligt vedr. oprensning af tilløb til Lading Sø

Klagefristen er 4 uger og udløber 10. maj 2019.

Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til oprensning i Hammel Møllebæk
Klagefristen er 4 uger og udløber den 2. maj 2019.

Tilladelse til sejlads med tømmerflåder fra Silkeborg Bad (Ørnsø) til den Blå bro i Randers. 
Klagefristen er 4 uger og udløber 29.4.2019.

Favrskov kommune meddeler tilladelse til at krydse Hagenstrup bæk, Stærkær og Danstrup bæk med fjernvarmeledning. 
Klagefristen er 4 uger og udløber den 24. april 2019

Tilladelse efter vandløbsloven samt dispensation i henhold til Naturbeskyttelsesloven til etablering af 3 midlertidige broer over Borre Å. 
Klagefristen er 4 uger og udløber den 14. april 2019.

Tilladelse til reguleringsprojekt i Bukbæk i forbindelse med udvidelse af E45 
Klagefristen er 4 uger og udløber den 25. marts 2019.

Tilladelse efter vandløbsloven til bådebro på ca. 42 m2, beliggende på adressen Busbjergvej 81, matr. nr. 8b, Stærkær, Gerning ( lovliggørelse )  
Klagefristen er 4 uger. Den udløber den 4. marts 2019

Favrskov kommune har afgjort at etablering af en overkørsel over Brandstrup bæk ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport samt meddelt dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af en overkørsel over Brandstrup bæk. 
Der er 4 ugers klagefrist på afgørelserne og den udløber den 25. februar 2019.

Favrskov kommune sender hermed projekt om etablering af overkørsel i Brandstrup Bæk i 4 ugers offentlig høring.    
Høringen er 4 uger og eventuelle bemærkninger skal sendes til ochr@favrskov.dk og Favrskov@favrskov.dk senest 25. februar 2019.

Regulering af Bukbæk i forbindelse med udvidelse af motorvej E 45 samt afgørelse efter miljøvurderingsloven og Naturbeskyttelsesloven.
Høringssvar sendes til Favrskov@favrskov.dk
Klagefristen for afgørelserne er på 4 uger. Klagefrist er den 20.februar 2019.

Favrskov kommune har afgjort at projektet omhandlende udlægning af grus på trækstien på mat. Nr 12 a og 12 b, Vejerslev By, Vejerslev ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.
Samtidig meddeler Favrskov kommune tilladelse i henhold til vandløbsloven til det ansøgte projekt.
Klagefristen er 4 uger og udløber den 11. februar 2019.

Favrskov kommune afgør hermed at rørlægning af grøft på mat. Nr. 1 k, Frijsenborg Hgd, Hammel ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurderingsrapport.
Favrskov kommune meddeler tilladelse efter vandløbsloven til rørlægning af grøft på mat. Nr. 1 k, Frijsenborg Hgd, Hammel.
Klagefristen er 4 uger og udløber den 11. februar 2019.

Kontakt

Teknik og Kultur
Torvegade 7
8450 Hammel

Senest opdateret

19.08.2019
anoh