You are here

Opklassificering af veje i Favrskov Kommune

 • Opklassificering af private fællesveje

  Fotoet er ikke fra Favrskov Kommune

Læs mere om aktuelle aktiviteter i forbindelse med opklassificeringen af private fællesvej, og finde generel information om projektet.

Generel information:

Byrådet har vedtaget i videst mulig omfang at gennemføre en opklassificering af vejområdet i hele Favrskov Kommune. 

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2018-21, at ansvaret og ejerforholdene på vejområdet i videst mulig omfang skal harmoniseres på tværs af hele Favrskov Kommune.

Den fremtidige harmonisering skal ske via en opklassificering af private fællesveje over en årrække - se evt. budgetblok A-236 og U-206.

I aftalen er det præciseret, at den tekniske forvaltning udarbejder en samlet plan for, hvordan der over en årrække kan gennemføres en opklassificering af relevante private fællesveje.

Byrådet har også vedtaget, at opklassificeringen skal baseres på en grundig undersøgelse af forholdene, herunder de juridiske.

Forvaltningens forslag til en samlet plan for hvordan opklassificeringen kan gennemføres blev forelagt Byrådet i oktober 2018 - du kan se sagen her. Planen beskriver forvaltningens forslag til overordnede kriterier for opklassificering og projektets tids- og procesplan. 

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Benjamin Angus Steen på tlf. 89 64 53 08 eller på omk@favrskov.dk

 

Ofte stillede spørgsmål om opklassificering

 • Hvad er en privat fællesvej?

  En private fællesvej er en privat vej, der bruges af flere ejendomme og er åben for offentlig trafik.

  Det er grundejerne, grundejerforeningen eller vejlauget, der har ansvaret for den private fællesvej. Det er også dem, der skal vedligeholde den, så den er sikker at færdes på.

  Læs mere om de forskellige vejklasser på siden her.

 • Hvem beslutter om min vej skal opklassificeres?

  I Favrskov Kommune er det Teknik- og Miljøudvalget, der beslutter, hvilke veje der skal opklassificeres. Beslutningen skal være begrundet i en samlet trafikal vurdering af vejen, herunder trafikintensitet, vejens betydning for det omkringliggende vej- og stinet, vejens art og typen af færdsel.

 • Hvornår tages der stilling til min vej?

  Opklassificeringen bliver gennemført i syv etaper. Etapeopdelingen sker for at opdele opgaven i håndterbare klynger. Første etape omfatter de tre sogne Søften, Folby og Lading. 

  Den aktuelle tidsplanen for første etaper fremgår nedenfor:

   

  Jan. 2019 - Udarbejdelse af påtænkte afgørelser

  Mar. 2019 - Politisk godkendelse af påtænkte afgørelser

  Maj 2019 - Påtænkte afgørelser sendes i høring

  Maj 2019 - Borgermøde

  Jun. 2019 - Udarbejdelse af endelige afgørelser

  Sep. 2019 - Politisk godkendelse af endelige afgørelser

  Feb. 2020 - Udmatrikulering af opklassificerede veje

  Apr. 2020 - Ikrafttrædelse

   

  Projektets tids- og procesplan evalueres efter den politiske behandling af første etape (ultimo 2019).

  De resterende etapers tids- og procesplan tilpasses på baggrund af evalueringen og vil være tilgængelige på siden her, når de er endeligt fastlagte.

 • Hvordan bliver jeg inddraget i processen?

  Før der træffes beslutning om at opklassificere en vej, bliver der sendt en påtænkt afgørelse i høring. Her vil alle borgere have mulighed for at afgive høringssvar.

   

  På veje der planlægges opklassificeret vil de påtænkte afgørelser blive sendt i individuel høring hos de vejberettigede og vejejerne. Fristen for at afgive høringssvar er fire uger.

 • Kan jeg klage over afgørelsen?

  Som part kan du klage over kommunens afgørelse om at opklassificere en privat fællesvej til Vejdirektoratet.

   

  Klagen kan indsendes via Vejdirektoratets elektroniske klageblanket på borger.dk. Benyt linket eller gå ind på borger.dk – Samfund og rettigheder – Klagemuligheder – Klagemuligheder i Danmark – Klag til Vejdirektoratet over afgørelser på vejområdet.

   

  Vejdirektoratet kan kun tage stilling til, om afgørelsen er lovlig, men ikke til kommunens skøn.

 • På hvilket lovgrundlag gennemføres opklassificeringen?

  Ifølge vejlovens § 15 kan kommunalbestyrelsen bestemme, hvilke nye kommuneveje der skal anlægges, hvilke bestående kommuneveje der skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges, jf. § 124, og hvilke private fællesveje der skal optages som kommuneveje.

   

  Beslutninger herom skal træffes på baggrund af en samlet trafikal vurdering og må ikke kun være begrundet i økonomiske forhold.

   

  Foruden vejlovens § 15 gælder de almindelige forvaltningsretlige regler om partshøring, begrundelse og klagevejledning.

   

  Reglerne om partshøring findes i forvaltningslovens kapitel 5. Reglerne om partshøring giver en part ret til at udtale sig om sagen, inden kommunen træffer afgørelse.

   

  Ifølge forvaltningslovens §§ 22-24 skal en forvaltningsafgørelse være ledsaget af en begrundelse.

   

  Ifølge forvaltningslovens § 25 skal en forvaltningsafgørelse være ledsaget af en klagevejledning.

Informationsmøde 20.december 2018

Tilbage i december 2018 afholdte Favrskov Kommune det første info-møde

På mødet blev de vigtigste juridiske forhold og projektets tids- og procesplan præsenteret.

Det er endnu ikke besluttet, hvilke veje der foreslås opklassificeret.

Hvis du har spørgsmål, om den vej du bor på, kan du stille disse under høringsperioden.

Høringerne afholdes etapevis, i takt med at vejene vurderes.

Du kan se slideshow fra informationsmødet her.

 

Kontakt

Teknik og Kultur
Tovegade 7
8450 Hammel

Senest opdateret

14.01.2019
anoh