You are here

Hjemmeplejen

Enhver borger i Favrskov Kommune skal have tillid til, at hjælpen er der, når der bliver brug for den.

Tillid til vores hjemmepleje skaber vi ved at sikre, at alle borgere oplever samme høje serviceniveau i mødet med fagpersonalet. Hvad enten du bliver tilknyttet distrikterne Øst eller Vest, er du ved Favrskov Kommune sikret en høj standard i mødet med hjemmeplejen.

Medarbejderne er organiseret i grupper, så flest mulige beslutninger træffes af dig og medarbejderne sammen. Dette er med til at sikre dig, at hjælp og pleje er tilrettelagt og tilpasset dine behov.

Den hjælp, der ydes, skal sigte mod at øge borgerens ressourcer og livskvalitet. Vi ønsker, du skal leve live - hele livet.

Hjemmeplejen i Favrskov Kommune

 • Hjemmeplejen Favrskov Øst - teams

  Team Hadsten

  Hadsten og opland: Vissing, Lerbjerg, Lyngå, Galten, Selling, Ødum, Hadbjerg og Voldum.

  89 64 25 21 hverdage: 7-7.30 og 12.30-13.00

   

  Team Hinnerup

  Hinnerup, Grundfør, Lading, Foldby, Skjød og Søften

  89 64 12 37 hverdage: 7-7.30 og 12.30 - 13.00

   

  Team Favrskov Øst Sygeplejersker

  Hadsten: 89 64 25 07

  Hinnerup: 89 64 12 52

  Alle dage kl. 7.00 - 7.30 og 12.30 - 13.00

  I aftentimerne ydes der sygepleje og personlig pleje på tværs af de nævnte team. I nattetimerne ydes der sygepleje og personlig pleje på tværs af Favrskov Øst og Favrskov Vest.

 • Hjemmeplejen Favrskov Vest - teams

  Team Hammel

  Tlf. 89 64 17 01, telefontid kl. 7.00 - 7.30 og 13.30 - 14.30

   

  Team Thorsø

  Tlf. 89 64 25 26, telefontid kl. 7.00 - 7.30 og 13.30 - 14.30

   

  Team Ulstrup

  Tlf. 89 64 13 27, telefontid kl. 7.00 - 7.30 og 13.30 - 14.30

   

  Team Favrskov Vest Sygeplejersker

  89 64 16 63 eller 89 64 16 64 alle dage kl. 7.00 - 7.30 og 13.30 - 14.30

  I aftentimerne ydes der sygepleje og personlig pleje på tværs af de nævnte team. I nattetimerne ydes der sygepleje og personlig pleje på tværs af Favrskov Øst og Favrskov Vest.

 • Hjemmeplejen Favrskov Øst - gruppeledere

  Mette Petersen - mail mpet@favrskov.dk, tlf. 89 64 12 06

  Gruppeleder for: Team Hinnerup Dag og Team Hinnerup Aften

   

  Tove Frederiksen - mail: tmfr@favrskov.dk, tlf. 89 64 25 20

  Gruppeleder for: Team Hadsten Dag, Team Hadsten Aften og Team Hjemmeplejen Favrskov Nat

   

  Lone Lange Stougaard - mail: llst@favrskov.dk, tlf. 89 64 25 15

  Gruppeleder for: Team Øst Sygeplejersker (Hadsten og Hinnerup)

 • Hjemmeplejen Favrskov Vest - gruppeledere

  Malene Simonsen -  mals@favrskov.dk tlf. 89 64 13 25
  Leder for: Team Thorsø, Team Ulstrup - dag/aften

   

  Bente Jørgensen - mail bejo@favrskov.dk tlf. 89 64 17 06
  Leder for:  Team Hammel - dag/aften, lokalrengøring

   

  Birgit Holland - mail biho@favrskov.dk tlf. 89 64 17 25
  Leder for: sygeplejerskerne Hammel og Ulstrup

Hjemmehjælp er personlig hjælp

Hjemmehjælp består af personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Det er kommunen, der afgør, om den ældre er berettiget til at modtage hjemmehjælp.

Du kan få flere oplysninger på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside:

Hvem kan få hjemmehjælp?

Du kan få hjemmehjælp, hvis du er handicappet, ældre eller i en periode har været syg og derfor ikke længere har de fysiske eller psykiske færdigheder, du havde tidligere. Afgørelsen om hvilken hjælp, du kan få, træffes på grundlag af en vurdering af dit behov.

Du kan få hjælp til:

 • praktiske opgaver i hjemmet
 • personlig pleje

Du kan ansøge kommunen om hjemmehjælp i form af varig hjælp, midlertidig hjælp eller som lejlighedsvis aflastning. Du kan få hjælp uanset om du bor alene, i eget hus, i bofællesskab, i plejebolig eller andet.

Du kan inden for bestemte rammer selv være med til at bestemme, hvilke opgaver der skal løses inden for de tildelte timer, og hvordan de fra gang til gang skal tilrettelægges.

Hvordan får jeg hjemmehjælp?

Du skal kontakte kommunen og søge om hjemmehjælp.

Kommunen vurderer din individuelle og samlede situation og afgør på dette grundlag, hvor meget hjælp du kan få, og om du har brug for at få varig hjælp eller hjælp i en kortere periode. Hvis dine behov ændres, skal hjælpen tilsvarende ændres.

Kommunen har ikke pligt til fx at levere hjælp i et bestemt antal timer. Den konkrete service besluttes af kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune. Kommunens afgørelse skal være skriftlig, og den skal indeholde en klagevejledning.

Frit valg af leverandør

Uanset om du får hjemmehjælp til praktiske opgaver eller hjælp til personlig pleje, har du mulighed for selv at vælge hvem af de godkendte leverandører, der skal levere hjemmehjælpen. Kommunen skal oplyse dig om, hvilke leverandører du kan vælge imellem. Kommunen udleverer materiale, hvor du kan læse om, hvad den enkelte leverandør kan tilbyde.

Har du et specifikt ønske om, hvem der skal stå for din hjemmehjælp, kan du søge om at få personen godkendt af kommunen.

Hvis kommunen ikke kan yde den hjælp, du er blevet tilkendt, kan du efter aftale med kommunen ansætte en privat hjælp og få tilskud til lønnen. Får du mere end 20 timers hjælp om ugen, har du også mulighed for at ansætte din egen hjælp og få tilskud. Kravet er, at du skal have en betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Den person, du vælger, skal opfylde kommunens krav til uddannelse m.m.

Du kan finde oplysninger om leverandører på Socialstyrelsens "Fritvalgsdatabasen".

Fleksibel hjemmehjælp

Fleksibel hjemmehjælp betyder, at du har ret til at bytte ydelser inden for bestemte rammer. Hvis du modtager personlig pleje og praktisk hjælp, har du mulighed for at vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om.

Du kan for eksempel vælge at bytte støvsugningen med en gåtur, eller andre ydelser du har behov for. Reglen er, at du skal være tildelt begge ydelsesformer – praktisk hjælp og personlig pleje, for at kunne bytte mellem dem. Hvis du kun er tildelt en af ydelsesformerne, fx praktisk hjælp, kan du ikke bytte til en ydelse, der hører under personlig pleje eller omvendt.

Erstatningshjælp

Kommunen skal sørge for at hjælpen leveres inden for en rimelig frist, hvis den oprindelige aftale ikke kan overholdes. Hvad der er rimelig frist besluttes af kommunen.

Fast kontaktperson i hjemmeplejen

Hvis du modtager hjemmehjælp, har du ret til en fast kontaktperson i kommunen, som du kan henvende dig til, hvis du har spørgsmål til hjemmehjælpen. Kommunen skal i forbindelse med afgørelsen om hjælp oplyse dig om, hvem du kan kontakte.

Hjemmehjælp på ferien

Hvis du er berettiget til varig hjemmehjælp, kan du få hjemmehjælp i perioder, hvor du opholder dig i en anden kommune end din bopælskommune, fx i forbindelse med et sommerhusophold.

Det er din midlertidige kommune, der beslutter, hvilken hjælp du konkret kan få, og serviceniveauet vil blive tilpasset det lokale niveau.

Du skal kontakte din bopælskommune, hvis du ønsker hjemmehjælp i en begrænset periode.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Lovgivning

Du kan finde reglerne for hjemmehjælp i serviceloven, kapitel 16.

Reglerne for betaling kan du læse på Retsinformation:

Hjemmeplejen - pjecer

Kontakt

Administrationen - Favrskov Øst

Hovvej 76, Hadsten
Tlf.: 89 64 25 03

Herredsvej 16, Hinnerup
Tlf.: 89 64 12 00

08.00 - 13.00
Administrationen - Favrskov Vest
Elmevej 37
Hammel
Tlf. 89 64 25 02
08.00 - 13.00

Senest opdateret

01.06.2016
peje