You are here

Helbredstillæg

Her kan du finde information om helbredstillæg/helbredskort og udvidet helbredstillæg.

Helbredstillæg/helbredskort

Er du pensionist kan du søge om helbredstillæg/helbredskort til udgifter du har på grund af helbredsproblemer - fx. medicin, tandbehandling, fodterapi eller fysioterapi.

Du kan søge om helbredstillæg gennem kommunen, hvis du er folkepensionist.  Hvis du er bevilget førtidspension før januar 2003 og efter de gamle regler, kan du også søge om helbredstillæg.

Når du søger om almindeligt helbredstillæg/helbredskort, skal du ansøge om helbredstillægget/helbredskortet eller klik her. Hvis du først har fået bevilget helbredskortet, skal du ikke efterfølgende søge om det almindelige helbredstillæg hos kommunen.

Helbredstillæggets størrelse afhænger af din personlige tillægsprocent. Tillægsprocenten bliver fastsat ud fra størrelsen af din og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægt. Det er din og din eventuelle samlevers samlede likvide formue, der afgør om du kan få helbredskort og få udbetalt helbredstillæg. For at du kan komme i betragtning til helbredskort/helbredstillæg, må din/jeres likvide formue ikke overstige 89.800 kr. (2020).

Du kan få almindeligt helbredstillæg til medicin, tandbehandling, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven (sygesikringstilskud).

Læs mere om helbredstillæg/helbredskort længere nede på siden.

Du kan læse mere om udvidet helbredstillæg til briller, fodbehandling eller tandproteser under emnet "Udvidet helbredstillæg".

Udvidet helbredstillæg

Du kan inden du bestiller briller, fodbehandling eller tandproteser søge udvidet helbredstillæg, hvis du er folkepensionist eller, hvis du er blevet tildelt en førtidspension før januar 2003. Det udvidede helbredstillæg bidrager til dækning af udgifter til:

 • Tandproteser
 • Briller
 • Fodbehandling


Altså udgifter, som du ikke kan få tilskud til via sygesikringen. Det vigtigste du skal have parat inden du ansøger, er husstandens formueoplysninger.

 • Din personlige tillægsprocent skal være mellem 1 og 100 (se bagsiden af din pensionsmeddelelse)
 • Den likvide formue i husstanden må ikke overstige 89.800 kr. (2020)
 • Borgerservicecentret skal godkende, at udgiften er nødvendig inden du bestiller briller, fodbehandling eller tandproteser


Du får tilskuddet som et engangsbeløb. Borgerservicecentret skal have et prisoverslag/erklæring fra din behandler, optiker eller tandtekniker/tandlæge. Ud fra erklæringen vurderer kommunen, om der kan gives tilskud til behandlingen.

Du kan selv bestemme, hvor du vil købe dine briller, fodbehandling eller proteser. I teksten herunder kan du finde en oversigt over prisaftaler, som kommunen har indgået med leverandørerne.

Tillæggets størrelse afhænger af din personlige tillægsprocent, og kan højst udgøre 85% af taksterne i prisaftalen.

Du kan frit vælge en anden leverandør, men du skal selv betale merudgiften, hvis du vælger en dyrere løsning end prisaftalens takster. Kommunen yder derfor udelukkende tilskud til briller ud fra prisaftalens takster. Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, beregnes tillægget efter tilskuddet fra Sygeforsikringen Danmark er fratrukket.

Læs mere om udvidet helbredstillæg længere nede på siden. 

Her kan du se en oversigt over prisaftaler, som Favrskov Kommune har indgået med leverandørerne.

Søg inden du bestiller

Der kan ikke ydes udvidet helbredstillæg med tilbagevirkende kraft. Husk at søge, inden du bestiller briller, tandproteser eller behandling hos en fodterapeut. Du skal afvente en skriftlig godkendelse fra Borgerservicecentret inden du bestiller.

Betaler du selv hele regningen, skal du anvende digital selvbetjening via de røde selvbetjeningsknapper herunder uanset om du skal søge om helbredstillæg,udvidet helbredstillæg eller have refunderet en regning. Helbredstillægget vil blive indsat på din NemKonto.

Hvis du ikke kan anvende de digitale løsninger, kan du få hjælp af en pårørende eller nærtstående til at anvende løsningerne.

Du kan læse mere om ansøgningskravene for at komme i betragtning til at søge om enten helbredstillæg eller udvidet helbredstillæg i pjecen: " Hvis du skal søge om helbredstillæg, udvidet helbredstillæg eller personligt tillæg".

Læs mere om, hvordan du søger digitalt om de forskellige tillæg eller om, hvordan du får hjælp til ansøgningen i pjecen "Søg digitalt om helbredstillæg".

Du skal være opmærksom på, at du kan foretage tidsbestilling hjemmefra, hvis du har brug for hjælp til Borgerservice. Du bestiller tid ved at benytte den røde knap herunder på siden. Får du eventuelt brug for at afbestille din reservation, skal du annullere din tidsbestilling på knappen "Annuller tidsbestilling". Læs mere om, hvordan du bestiller tid til hjælp i Borgerservice.

Behandler

Hvis du er behandler, skal en erklæring også indsendes via digital selvbetjening til kommunen.

Personoplysninger og mere om tillæg

 • Behandling af personoplysninger

  Sådan behandler vi dine oplysninger

  Favrskov Kommune behandler oplysninger om dig, når du indsender ansøgning om helbredstillæg og personligt tillæg. Kommunen kan indhente økonomiske oplysninger samt oplysninger om dine ferieforhold fra andre offentlige og private myndigheder, herunder Skattestyrelsen, Feriekonto og A-kasser.

  Kommunen kan indhente tilsvarende oplysninger om andre i din husstand.


  Kommunen bruger oplysningerne til behandling af din sag eller til efterfølgende kontrol, jfr. retssikkerhedslovens § 11a, stk. 2-5 eller integrationslovens § 50, stk. 5 og 6.


  Kommunen har adgang til Udbetaling Danmarks oplysninger om dine og din ægtefælle/samlevers indtægt, personlig tillægsprocent og formue som er nødvendige for beregning af helbredstillæg og personligt tillæg, jf. lov om Udbetaling Danmark, § 8, stk. 2.


  Til kontrol af din indkomst- og formueforhold kan kommunen kræve nødvendige oplysninger fra pengeinstitutter og arbejdsgivere. Oplysningerne kan sammenstilles med de øvrige oplysninger om dine økonomiske forhold, som kommunen er i besiddelse af, jf. retssikkerhedslovens § 11a, stk. 3.
   

  Behandlingen af oplysninger

  Kommunen registrere de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl. der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen.


  Kommunen kan videregive oplysning om tilskuddets størrelse til behandleren.


  Kommunen og Udbetaling Danmark har gensidig pligt til, at videregive oplysninger som kan have betydning for en ydelse, du modtager fra henholdsvis Udbetaling Danmark og kommunen, jf. lov om Udbetaling Danmark, §§ 6,9 og 10.


  Kommunens oplysninger om dine kontante ydelser og tilskud sammenkøres i Udbetaling Danmarks dataenhed med andre myndigheders bevillinger og med oplysninger fra forskellige offentlige registre hos fx. Skattestyrelsen og folkeregistret, jf. lov om Udbetaling Danmark, kapitel 3a. Der sammenkøres data om økonomiske forhold samt bopæls- og familieforhold for dig, din ægtefælle/samlever og øvrige husstandsmedlemmer, både nuværende, tidligere og formodede. Formålet med samkøringen er at hindre fejl i offentlige bevilligede udbetalinger.


  Udbetaling Danmarks dataenhed videregiver oplysninger om formodede fejl eller urigtige data til kommunen, som derefter træffer afgørelse om din ydelse/tilskud skal reguleres, eller om der skal rejses krav om tilbagebetaling.

  Udbetaling Danmarks dataenhed sletter data om dig, når kommunen har fået besked om resultatet.


  Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.


  Hjemlen til at behandle oplysningerne findes i Bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet alm. og  alm. førtidspension m.v. nr. 1635 af 13. december 2018 og Bekendtgørelse om social pension nr. 1636 af 13. december 2018.
   

  Dine rettigheder

  Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.


  For indsigt i oplysningerne i forbindelse med helbredstillæg og personligt tillæg, bedes du henvende dig til Borgerservicecentret.
   

  Kontakt vore databeskyttelsesrådgiver

  Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller dine rettigheder, kan kommunens databeskyttelsesrådgiver kontaktes på dbr@favrskov.dk eller tlf. 8964 6095.


  Læs mere om databeskyttelse her
   

  Klage

  Du kan klage til Datatilsynet over Favrskov Kommunes behandling af dine personoplysninger.


  Datatilsynet kan kontaktes på:
  Borgergade 28,5
  DK-1300 København K.
  E-mail: dt@datatilsynet.dk
  Tlf. 33 19 32 00

 • Erklæringer til brug for behandlere

 • Guides til digital ansøgning af de tre tillæg

  Har du brug for at komme i gang med den digitale ansøgning til helbredstillæg, udvidet helbredstillæg eller personligt tillæg, kan du få god hjælp fra én af nedenstående guides. De tre guides er udviklet af Digitaliseringsstyrelsen og udviklet til brug på Borger.dk, men de tre guides kan du også anvende, hvis du for eksempel søger via selvbetjeningsløsningerne på Favrskov.dk.

Kan jeg få helbredstillæg?

Du kan søge kommunen om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003.

Din personlige tillægsprocent og formue på ansøgningstidspunktet er afgørende for, om du kan få helbredstillæg. Vær opmærksom på, at du skal oplyse hvad din og din eventuelle ægtefælles/samlevers likvide formue er på ansøgningstidspunktet. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din likvide formue er over 89.800 kr. (2020).

Ved opgørelsen af likvid formue indgår:

 • indestående i pengeinstitutter m.v., herunder nedsparingslån og kassekredit med pant i fastejendom
 • kursværdien af obligationer
 • pantebreve i depot
 • kursværdien af deponerede børsnoterede aktier
 • kursværdien af investeringsforeningsbeviser
 • kontant beholdning
 • andre værdipapirer, herunder værdipapirer i udlandet.

Friværdi i fast ejendom bliver ikke regnet med i din likvide formue.

Er du gift eller har en samlever, bliver din ægtefælles/samlevers formue regnet med i formueopgørelsen.

Formuegrænsen gælder både på ansøgningstidspunktet og ved den årlige formueopgørelse.

Størrelsen af dit helbredstillæg afhænger af din personlige tillægsprocent. Hvis tillægsprocenten er mindre end 100, får du udbetalt tilsvarende mindre i helbredstillæg. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din personlige tillægsprocent er nul.

Den personlige tillægsprocent fastsættes af Udbetaling Danmark i forbindelse med beregningen af din pension. Du kan se størrelsen af din personlige tillægsprocent på din pensionsmeddelelse. Kommunen lægger Udbetaling Danmarks afgørelse om opgørelse af formue og den personlige tillægsprocent til grund ved sin afgørelse om helbredstillæg.

Hvad kan jeg få tilskud til med helbredstillæg?

Med almindeligt helbredstillæg kan du få tilskud til medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven.

Hvis du opfylder betingelserne for helbredstillæg, har du løbende ret til tilskud til den egenbetaling, som ikke dækkes efter sundhedsloven.

Udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling

Med udvidet helbredstillæg kan du få tilskud til tandproteser, briller og fodbehandling, som du ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven. Du får tilskuddet som et engangsbeløb, og du skal søge om det, inden du bestiller eller får udført behandlingen.

Det er kommunen, der vurderer, om der kan gives tilskud.

Kommunen kan indgå såkaldte ’prisaftaler’ med bestemte butikker eller behandlere, fx tandlæger, optikere eller fodbehandlere. Du skal selv betale en eventuel prisforskel, hvis du vælger at få hjælp hos en anden end dem, din kommune har indgået prisaftale med.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om almindeligt eller udvidet helbredstillæg, skal du kontakte kommunen.


Hvordan får jeg helbredstillæg?

Det er vigtigt, at du søger om tilskud, inden du får udført behandlingen, hvis du har behov for udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller eller fodbehandling.

Bor du i udlandet, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om helbredstillæg.

Oplys formue, når du ansøger om helbredstillæg (helbredskort)

Du skal oplyse din formue til Udbetaling Danmark, i forbindelse med at du ansøger om helbredstillæg

Søg udvidet helbredstillæg

Er du pensionist eller førtidspensionist, kan du her ansøge om helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling.

Hvor meget kan jeg få i helbredstillæg?

Helbredstillæggets størrelse afhænger af din personlige tillægsprocent. Tillægsprocenten bliver fastsat ud fra størrelsen af din og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægt. Jo højere din tillægsprocent er, desto mere kan du få i tilskud.

Et helbredstillæg dækker op til 85 pct. af dine egne udgifter. Får du udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller eller fodbehandling, kan du få dækket op til 85 pct. af den faktiske pris. Men hvis kommunen har indgået en prisaftale i forhold til den hjælp, du søger om, kan du kun få dækket op til 85 pct. af den pris, der er aftalt i prisaftalen.

Du kan søge om et personligt tillæg til at dække den del af udgiften, du selv skal betale.

Dit helbredstillæg beregnes herefter i forhold til, hvor stor din personlige tillægsprocent er. Hvis tillægsprocenten er mindre end 100, får du udbetalt tilsvarende mindre i helbredstillæg. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din personlige tillægsprocent er nul.

Du kan se størrelsen af din personlige tillægsprocent på din pensionsmeddelelse.

Du betaler ikke skat af helbredstillæg.

Hvad betyder det for mit helbredstillæg, hvis min formue ændrer sig?

Det har ikke betydning for udbetalingen af dit helbredstillæg, hvis din formue ændrer sig i løbet af året, så den overstiger formuegrænsen på 89.800 kr. (2020). Men hvis din formue er over formuegrænsen, når din formue bliver gjort op i den årlige opgørelse, har du ikke længere ret til helbredstillæg.

Hvis din personlige tillægsprocent ændrer sig, kan der dog ske ændringer i den løbende udbetaling af helbredstillægget. Din personlige tillægsprocent omregnes løbende, hvis fx dine indtægter ændrer sig mere end rent midlertidigt. En omregning i løbet af året medfører ikke, at din formue skal vurderes på ny inden årets udløb.

Kan jeg få tillæg ud over helbredstillæg?

Du kan søge om et personligt tillæg som hjælp til betaling af den del af din helbredsudgift, som helbredstillægget ikke dækker. Måske kan du også få andre tillæg.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Hvis din klage derimod vedrører Udbetaling Danmarks afgørelse om fastsættelsen af din likvide formue eller personlige tillægsprocent, skal du sende klagen til Udbetaling Danmark.

Vedrører din klage Udbetaling Danmarks afgørelse om helbredstillæg i udlandet, skal du også sende klagen til Udbetaling Danmark, som skal modtage din klage senest fire uger efter, du har modtaget afgørelsen. Udbetaling Danmark skal herefter vurdere afgørelsen igen og sender sagen videre til Ankestyrelsen, hvis du ikke får ret i din klage.

Brexit

Den britiske beslutning om at forlade EU betyder, at Storbritannien ikke længere vil være et EU-land. Det får konsekvenser på en lang række områder. Det vil bl.a. få betydning for den fri bevægelighed mellem Storbritannien og EU-lande. Udenrigsministeriet har en oversigt over de områder, der bliver berørt: 

Kontakt

Borgerserivcecentret
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Direkte telefonnummer:

Tlf. 89 64 63 32

Tlf. 89 64 63 19

Senest opdateret

07.01.2020
akl