You are here

Vielser

Uanset om du skal giftes i en kirke eller ønsker en borgerlig vielse, skal du udfylde en ægteskabserklæring.

Det er kommunen der skal behandle ægteskabserklæringen, hvis du og din partner begge opfylder et af nedenstående kriterier:

 • Er dansk statsborger
 • Har dansk indfødsret
 • Er statsborger i et andet nordisk land
 • Har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
 • Har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen


Hvis du og din partner ikke begge opfylder ovenstående betingelser, er det Familieretshuset, der skal behandle jeres ansøgning og foretage en prøvelse af ægteskabsbetingelserne. Læs mere på Familieretshusets hjemmeside om, hvordan I ansøger

Når I begge opfylder betingelser, skal I udfylde ægteskabserklæringen via den røde selvbetjeningsknap længere nede på siden.

Bemærk, at den prøvelsesattest, som kommunen udfylder på baggrund af ægteskabserklæringen, kun er gyldig i fire måneder.

Hvis du/I skal giftes i udlandet, skal du/I også udfylde ægteskabserklæringen ud fra de samme betingelser om statsborgerskab og opholdsgrundlag som ovenfor. Husk, at dine/jeres dokumenter skal have legaliserings- eller apostille påtegnelse, før de kan bruges i udlandet. Se mere på Udenrigsministeriets hjemmeside.

I kan bestille tid til Borgerservicecentret hjemmefra, hvis I har brug for hjælp til ægteskabserklæringen eller dokumenterne m.m. I bestiller tid ved at benytte den røde knap herunder på siden. Får I eventuelt brug for at afbestille reservationen, skal I annullere jeres tidsbestilling på knappen "Annuller tidsbestilling". Læs mere om, hvordan I bestiller tid til hjælp i Borgerservice. Tidsbestillingen gælder ikke som reservation af selve vielseshandlingen (borgerlig vielse), jfr. afsnit om borgerlig vielse i kommunen.


Borgerlig vielse i Favrskov Kommune


I Favrskov Kommune foretager en giftefoged vielsen. Giftefogeden er udpeget af Borgmesteren.

 • Borgerlige vielser kan ske på hverdagene mandag, tirsdag, torsdag og fredag i kommunens åbningstid for personlig henvendelse i administrationsbygningen i Hinnerup

 • Borgerlig vielser på lørdage foregår fra kl.10 og inden kl.12, skiftevis mellem kommunens to administrationsbygninger i Hinnerup og Hammel. Borgerlige vielser foretages aldrig på søn- og helligdage  og på lørdage, der ligger op ad helligdage og administrationens lukkedage. I perioden fra primo oktober til og med ultimo januar foretages der udelukkende borgerlige vielser hver anden lørdag. Se kalenderen for vielser på lørdage via det grå bannerlink. Når I ønsker at booke tid til en borgerlig vielse i Favrskov Kommune, kan I henvende jer til ét af nedenstående telefonnumre eller via e-mail til: borgerservice@favrskov.dk. Hvis jeres prøvelsesattest skal udfærdiges af Familieretshuset, kan kommunen som udgangspunkt først aftale en tid til en borgerlig vielse, når kommunen har modtaget prøvelsesattesten fra Familieretshuset. Tidsbestilling via den røde selvbetjening gælder kun for hjælp i Borgerservicecentret til ægteskabserklæringen, dokumenter m.m., ikke for reservation til selve vielseshandlingen og den borgerlig vielse

 • En borgerlig vielse skal overværes af to vidner. Til hverdag kan kommunen stille vidner til rådighed, dog undtaget ved have-/hjemmevielser. På lørdage skal I selv medbringe vidner, både ved et rådhusbryllup og have-/hjemmevielse

 • Aftal de praktiske ting med en medarbejder i Borgerservicecentret i Hinnerup i god tid inden vielsen

 • Det er tilladt at kaste med ris udenfor administrationsbygningen, men vi opfordrer til at I benytter fuglefrø af hensyn til fuglelivet 

Når kommunen har modtaget en udfyldt ægteskabserklæring fra jer og eventuelle nødvendige dokumenter, kan I forvente en sagsbehandlingstid på ca. to uger.

Udover erklæringen kan der være andre krav til dokumentation, som fremgår af "betingelser for ægteskab" længere nede på siden.

Vielsesritualet kan tilbydes enten på dansk, engelsk eller tysk, alternativt vil I skulle medbringe en tolk/translatør til vielseshandlingen.

Personoplysninger og mere om vielser

 • Behandling af personoplysninger

  Sådan behandler vi dine personoplysninger

  Favrskov Kommune behandler oplysninger om dig, når du indsender en anmodning om ægteskabsindgåelse. Det gælder fx. adresse-, navne-, civilstands- og fødselsregistreringsoplysninger m.v.
   

  Behandlingen af oplysninger

  Kommunen skal registrere oplysninger i CPR (Det Centrale Personregister) om civilstandsændringer. Herudover håndteres oplysninger om navneændring og andre personlige forhold, herunder eventuel værgemål og relation til din kommende ægtefælle. 


  Kommunen vil i visse tilfælde være forpligtet til at udveksle/videregive oplysninger til andre offentlige myndigheder fx. Kirkeministeriet.
   

  Vi videregiver kun oplysninger, såfremt vi er lovmæssigt forpligtet til det.
   

  Hjemlen til at behandle oplysninger findes i ægteskabsloven, jf. lovbekendtgørelsen om indgåelse af ægteskab, lovbekendtgørelse nr. 1339 af 28. november 2018.
   

  Dine rettigheder

  Du har ret til at vide, hvilke oplysninger vi har om dig, og du kan i særlige tilfælde kræve oplysninger berigtiget og/eller slettet.
   

  For indsigt i oplysningerne i forbindelse med en ægteskabssag, bedes du henvende dig til Borgerservicecentret.
   

  Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver

  Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller dine rettigheder, kan kommunens databeskyttelsesrådgiver kontaktes på dbr@favrskov.dk eller tlf. 89 64 60 95.


  Læs mere om databeskyttelse her .
   

  Klage

  Du kan klage til Datatilsynet over Favrskov Kommunes behandling af dine personoplysninger.
   

  Datatilsynet kan kontaktes på:
  Borgergade 28,5                                                          
  DK-1300 København K.
  E-mail: dt@datatilsynet.dk
  Tlf. 33 19 32 00

 • Betingelser for ægteskab

  For at blive gift skal I opfylde en række generelle betingelser, fx skal I være fyldt 18 år. Desuden kan der gælde særlige krav om dokumentation. 

  Læs mere om de specifikke betingelser på borger.dk

 • Hvilke dokumenter skal vi aflevere sammen med ægteskabserklæringen?

  Alle dokumenter skal vedhæftes digitalt, når du ansøger.

   

  Hvis du er født før 1. januar 1960, skal du vedlægge dansk dåbsattest, navneattest eller fødselsattest.


  Er du udlænding og har fået dansk statsborgerskab eller har dansk indfødsret, skal du vedlægge indfødsretsbevis eller dansk pas. Er du født eller døbt i udlandet, skal du vedlægge pas. Har du tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark, skal du vedlægge din opholdstilladelse. Se mere under fold-ud punktet om " Borgerlig vielse af udlændinge".

   

  Hvis du er fraskilt, behøver du som udgangspunkt ikke at vedlægge dokumentation for dette, da det vil fremgå af CPR-registret, medmindre at der er tale om en afsagt skilsmissedom enten i Danmark eller fra udlandet. I disse tilfælde skal du/I vedlægge skilsmissedom.


  Hvis du er blevet skilt ved en udenlandsk myndighed, er der særlige regler. Kontakt Borgerservicecentret i Hinnerup for mere information.

   

  Hvis du er enke eller enkemand, skal du vedlægge en dødsattest for din tidligere ægtefælle og en skifteretsattest med oplysning om, at fællesboet er skiftet. Samtidig har du også mulighed for at udfylde "erklæring om skifte ved død". Den kan bruges af eventuelle arvinger, for at give samtykke til, at du kan indgå nyt ægteskab, selvom et tidligere fællesbo ikke er delt. I tvivlstilfælde er du meget velkommen til at kontakte Borgerservicecentret i Hinnerup.


  Har du i en periode været bosiddende udenfor Danmark, har kommunen desuden mulighed for at anmode dig om at fremskaffe en civilstandsattest fra det eller de lande, hvor du har været bosat.


  Overblik for eventuelle dokumenter, der skal vedlægges:

  • Dokumentation for fødsel (fødsels-, dåbs- eller navneattest, hvis du er født før 1. januar 1960)
  • Pas med (Schengen) visum eller opholdstilladelse, hvis nødvendigt
  • Civilstandsattest eller bopælsattest med oplysning om nuværende civilstand, udstedt af landets stedlige folkeregister/myndighed, såfremt du/I i en perioden har været bosiddende udenfor Danmarks grænse, Attesten må ikke være ældre end 6 måneder. Har du/I boet i flere lande i den giftemodne alder, skal der foreligge en attest fra hvert land
  • Eventuel retskraftigt dokument for skilsmissedom, hvis én eller begge parter har været gift tidligere
  • Dødsattest/skifteretsattest, hvis én eller begge parter er enke/enkemand

  Alle dokumenter, der ikke er udstedt på dansk, engelsk eller tysk, skal oversættes af en anerkendt translatør. Både originaldokument samt oversættelsen skal forelægges Borgerservicecentret.


  Bemærk venligst, at bopælsattester/civilstandsattester, ledighedsattester, skilsmissebevillinger/domme og dødsattester m.m., der er udstedt udenfor EU (dog undtaget USA, Canada, New Zealand og Australien) skal være legaliseret. En legalisering skal indeholde stempel fra Justitsministeriet, Udenrigsministeriet og fra den danske eller udenlandske ambassade i det land, hvor attesten er udstedt.

 • Borgerlig vielse uden for administrationsbygningerne

  Have- eller hjemmevielse

  Det er mod et gebyr, til dækning af merudgifterne, også muligt at få foretaget en borgerlig vielse som en have- eller hjemmevielse. 
  I skal dog være opmærksom på, at tidspunktet for have- og hjemmevielser følger de ovenfor anførte tidsrum.
  Gebyret, som fastsættes i forbindelse med sagsbehandlingen skal være betalt senest én uge før selve vielsestidspunktet, når vielsen skal foregå som en have- eller hjemmevielse (gælder ikke for nødvielse i forbindelse med kritisk sygdom).

  Gebyret for en have- eller hjemmevielse går til dækning af de merudgifter (transporttid og kørselsgodtgørelse efter statens takster), der er forbundet med, at en borgerlig vielse finder sted udenfor det af kommunen anviste sted til vielseshandlinger. Minimumstimepris udgør 600 kr. pr. time (2019).

  Hvis I i forbindelse med en have-/hjemmevielse ønsker at foretage en indbetaling til Favrskov Kommunes bankkontonummer er bankforbindelsen Danske Bank, reg.nr. 4387, kontonr. 36 48 28 35 47. I bedes anføre et af jeres cpr.nr. og hvad indbetalingen dækker (f.eks. have-/hjemmevielse).

   

  Borgerlig vielse udenfor Favrskov Kommune
   

  En giftefoged har mulighed for at foretage en borgerlig vielse i hele Danmark og på  en fjord eller havet. Det forudsætter at den kommune, hvori vielsen skal gennemføres, forinden har givet Favrskov Kommune tilladelse til at gennemføre den borgerlige vielse i den respektive kommune. Dette skal I selv undersøge ved at kontakte vielsesmyndigheden, benyt eventuelt den respektive kommunes hjemmeside for yderligere information.

  Hvis I ønsker at blive viet udenfor kommunegrænsen, skal I selv tage kontakt til den giftefoged eller det byrådsmedlem i Favrskov Kommune, som I ønsker skal gennemføre jeres vielse.

  Kontaktinformationer til Farvskov Kommunes Byråd

  Giftefogederne i Favrskov Kommune kan som udgangspunkt ikke gennemføre en borgerlig vielse på rådhuset, og lignende vielseslokalitet i den anden kommune. En vielse udenfor kommunegrænsen gennemføres typisk som en have-/hjemmevielse, i naturen eller øvrige privatadresser.

  Vær opmærksom på, at der ved en borgerlig vielse udenfor kommunegrænsen også opkræves gebyr hvis, at I ønsker vielsen gennemført af en giftefoged eller et byrådsmedlem i Favrskov Kommune.

  På ægteskabserklæringen skal I huske at anføre, hvor vielsen skal foretages samt navnet på den giftefoged, der skal gennemføre vielsen.

 • Borgerlig vielse af udlændinge

  Hvis én eller begge af jer ikke ikke opfylder og har:

  • Dansk statsborger eller har dansk indfødsret
  • Statsborger i et andet nordisk land
  • Tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • Ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen

  skal I søge og udfylde ægteskabserklæringen via Familieretshuset, der behandler ansøgningen. 

  Hvis du/I skal giftes i udlandet gælder samme betingelser for ansøgningen, når du/I skal have udstedt en ægteskabsattest til brug for en udenlandsk vielse.

  Der er i den forbindelse særlige krav til den dokumentation, der skal vedlægges/afleveres samtidig med ægteskabserklæringen, og I skal ligeledes betale et vielsesgebyr på 1.650 kr. (2019) for sagsbehandlingen. Kontakt eventuelt Familieretshuset eller læs mere på Familieretshusets hjemmeside.

  I har via ansøgningen til Familieretshuset mulighed for at lade en partsrepræsentant indgive ansøgningen på vegne af jer. Hvis I gør det, skal I give partsrepræsentanten fuldmagt til at indgive ansøgningen. Det er dog stadig nødvendigt, at I underskriver selve ansøgningen med ægteskabserklæringen på tro og love.

  Som udgangspunkt har Familieretshuset fem uger til sagsbehandlingen af jeres ansøgning/ægteskabserklæring og dokumenter, forudsat at du/I afleverer samtlige de dokumenter Familieretshuset kræver. Da der kan være variation i tidshorisonten for at tilvejebringe dokumenter fra udlandet - afhængigt af det enkelte land, kan Favrskov Kommune som udgangspunkt først aftale en tid til en borgerlig vielse, når kommunen/I har modtaget en prøvelsesattest fra Familieretshuset.

  Familieretshusets hjemmeside har du/I mulighed for at finde yderligere information og ansøgningen på engelsk og tysk ved at benytte ét af de to links. På Familieretshusets hjemmeside er det samtidig muligt at få oplyst, hvilke dokumenter du/I skal aflevere sammen med ansøgningen. Bemærk, at der er krav til, at udenlandske dokumenter skal være forsynet med Apostille- eller legaliseringspåtegning. Læs mere herom i afsnittet om ofte stille spørgsmål ved borgerlig vielse af udlændinge.


  Hvis én af jer har ophold i Danmark, stilles der blandt andet krav til, at den bosiddende person i Danmark der ønsker ægtefællesammenføring, kan stille økonomisk sikkerhed til dækning af eventuelle fremtidige offentlige ydelser fra kommunen. For yderligere information om betingelser, der skal være opfyldt henvises til Udlændingeservice's hjemmeside.


  Når I skal giftes, skal I være opmærksom på, at Familieretshuset skal gøre jer bekendt med Ægteskabslovens § 11.B om "kendskab til Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring". Læs mere om familiesammenføring og andet på hjemmesiden: Ny i Danmark.


  For at få anerkendt en udenlandsk vielse i Danmark, skal en række betingelser være opfyldt. Læs mere på Ankestyrelsens hjemmeside.


  Borgerlig vielse, herunder tolkning og gebyr


  Hvis én eller begge parter under en borgerlig vielse, ikke forstår dansk, engelsk eller tysk, og efter forudgående aftale med kommunen ikke benytter en autoriseret tolk eller translatør, skal I udfylde en tolkeerklæring inden vielsen finder sted. Det skal være den person, der oversætter under vielsen, der udfylder og underskriver en tolkeerklæring. I finder erklæringer her: Tolkeerklæring (dansk) eller Tolkeerklæring (engelsk).


  Hvis én eller begge af jer er bosiddende i Danmark, opkræves der ingen gebyr for en vielse i Favrskov Kommune.

 • Borgerlig vielse af udlændinge, ofte stillede spørgsmål

  Hvad er en Apostille?
  En Apostille accepteres i stedet for en Legalisering; men kun fra de lande, der er medlemmer af Apostille Konventionen, læs mere på: www.hcch.net. En Apostille kan I få ved henvendelse til Udenrigsministeriet i det land, hvor attesten er udstedt.


  Hvordan foregår vielsen?
  I skal ankomme ca. 10-15 minutter før selve vielsestidspunktet. Vielsestidspunktet aftales med kommunen, når du/I og kommunen har modtaget en prøvelsesattest fra Statsforvaltningen.
  Vielsesritualet vil blive oplæst, I underskriver i ægteskabsbogen og får udleveret jeres vielsesattest. Kommunen vil være vært ved et traktement. Vielseshandlingen tager ca. ½ time.


  Vidner til den borgerlige vielse?
  I Danmark skal en borgerlig vielse overværes af to vidner. Hvis I ikke selv har mulighed for at medbringe vidner, kan kommunen stille vidnerne til rådighed i kommunens åbningstid for personlig henvendelse. Hvis I selv medbringer to vidner, skal navn og adresse for begge vidner oplyses til kommunen senest to uger før selve vielseshandlingen.


  Hvilke sprog kan vielsen foregå på?
  Favrskov Kommune tilbyder, at den borgerlige vielse kan finde sted på enten dansk, engelsk eller tysk. Hvis én eller begge af jer eller jeres vidner ikke forstår ét af de tre sprog, skal I selv medbringe en translatør/tolk eller oversætter. Læs mere om tolkning i afsnittet ovenfor.


  Navneændring på bryllupsdagen?
  I følge dansk ægteskabslov er navneændring på bryllupsdagen kun muligt, såfremt I bor eller er bosat i Danmark. Forhør jer eventuelt i jeres kommune/fødeland.

 • Tidligere registreret partnerskab

  Hvis I før 15. juni 2012 har indgået et tidligere registreret partnerskab i Favrskov Kommune, kan I få partnerskabet omdannet til et ægteskab efter reglerne i Ægteskabsloven. Det gør I ved, at udfylde ansøgningen Omdannelse af registret partnerskab til ægteskab.

   

  I skal være opmærksomme på, at ansøgningen skal indgives til den kommune, hvori det registrerede partnerskab er indgået.

   

  Den elektroniske ansøgning skal udfyldes og indsendes elektronisk og ved hjælp af NemID. 

   

 • Praktisk information ved ægteskabsindgåelse

  I forbindelse med ægteskab dukker der ofte andre praktiske spørgsmål op vedrørende navneændring m.m. Du kan herunder finde en række eksempler:


  Nyt navn i mit pas?

  Hvis du i forbindelse med en vielse har skiftet navn, er det ikke et lovkrav, at du skal have et nyt pas med dit nye navn. Når du skal ud at rejse skal du dog være opmærksom på, at der altid skal være overensstemmelse mellem navnet i dit pas og navnet på din rejse- eller flybillet. Hvis du alligevel ønsker at få udstedt et nyt pas, skal du betale for passet og følge de ellers anviste regler for pasfornyelse. Bemærk, at du ikke kan få udstedt et nyt pas med dit nye navn, før navneændringen er trådt i kraft og fremgår af den påkrævede dokumentation. Se mere om pas her.


  Nyt navn i mit kørekort?

  Det er ikke et lovkrav, at du skal have udskiftet dit danske kørekort, hvis du foretager navneændring. Du har dog mulighed for at få udskiftet dit nuværende, gyldige kørekort hvis du ønsker dette. Dog skal du være opmærksom på, at du skal betale for et nyt duplikatkørekort. Du kan finde yderligere information om de anviste regler for duplikatkørekort samt om, hvad du skal medbringe ved at følge linket. Bemærk, at du ikke kan få udstedt et nyt duplikatkørekort med dit nye navn, før navneændringen er trådt i kraft og fremgår af den påkrævede dokumentation.

  Nyt sundhedskort?
  I forbindelse med navneændring ved indgåelse af ægteskab, vil du automatisk få tilsendt et nyt gebyrfrit sundhedskort.

  Ændring af forskudsopgørelsen?
  I forbindelse med ægteskabsindgåelse bør I overveje at få ændret jeres forskudsopgørelse med henblik på ændring af sambeskatningen. Køber I eventuelt bolig sammen, kan der også være ændringer i jeres renteudgifter og ejendomsværdiskat.
  Læs mere på SKAT.dk.

  Skal én af jer flytte?
  Hvis én eller begge af jer i forbindelse med ægteskabet skal flytte og dermed ændre adresse, kan du finde flere oplysninger om flytning her.

 • Ægteskab og økonomi

  Skal I giftes, er der som regel mange nye ting, I skal forholde jer til i forbindelse med jeres bryllup. Men hvad betyder det egentlig for jeres økonomi, når du og din partner indgår ægteskab? 


  På Finanstilsynets hjemmeside Penge- og Pensionspanelet kan I læse mere om, hvad der er værd at tænke over, når I indretter jeres privatøkonomi i ægteskabet.

 • Separation og skilsmisse

  Separation og/eller skilsmisse gives ved en bevilling, som udstedes af Statsforvaltningen, eller ved dom. Ved separation og/eller skilsmisse skal du først og fremmest kontakte Familieretshuset.

  På borger.dk kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig, hvis du skal separeres eller skilles.

 • Information til andre kommuner

Kontakt

Borgerserivcecentret
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Direkte telefonnummer:

Tlf. 89 64 63 13

Tlf. 89 64 63 31

Senest opdateret

12.11.2019
akl