Bookmark and Share
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
 

Naturbeskyttelse

I Favrskov kommune findes der 2779 registrerede naturarealer inklusiv søer. I alt udgør den beskyttede natur 25,1 km².svarende til 4,7 % af det samlede areal i Favrskov kommune.
 
Udover søer omfatter de beskyttede naturtyper også hede, overdrev, fersk eng, strandeng og mose i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3.
 
I den beskyttede natur kan hidtidig lovlig drift fortsætte, mens ændringer af naturtilstanden som grøftning, tilplantning, oppløjning mv. kræver dispensation hos kommunen.
 
Det er en vigtig del af Favrskov kommunes myndighedsopgaver at sikre, at der ikke sker ændringer i tilstanden af de beskyttede naturtyper, uden at der er givet dispensation. Derfor tager vi ofte på tilsyn for at sikre, at der ikke er foregået ulovlige ændringer af tilstanden – men vi tager også ud for at lave besigtigelser med henblik på at registrere tilstanden af de enkelte naturområder.
 
Udover at man ikke må ændre tilstanden af de beskyttede naturtyper, så gælder en række bestemmelser vedrørende bygge- og beskyttelseslinjer i det åbne land, som skal sikre, at de nærmeste omgivelser ved kysterne, søer og åer, og omkring fortidsminder, skove og kirker friholdes for bebyggelse eller andre væsentlige landskabelige indgreb For eksempel er de fleste fortidsminder omgivet af en 100 m beskyttelseslinje, hvor der for eksempel ikke må opføres nybebyggelser, og inden for en afstand af 2 m fra dem må der ikke dyrkes, gødskes eller beplantes.
 
Udover tilstandsændringer i form af grøftning, tilplantning og oppløjning så er mange de åbne naturtyper truet af tilgroning blandt andet på grund af øget ammoniakdeposition.
 
For at holde engene, hederne og vores overdrev lysåbne er det nødvendigt med naturpleje i form af afgræsning, afbrænding eller slæt.
Derfor er vi meget afhængige af frivillige aftaler med landmænd om for eksempel afgræsning for at holde tilgroningen nede, og for derved at beskytte en række plante- og dyrearter, som er afhængige af de lysåbne arealer.
 
Naturplejen kan dermed være i form af habitatpleje med henblik på at holde naturtyperne lysåbne, med den kan også være målrettet særlige arter, herunder bekæmpelse af invasive arter såsom kæmpe bjørneklo og gyvel.
 
Udover at mange af vores naturtyper er beskyttede i henhold til Naturbeskyttelsesloven, så er enkelte af arealerne i Favrskov kommune omfattet af en habitatfredning, hvor der gælder særlige regler med hensyn til eksempelvis færdsel og jagt. Som eksempel på et fredet område kan nævnes Busbjerg og Hvorslev bakker i den nordlige del af kommunen.
 
Derudover kan naturområder også være udpeget som international naturbeskyttelsesområde (Natura 2000) i henhold til EF-habitatdirektivet. I Favrskov kommune er der kun 1 Natura 2000 område, nemlig Bjerre skov beliggende nord for Vissing ved grænsen til Randers kommune.
 
Vi vil her på hjemmesiden komme nærmere ind på de forskellige dele, som hører hjemme under betegnelsen ”naturbeskyttelse”.
 
Sidst opdateret: 13-03-2013
Næste opdatering:
Email til redaktør: Rikke Zanini
Side ID: 7654