Bookmark and Share
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
 

Natur

Aktuelt:

Kæmpe-bjørneklo

I Favrskov Kommune har alle pligt til at bekæmpe kæmpe-bjørneklo på egne arealer. Planterne står på nuværende tidspunkt i fuld flor, og de er med sine op til 4 meter høje blomster lette at genkende i landskabet.

På billedet ses et par effektive bekæmpere, hhv. Svend Møller Jensen og Alfred Borg fra "Bjørneklo-banden" ved Danmarks Naturfredningsforenings Afdeling i Favrskov. Bjørneklo-banden hjælper med vejledning om bekæmpelse og kan i særlige tilfælde hjælpe lodsejere med at fjerne kæmpe bjørneklo. Da vi mødte dem, var bekæmpelsen i fuld gang på arealer tilhørende Bidstrup gods, hvor de en sjælden gang imellem støder på imponerende oversete forekomster som denne.Naturundersøgelser fra maj til oktober

Favrskov Kommune vil igen i år besigtige naturbeskyttede arealer – enge, overdrev, moser, heder og vandhuller.

Favrskov Kommune benytter konsulenter til en del af arbejdet, og du vil ikke blive orienteret inden besigtigelsen af dine arealer. Du kan altid bede konsulenten om at legitimere sig, hvis du møder ham/hende på dine arealer.

Arealerne er vejledende udpeget og vil efterfølgende blive opdateret på Danmarks Miljøportal. Sker der ændringer på dine arealer, vil du ikke automatisk få besked, men du kan finde udpegningerne på www.arealinfo.dk eller her på siden.

Undersøgelserne vil ske i perioden maj til oktober.

Spørgsmål kan rettes til Eva Christensen i naturafdelingen på telefon 89 64 52 27.

Nyt:

Fødevareministeriet har fået nyt redskab til at prioritere støttekroner til natur

Download rapporten her

Århus Universitet har udviklet et nyt redskab, som kortlægger områder med høj naturværdi, de såkaldte High Nature Value (HNV) områder. HNV-kortet kan bruges af NaturErhvervstyrelsen til at målrette tilskud til områder med høj naturværdi. HNV er en EU indikator, der er knyttet til anvendelsen af midler i landdistriktsprogrammet.

HNV-indikatoren skal anvendes i forbindelse med det kommende landdistriktsprogram 2014-20, og dermed bidrage til at optimere anvendelsen af støttekroner.

HNV-redskabet bygger på en naturmæssig værdisætning af arealer, som er afhængige af landbrugsdrift. Alle HNV-arealer er tildelt point på en skala fra 1-14.

Jo højere point-score desto højere naturværdi. Den højeste pointscore opnås når der er registreret mange sårbare eller truede arter på arealet, men også andre parametre spiller ind. Alle brugbare artsregistreringer er medtaget – planter, svampe, fugle og insekter m.fl. – for at HNV-redskabet kan give NaturErhvervstyrelsen den bedst mulige viden om naturkvaliteten på arealer i det åbne land.

Favrskov Kommunes opdateringer af de besigtigede naturbeskyttede arealer, indgår i beregningen af HNV områderne. Udbetaling af støtte efter HNV-indikatoren sker første gang i 2015.

Du kan læse mere om High Nature Value på Fødevareministeriets hjemmeside. Du kan se de udpegede arealer på Danmarks Miljøportal: www.arealinfo.dk   Her kan du bl.a. tænde/slukke lag  -  vælg faneblad Naturdata – HNV (områder med høj naturværdi).

Om Naturafdelingen:

Naturafdelingen dækker vandløb og den terrestriske natur, og opgaverne spænder vidt lige fra sagsbehandling til naturgenopretning.

Her er nogle af de opgaver vi varetager eller hvor vi er involveret:
 
 • Tilsyn med vandløb og den tørre natur.
 • Naturvurdering i forbindelse med ansøgning om udvidelse af husdyrbrug.
 • Restaurering af vandløb.
 • Naturgenopretningsprojekter.
 • Bekæmpelse af invasive arter, herunder bjørneklo og signalkrebs.
 • Sagsbehandling i henhold til Vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven.
 • Naturpleje af moser, heder og overdrev.
 • Tilladelser til etablering af og oprensning af vandhuller.
 • Overvågning af sjældne arter.
 • Formidling.
 • Offentlig adgang, herunder stier i det åbne land. 

  
Sidst opdateret: 26-08-2014
Næste opdatering:
Email til redaktør: Rikke Zanini
Side ID: 5348
 
Kontakt Natur og Miljø
Telefon 8964 1010

Telefontid
Mandag og tirsdag: kl. 9.00-15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: kl. 9.00-17.00
Fredag: kl. 9.00-12.00

Besøgsadresse
Natur og Miljø
Torvegade 7
Hammel 

Besøgstid
Mandag og tirsdag: kl. 9.30-15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: kl. 12.00-17.00
Fredag: kl. 9.30-12.00

Postadresse:
Favrskov Kommune
Natur og Miljø
Skovvej 20
8382 Hinnerup