Bookmark and Share
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
 


Høringer i foroffentlighedsfase - Landbrug

Høringer - Landbrug

Afgørelser - Landbrug 

Grundvand

Virksomhedsområdet

Natur og vandløb

Landzonetilladelser - Natur og Miljø

Høringer i foroffentlighedsfase - Landbrug

Pt. ingen høringer i foroffentlighedsfase.

Høringer - Landbrug

Ellerupvej 20, 8450 Hammel – UDKAST til § 11 miljøgodkendelse til udvidelse af svinebrug

Inden Favrskov Kommune, Natur og Miljø, træffer afgørelse i sagen, skal naboer og eventuelle parter i sagen høres.

Udkast til miljøgodkendelse kan downloades her: Ellerupvej 20, 8450 Hammel – UDKAST til § 11 miljøgodkendelse til udvidelse af svinebrug.

Eventuelle bemærkninger skal være kommunen i hænde senest den 10. december 2014.  

Afgørelser - Landbrug

Hadbjergvej 125, 8370 Hadsten - § 31 afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype

Favrskov Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke er godkendelsespligt i forbindelse med et anmeldt skift i dyretype på Hadbjergvej 125, 8370 Hadsten.

Afgørelsen kan downloades her – Hadbjergvej 125, 8370 Hadsten - § 31 afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype.

Afgørelsen kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering påklages til Natur- og Miljøklagenævnet - dvs. senest den 17. december 2014 kl 15.30.
 
Eventuel klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, men indsendes skriftligt til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller pr. mail til favrskov@favrskov.dk, som herefter videresender klagen med sagens akter.
 
Søgsmål kan anlægges ved domstolene indtil 6 måneder efter annonceringen (den 19. november 2014), dvs. den 19. maj 2015.
 

Aldrupvej 3, 8860 Ulstrup – § 12 miljøgodkendelse til udvidelse af svinebrug

Favrskov Kommune har meddelt godkendelse til udvidelse af svinebruget efter husdyrgodkendelseslovens § 12 på Aldrupvej 3, 8860 Ulstrup.
 
 
Afgørelsen kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering påklages til Natur- og Miljøklagenævnet - dvs. senest den 25. november 2014 kl. 15.30.

Eventuel klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, men indsendes skriftligt til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller pr. mail til favrskov@favrskov.dk, som herefter videresender klagen med sagens akter.

Søgsmål kan anlægges ved domstolene indtil 6 måneder efter annonceringen (den 28. oktober 2014), dvs. 28. april 2015. 

Ødumvej 10, 8370 Hadsten – § 16 arealgodkendelse

Favrskov Kommune har meddelt arealgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 16 af arealer tilhørende Ødumvej 10, 8370 Hadsten.

Afgørelsen kan downloades her: Ødumvej 10, 8370 Hadsten – § 16 arealgodkendelse.

Afgørelsen kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering påklages til Natur- og Miljøklagenævnet - dvs. senest den 30. oktober 2014 kl. 17.00.
 
Eventuel klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, men indsendes skriftligt til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller pr. mail til favrskov@favrskov.dk, som herefter videresender klagen med sagens akter.
 
Søgsmål kan anlægges ved domstolene indtil 6 måneder efter annonceringen (den 2. oktober 2014), dvs. 2. april 2015.

Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro - § 12-miljøgodkendelse til udvidelse af svinebrug

Favrskov Kommune har meddelt godkendelse til udvidelse af svinebruget på oven-nævnte adresse, efter husdyrgodkendelseslovens § 12.

Afgørelsen kan downloades her: Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro - § 12-miljøgodkendelse til udvidelse af svinebrug.

Afgørelsen kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering påklages til Natur- og Mil-jøklagenævnet - dvs. senest den 30. oktober 2014 kl. 17.00.

Eventuel klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 Køben-havn NV, men indsendes skriftligt til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller pr. mail til favrskov@favrskov.dk, som herefter videresender klagen med sagens akter.

Søgsmål kan anlægges ved domstolene indtil 6 måneder efter annonceringen (den 2. oktober 2014), det vil sige den 2. april 2015.

Rigtrupvej 53, 8370 Hadsten – Afgørelse om tilbagekaldelse og ændring af vilkår i tidligere afgjort § 12 miljøgodkendelse til udvidelse af svinebrug

Afgørelsen om tilbagekaldelse og ændringer kan downloades her: Afgørelse - Rigtrupvej 53, 8370 Hadsten  

En eventuel klage skal være kommunen i hænde senest den 3. oktober 2014 kl. 13.30. 

 Grundvand

Skjesbjergvej 36B’s Vandværk, Skjesbjergvej 36, 8860 Ulstrup – Tilladelse til fortsat indvinding af  1000 m3 grundvand pr. år fra ekst. boring og afgørelse om ikke–VVM-pligt

Favrskov Kommune har meddelt tilladelse til, at der indvindes grundvand fra en eksisterende boring på Skjesbjergvej 36B, Ulstrup.
Tilladelse med bilag og afgørelse om ikke-VVM-pligt kan hentes på nedenstående links:

Endelig tilladelse til vandindvinding Skjesbjergvej 36, Ulstrup 
Bilag 1 - Oversigtskort med forsyningsområde
Bilag 2 - VVM-afgørelse
Bilag 3 - Borerapport

Langskovvej 21’s Vandværk, Langskovvej 21, 8370 Hadsten – Tilladelse til fortsat indvinding af 3200 m3 grundvand pr. år fra ekst. boring og afgørelse om ikke-VVM-pligt.


Favrskov Kommune har meddelt tilladelse til, at der indvindes grundvand fra en eksisterende boring på Langskovvej 21, Hadsten
Tilladelse med bilag og afgørelse om ikke-VVM-pligt kan hentes på nedenstående links:

Endelig tilladelse til vandindvinding Langskovvej 21, Hadsten
Bilag 1 - Oversigtskort
Bilag 2 - VVM-afgørelse

For begge tilladelser gælder:

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, men indsendes skriftligt til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller pr. mail til favrskov@favrskov.dk, som herefter videresender klagen med sagens akter. Bemærkninger skal være modtaget senest 4 uger efter  annonceringen,  dvs. senest  18. december 2014.

Afgørelsen om ikke-VVM-pligt:


Favrskov Kommune har i forbindelse med tilladelserne truffet afgørelse om, at den ansøgte vandindvinding ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt, idet indvindingen ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.  Der er linket til VVM-screeningen ovenfor.

Afgørelsen om ikke-VVM-pligt kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra  annonceringen  påklages til Natur- og Miljøklagenævnet - dvs. 18. december 2014.
En eventuel klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, men indsendes skriftligt til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller pr. mail til favrskov@favrskov.dk, som herefter videresender klagen med sagens akter.

Yderligere oplysninger kan fås hos Natur og Miljø på tlf. 89 64 53 16 eller på rit@favrskov.dk.

Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding - Sølehøjvej 11, 8370 Hadsten

Favrskov Kommune har meddelt tilladelse til at der indvindes grundvand fra en ny boring på Sølehøjvej 11.

Tilladelse og bilag kan downloades her:

Endelig vandindvindingstilladelse - Sølehøjvej 1, Hadsten
Bilag 1 - kort
Bilag 2 - kort
Bilag 3 - afgørelse om vvmpligt
Bilag 4 - borerapport

Afgørelsen kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering påklages til Natur- og Miljøklagenævnet - dvs. senest  5. december 2014.

En eventuel klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, men indsendes skriftligt til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller pr. mail til favrskov@favrskov.dk, som herefter videresender klagen med sagens akter.

Søgsmål kan anlægges ved domstolene indtil 6 måneder efter dvs. senest 5. maj 2015. Yderligere oplysninger kan fås hos Natur og Miljø på tlf. 89 64 53 16 eller på rit@favrskov.dk

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand og afgørelse om VVM-pligt på Nordrevej 43, 8471 Sabro.  

Favrskov Kommune har givet tilladelse til indvinding af 17.000 m3 grundvand årligt til vanding, Nordrevej 43, 8471 Sabro - matr. nr. 16c, Skjoldelev By, Lading.

Indvinding sker fra 1 eksisterende boring placeret på Nordrevej 43, 8471 Sabro.

Hele tilladelsen og bilag kan downloades her:

Tilladelse- Bilag 1 - Bilag 2 Bilag 3

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til sagen sendes pr. mail til favrskov@favrskov.dk eller skriftligt til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup med angivelse af sagsnr. 710-2013-15342 inden 4 uger fra datoen for annonceringen (3.10.2014), dvs. senest den 31.10.2014.

Afgørelse om VVM-pligt

Favrskov Kommune har i forbindelse med tilladelsen truffet afgørelse om, at den ansøgte vandindvinding ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt, idet vandindvindingen ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Hele VVM-screeningen kan downloades her: Afgørelse

Afgørelsen om ikke-VVM-pligt kan påklages, for så vidt angår retlige spørgsmål. En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på e-mail til nmkn@nmkn.dk inden 4 uger fra datoen for annonceringen (3.10.2014), dvs. senest den 31.10.2014.

Natur- og Miljøklagenævnet behandler først klagen, når der er betalt gebyr. Læs mere på hjemmesiden www.nmkn.dk.

Yderligere oplysninger kan fås hos Natur og Miljø på tlf. 89 64 52 36 eller på mspo@favrskov.dk.  

Virksomhedsområdet

Miljøgodkendelse Løjstrup Dambrug

Favrskov Kommune har haft miljøgodkendelse af Løjstrup Dambrug til fornyet behandling.

Seneste afgørelse om miljøgodkendelse af 11. maj 2011 blev efter klage fra Danmarks Naturfredningsforening hjemsendt af Natur og Miljøklagenævnet ved afgørelse af 21. december 2012 med henvisning til fejlagtig procedure i forbindelse med projektets mulige påvirkning af nedstrøms EF-habitatområder.

Afgørelse om miljøgodkendelse inkl. VVM og foreløbig habitatvurdering er nu tilrettet og opdateret. Tilladelserne til indvinding af grundvand og overfladevand fra Hadsten Lilleå er ligeledes opdateret i forbindelse med afgørelsen.

Afgørelsen med i alt 10 filer kan downloades her:

Løjstrup Dambrug - miljøgodkendelse inklusiv VVM og habitatvurdering
Løjstrup Dambrug forside til ansøgning

Løjstrup Dambrug ansøgning om miljøgodkendelse
Løjstrup Dambrug oversigtskort slambehandlingsanlæg
Plantegning ombygningsfase 1
Plantegning ombygningsfase 2
Løjstrup Dambrug vandindvindingstilladelse af grundvand af okt. 2014
Løjstrup Dambrug vandindvindingstilladelse af overfladevand af okt 2014
Renseeffekt slambehandlingsanlæg type Grimstrup
Løjstrup plantelaguner udløb mm. (2011)

Klagefristen udløber den 26. november 2014.

Afgørelse - omlægning af Lading-Fajstrup fjernvarmeværk til nødanlæg og vekslerstation, Mandhusvej 16, 8471 Sabro - ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsen

Favrskov Kommune har truffet afgørelse om, at omlægning af fjernvarmeværket til nødanlæg og vekslerstation ikke er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bestemmelser, idet ændringen ikke kan være til skade for miljøet.

Afgørelsen kan downloades her: Afgørelse vedr. omlægning af Lading-Fajstrup fjernvarmeværk - ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsen

Afgørelsen kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål - dvs. senest den 20. november 2014 kl. 17.00. 

Eventuel klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, men indsendes skriftligt til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller pr. mail til favrskov@favrskov.dk, som herefter videresender klagen med sagens akter. 


Søgsmål kan anlægges ved domstolene indtil 6 måneder efter annonceringen (den 23. oktober 2014), det vil sige den 23. april 2015. 

Natur og Vandløb

Forslag til projekt om åbning af rørlagt vandløb samt etablering af sø med overløb i Hadbjerg

Favrskov Kommune behandler på nuværende tidspunkt en ansøgning om regulering af et privat vandløb på matr. nr. 10a, Hadbjerg By, Hadbjerg fra rørlagt vandløb (dræn) til et åbent forløb samt etablering af sø med overløb.

Høringsfasen løber i 4 uger fra den 29. oktober til 26. november 2014 ved kontortids ophør.
Høringsmateriale inkl. bilag downloades her: Forslag til projekt om åbning af rørlagt vandløb samt etablering af sø med overløb på matr. 10a, Hadbjerg by, Hadbjerg.

Hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakte Tobias Knudsen fra Natur og Miljø på tobk@favrskov.dk eller 89 64 51 23.

Indsigelser eller bemærkninger til projektforslaget skal sendes til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller elektronisk på favrskov@favrskov.dk. Indsigelser eller bemærkninger skal være kommunen i hænde senest den 26. november 2014 ved kontortids ophør kl. 15.30.

Tilladelse til sejlads på Gudenåen med tømmerflåde

Favrskov, Viborg og Randers kommuner har meddelt en tidsbegrænset tilladelse til sejlads med en tømmerflåde på Gudenåen på strækningen fra Tangeværket til Fladbro.

Tilladelsen gives med hjemmel i bekendtgørelse nr. 416 af 17. april 2013 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers § 6,2.

Afgørelsen kan downloades her: Tilladelse til sejlads med tømmerflåde.

Der kan klages over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, favrskov@favrskov.dk, som herefter sender klagen videre med sagens akter. Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, dvs. senest 17. november 2014.

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Christian Overgaard Christensen, Natur og Miljø, cchr@favrskov.dk, 89 64 52 33. 

Godkendelse og dispensation, samt afgørelse om ikke VVM pligt til vandløbsrestaurering i Skørring å

Favrskov Kommune har besluttet at godkendt et vandløbsrestaureringsprojekt i Skørring å. Formålet med projektet er at fjerne aflejringer på en del af strækningen, samt forbedre de fysiske forhold for vandløbets fisk og fauna ved at udlægge gydegrus og skjulesten på strækningen.

Projektet godkendes hermed med hjemmel i vandløbsloven (LBK nr. 1208 af 30. september 2013) §37 samt Bekendtgørelse nr. 1436 af 11/12/2007 om vandløbsregulering og restaurering. Der meddeles samtidig dispensation efter Lov om naturbeskyttelse § 65 til projektet, idet der dispenseres fra naturbeskyttelseslovens §3. Der er samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtig.

Afgørelsen, projektbeskrivelse og VVM screening kan downloades her: Godkendelse af vandløbsrestaurering Skørring å, Projektbeskrivelse - vandløbsrestaurering i Skørring å og wwm-screening.  

Der kan klages over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, favrskov@favrskov.dk, som herefter sender klagen videre med sagens akter. Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, dvs. senest 9. oktober 2014.

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte Christian Overgaard Christensen, Natur og Miljø, cchr@favrskov.dk, 89 64 52 33. 

Godkendelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt ved vandløbsrestaureringsprojekt i Kjeldbæk

Favrskov Kommune har 2. september 2014 godkendt et vandløbsrestaureringsprojekt i Kjeldbæk.

Godkendelsen kan downloades her - Godkendelse - fjernelse af spærringer i Kjeldbæk - samt afgørelse om ikke VVM-pligt.

Formålet med projektet er at skabe faunapassage for fisk og anden vandløbsfauna.

Favrskov Kommune har givet tilladelse til projektet efter vandløbsloven og truffet afgørelse om, at projektet ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Der kan klages over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, favrskov@favrskov.dk, som herefter sender klagen videre med sagens akter. Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort, dvs. senest 30. september 2014.

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte Torben Tran Ankjærø, Natur og Miljø, ttan@favrskov.dk, 89 64 52 39.

Godkendelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt ved vandløbsrestaureringsprojekt i Vissing Bybæk

Favrskov Kommune har 1. september 2014 godkendt et vandløbsrestaureringsprojekt i Vissing Bybæk.

Godkendelsen kan downloades her - Godkendelse - Fjernelse af faunaspæringer i Vissing Bybæk - samt afgørelse om ikke VVM-pligt.

Formålet med projektet er at skabe faunapassage for fisk og anden vandløbsfauna.

Favrskov Kommune har givet tilladelse til projektet efter vandløbsloven og truffet afgørelse om, at projektet ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Der kan klages over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, favrskov@favrskov.dk, som herefter sender klagen videre med sagens akter. Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort, dvs. senest 29. september 2014.

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte Torben Tran Ankjærø, Natur og Miljø, ttan@favrskov.dk, 89 64 52 39.

Godkendelse af projekt vedr. vandløbsrestaurering i Tungelund Bæk

Favrskov Kommune har godkendt et vandløbsrestaureringsprojekt i Tungelund Bæk. Formålet med projektet er at skabe faunapassage for fisk og anden vandløbsfauna.

Godkendelsen kan downloades her - Godkendelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Tungelund Bæk - fjernelse af spærrring - samt afgørelse om ikke- VVMpligt.

Favrskov Kommune har givet tilladelse til projektet efter vandløbsloven og truffet afgørelse om, at projektet ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Godkendelsen er i høring fra 29. august 2014 til 29. september 2014.

Der kan klages over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, favrskov@favrskov.dk, som herefter sender klagen videre med sagens akter. Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort, dvs. senest 29. september 2014.

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte Torben Tran Ankjærø, Natur og Miljø, ttan@favrskov.dk, 89 64 52 39. 

Dispensation til etablering af fugletårn, hævet træsti samt rydning af krat i Damsbro Mose ved Søften

Favrskov Kommune har givet Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af fugletårn, hævet træsti samt rydning af krat i Damsbro Mose ved Søften, matr. nr. 4d, Søften By, Søften. Arealet ejes af Favrskov Kommune.

Der er en klagefrist på 4 uger fra den 26. august 2014.

Afgørelsen kan downloades her - Dispensation - Damsbro Mose..

Afgørelse iht. naturbeskyttelsesloven, jævnfør lovens § 86, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af:

•    adressaten for afgørelsen,

•    ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

•    offentlige myndigheder

•    lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen og

•    landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som  formål

En meddelelse om, hvorvidt arealer er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ejeren af de berørte arealer.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr.

Nævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra kommunen. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Favrskov Kommune, Teknik og Kultur, Skovvej 20, 8382 Hinnerup. Klagen skal være           kommunen i hænde senest den 23. september 2014 ved ekspeditionstidens ophør. Kommunen videresender klagen til klagemyndigheden sammen med sagens akter.

Flere oplysninger om tilladelsen kan fås ved henvendelse til Carsten Monsrud, cmon@favrskov.dk, 8964 5231.

Landzonetilladelser - Natur og Miljø

Etablering af vandhul på Voldby Hedevej 40, Hammel

Favrskov Kommune har givet tilladelse til etablering af vandhul på matr. nr. 9d Voldby By, Voldby ved adressen Voldby Hedevej 40, 8450 Hammel.

Der er en klagefrist på 4 uger fra den 18. november 2014.

Tilladelser efter planloven, i henhold til planlovens § 58, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald, jævnfør planlovens § 59, stk. 1 og 2, herunder landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål.

En evt. klage skal være skriftlig og sendes til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup. Klagen skal være kommunen i hænde senest 16. december kl. 15.30.  

Etablering af vandhul ifbm. Hadbjerg Skovrejsningsprojekt

 

Favrskov Kommune har givet tilladelse til etablering af vandhul på matr. nr. 10a Hadbjerg By, Hadbjerg. Vandhullet etableres i forbindelse med et kommunalt skovrejsningsprojekt ved Hadbjerg.

Der er en klagefrist på 4 uger fra den 25. november 2014.

Tilladelser efter planloven, i henhold til planlovens § 58, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald, jævnfør planlovens § 59, stk. 1 og 2, herunder landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål.

En evt. klage skal være skriftlig og sendes til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup. Klagen skal være kommunen i hænde senest 23. december kl. 15.30. 
 
Sidst opdateret: 20-11-2014
Næste opdatering:
Email til redaktør: Rikke Zanini
Side ID: 6104