Bookmark and Share
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
 


Høringer i foroffentlighedsfase - Landbrug

Høringer - Landbrug

Afgørelser - Landbrug 

Grundvand

Virksomhedsområdet

Natur og vandløb

Landzonetilladelser - Natur og Miljø

Aktuelt - Ansøgning om et biogasanlæg ved Fuglsangvej 102, 8450 Hammel

Favrskov Kommune har modtaget en ansøgning fra Wefri A/S om etablering af et biogasanlæg på adressen Fuglsangvej 102, 8450 Hammel, beliggende ca. 3,5 km øst for Hammel, mellem Voldby og Lading.

Debatoplægget kan downloades her - Debatoplæg om forslag til etablering af biogasanlæg på Fuglsangvej 102, 8450 Hammel.

Biogasanlægget skal behandle biprodukter fra Frijsenborg og Wedellsborgs produktioner på Fyn og i Jylland. Hovedsageligt sukkerroer, græs og kyllingemøg.

Debatten er første fase i et langt planforløb, inden projektet kan realiseres. I debatfasen har alle borgere, virksomheder, foreninger, interesseorganisationer og myndigheder mulighed for at komme med forslag og ideer til projektet, således at flest mulige hensyn kan indgå i den videre planlægning.

Debatperioden løber fra den 3. juli 2014 til den 14. august 2014.

Alle inviteres hermed til at deltage i debatten. Ideer, forslag og synspunkter skal sendes til Favrskov Kommune, Teknik og Kultur, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller pr. mail til plan@favrskov.dk.
 

Høringer i foroffentlighedsfase - Landbrug

Dengsøvej 22, 8860 Ulstrup – Ansøgning om § 12 miljøgodkendelse til udvidelse af svinebrug.

Favrskov Kommune har modtaget en ansøgning om at udvide dyreholdet på Dengsøvej 22, 8860 Ulstrup.

Der søges om udvidelse af slagtesvineproduktion fra 7.000 slagtesvin (151,6 DE) til 23.380 slagtesvin (696,2 DE). I forbindelse med udvidelsen skal der bygges to nye stalde, samt to nye fodersiloer.

Inden etableringen kan finde sted, skal Favrskov Kommune godkende den ansøgte produktion efter § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Godkendelsen indeholder en vurdering af projektets virkninger på miljøet, herunder også landskabet.

Enhver har ret til at se og kommentere ansøgningen, som består af ansøgningsskema med bilag.
Selve ansøgningsskemaet kan downloades her: Ansøgningsskema - udvidelse af svinebrug – Dengsøvej 22, 8860 Ulstrup.

Enhver har også ret til at se et udkast til godkendelsen, når det er klar.

Eventuelle spørgsmål og bemærkninger til ansøgningen kan sendes til Favrskov Kommune. Når der er et udkast til godkendelsen klar, sender Kommunen besked om, at udkastet kan findes på hjemmesiden.

For at blive orienteret om at udkastet er klar, skal man senest onsdag den 28. maj 2014 kl. 15:30 rette henvendelse til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, eller sende en mail til favrskov@favrskov.dk.


Aldrupvej 3, 8860 Ulstrup – Ansøgning om § 12 miljøgodkendelse til udvidelse af svinebrug

Favrskov Kommune har modtaget en ansøgning om at udvide dyreholdet på Aldrupvej 3, 8860 Ulstrup.

Der søges om udvidelse af eksisterende slagtesvineproduktion fra 8.760 slagtesvin (233,21 DE) til 10.500 slagtesvin (314,54 DE) i eksisterende stalde. I forbindelse med godkendelsen skal der således ikke bygges nye bygninger.

Inden etableringen kan finde sted, skal Favrskov Kommune godkende den ansøgte produktion efter § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Godkendelsen indeholder en vurdering af projektets virkninger på miljøet, herunder også landskabet.

Enhver har ret til at se og kommentere ansøgningen, som består af ansøgningsskema med bilag.

Selve ansøgningsskemaet kan downloades her: . Ansøgningsskema - udvidelse af svinebrug - Aldrupvej 3, 8860 Ulstrup.

Enhver har også ret til at se et udkast til godkendelsen, når det er klar.

Eventuelle spørgsmål og bemærkninger til ansøgningen kan sendes til Favrskov Kommune. Når der er et udkast til godkendelsen klar, sender Kommunen besked om, at udkastet kan findes på hjemmesiden. 

For at blive orienteret om at udkastet er klar, skal man senest tirsdag den 27. maj 2014 kl. 15:30 rette henvendelse til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, eller sende en mail til favrskov@favrskov.dk.

Volshøjvej 8,  8850 Bjerringbro – Ansøgning om § 12 miljøgodkendelse til udvidelse af svinebrug

Favrskov Kommune har modtaget en ansøgning om at udvide dyreholdet på ovennævnte adresse.

Husdyrbruget er et svinebrug med slagtesvin. Efter udvidelsen vil dyreholdet være på 16.868 slagtesvin (51-107 kg), i alt 377,48 dyreenheder. I forbindelse med godkendelsen skal der ikke bygges nye bygninger.

Inden etableringen kan finde sted, skal Favrskov Kommune godkende den ansøgte produktion efter § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Godkendelsen indeholder en vurdering af projektets virkninger på miljøet, herunder også landskabet.

Enhver har ret til at se og kommentere ansøgningen, som består af ansøgningsskema med bilag. Selve ansøgningsskemaet kan downloades her - Ansøgningsskema - udvidelse af svinebrug - Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro.

Eventuelle spørgsmål og bemærkninger til ansøgningen kan sendes til Favrskov Kommune. Enhver kan anmode om at få udkast til godkendelse tilsendt, når dette er klar. For at få udkastet til godkendelse tilsendt, skal man senest onsdag den 14. maj 2014 rette henvendelse til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, eller sende en mail til favrskov@favrskov.dk.

Høringer - Landbrug

Klintrup Hedevej 15, 8472 Sporup – UDKAST til revurdering af Kapitel 5 godkendelse til svindebrug

Inden Favrskov Kommune, Natur og Miljø, træffer afgørelse i sagen, skal naboer og eventuelle parter i sagen høres.

Udkast til miljøgodkendelse kan downloades her: Revurdering af kap. 5 godkendelse til svinebrug, Klintrup Hedevej 15
 
Eventuelle bemærkninger skal være kommunen i hænde senest den 30. juli 2014 kl. 15.30.  


Afgørelser - Landbrug

Møgelbyvej 85, 8472 Sporup - § 27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførsel af kornsilo

Favrskov Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke er godkendelsespligt i forbindelse med en anmeldt opførelse af en kornsilo på Møgelbyvej 85, 8472 Sporup.

Afgørelsen kan downloades her – Møgelbyvej 85, 8472 Sporup - § 27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførsel af kornsilo.

Afgørelsen kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering påklages til Natur- og Mil-jøklagenævnet - dvs. senest den 22. juli 2014 kl. 15.30.
 
Eventuel klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 Køben-havn NV, men indsendes skriftligt til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller pr. mail til favrskov@favrskov.dk, som herefter videresender klagen med sagens akter.
 
Søgsmål kan anlægges ved domstolene indtil 6 måneder efter annonceringen (24. juni 2014), dvs. senest den 24. december 2014..
 

Toftkærvej 20, 8382 Hinnerup – Revurdering af kapitel 5 godkendelse af svinebrug

Favrskov Kommune har foretaget en revurdering af kapitel 5 godkendelsen af svinebruget Toftkærvej 20, 8382 Hinnerup.

Afgørelsen kan downloades her:  Toftkærvej 20, 8382 Hinnerup – Revurdering af kapitel 5 godkendelse af svinebrug.

Afgørelsen kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering påklages til Natur- og Miljøklagenævnet - dvs. senest den 14. juli 2014 kl. 15.30.
 
Eventuel klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, men indsendes skriftligt til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller pr. mail til favrskov@favrskov.dk, som herefter videresender klagen med sagens akter.

Søgsmål kan anlægges ved domstolene indtil 6 måneder efter annonceringen (den 16. juni 2014), dvs. 15. december 2014.

Mejlbyvej 10, 8370 Hadsten – Revurdering af kapitel 5 godkendelse af svinebrug

Favrskov Kommune har foretaget en revurdering af kapitel 5 godkendelsen af svinebruget Mejlbyvej 10, 8370 Hadsten.

Afgørelsen kan downloades her: Mejlbyvej 10, 8370 Hadsten – Revurdering af kapitel 5 godkendelse af svinebrug

Afgørelsen kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering påklages til Natur- og Miljøklagenævnet - dvs. senest den 14. juli 2014 kl. 15.30.
 
Eventuel klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, men indsendes skriftligt til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller pr. mail til favrskov@favrskov.dk, som herefter videresender klagen med sagens akter.

Søgsmål kan anlægges ved domstolene indtil 6 måneder efter annonceringen (den 16. juni 2014), dvs. 15. december 2014.

Dengsøvej 7, 8860 Ulstrup - § 12-miljøgodkendelse til udvidelse af svinebrug

Afgørelsen kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering påklages til Natur- og Miljøklagenævnet - dvs. senest den 14. juli 2014 kl. 15.30. 

Afgørelsen kan downloades her - Dengsøvej 7, 8860 Ulstrup - § 12-miljøgodkendelse til udvidelse af svinebrug.

Eventuel klagestiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, men indsendes skriftligt til Favrskov Kommune, 
Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller pr. mail til favrskov@favrskov.dk, som herefter videresender klagen medsagens akter.

Søgsmål kan anlægges ved domstolene indtil 6 måneder efter annonceringen (den 16. juni 2014), det vil sige den 16. december 2014.

 

Dengsøvej 7, 8860 Ulstrup - § 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven ved etablering af gyllekølingsanlæg

Favrskov Kommune har udarbejdet en § 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven, da det ansøgte gyllekølingsanlæg på Dengsøvej 7 er
at regne som en biaktivitet, der kræver separat tilladelse.

Endelig § 19 tilladelse kan downloades her:
Dengsøvej 7, 8860 Ulstrup - § 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven ved etablering af gyllekølingsanlæg.

Eventuelle bemærkninger skal være kommunen i hænde senest den 14. juli 2014 kl. 15.30.  


 Grundvand

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand til vanding og afgørelse om VVM-pligt på Nygårdsvej 15, 8450 Hammel.

Favrskov Kommune har givet tilladelse til indvinding af 2.800 m3 grundvand årligt til vanding af juletræer, Nygårdsvej 15, 8450 Hammel - matr. nr. 15r, Voldby By, Voldby.

Indvinding sker fra en eksisterende boring placeret Nygårdsvej 15, 8450 Hammel.

Hele tilladelsen og bilag kan downloades her:
Fornyelse af markvandingstilladelse
Nygårdsvej 15, kort 1
Nygårdsvej 15, kort 2
VVM screening, Nygårdsvej 15
Vejledning vedrørende fyldning af marksprøjte

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til sagen sendes pr. mail til favrskov@favrskov.dk eller skriftligt til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup med angivelse af sagsnr. 710-2013-7336 inden 4 uger fra datoen for annonceringen (01.07.2014), dvs. senest den 29.07.2014.

Tilladelse til etablering af boring og foreløbig vandindvindingstilladelse - Slotsvej 21, 8860 Ulstrup

Michael Hougaard har søgt om tilladelse til etablering af boring med henblik på efter-følgende ansøgning om endelig tilladelse til at indvinde 70.000 m3 grundvand årligt til vanding af frilandsgartneri. Det er en øget mængde i forhold til evt. eksisterende tilla-delse.

Den påtænkte boring vil blive placeret på den nordlige del af matr. nr. 4a, Rønge By, Sdr. Vinge.

Tilladelsen og kortbilag kan downloades her: Tilladelse til etablering af boring og foreløbig vandindvindingstilladelse - Slotsvej 21, 8860 UlstrupSlotsvej 21 - kortbilag 1 og Slotsvej 21 - kortbilag 2.

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til sagen sendes skriftligt til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup med angivelse af journalnr. 710-2009-47897 inden 4 uger fra den 27. juni 2014, dvs. senest den 25. juli 2014.

Afgørelse om VVM-pligt

Favrskov Kommune har truffet afgørelse om, at den ansøgte vandindvinding ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt, idet vandindvindingen ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen kan downloades her - Afgørelse om ikke-VVMpligt - Slotsvej 21, 8860 Ulstrup.

Afgørelsen om ikke-VVM-pligt kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål. En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på e-mail til nmkn@nmkn.dk inden 4 uger fra den 27. juni 2014, dvs. senest den 25. juli 2014. Natur- og  Miljøklagenævnet behandler først klagen, når der er betalt gebyr. Læs mere på hjemmesiden www.nmkn.dk.

Yderligere oplysninger kan fås hos Natur og Miljø på tlf. 8964 5235.
 

Fornyelse af markvandingstilladelse til Else Marie Mondrup Mondrup, Niærvej 30, 8450 Hammel og afgørelse om VVM-pligt.

Favrskov Kommune har givet tilladelse til indvinding af 5.000 m3 grundvand årligt til markvanding på Niærvej 30, 8450 Hammel - matr. nr. 1k, Haurum By, Haurum

Indvinding sker fra eksisterende boring placeret på Niærvej 30, 8450 Hammel - matr. nr. 1k Haurum.

Hele tilladelsen og bilag kan downloades her:

Markvandingstilladelse
Bilag 1 - Bilag 2 -  Bilag 3 - Bilag 4

Afgørelse om ikke-VVM-pligt

Favrskov Kommune har i forbindelse med tilladelsen truffet afgørelse om, at den ansøgte vandindvinding ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt, idet vandindvindingen ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Hele VVM-screeningen kan downloades her:
Bilag 2: Afgørelse om VVM-pligt.

Afgørelsen om ikke-VVM-pligt kan påklages, for så vidt angår retlige spørgsmål. En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på e-mail til nmkn@nmkn.dk inden 4 uger fra datoen for annonceringen (23. april 2014), dvs. senest den 21. maj 2014.
Natur- og Miljøklagenævnet behandler først klagen, når der er betalt gebyr. Læs mere på hjemmesiden www.nmkn.dk.

Yderligere oplysninger kan fås hos Natur og Miljø på tlf. 89 64 52 36 eller på mspo@favrskov.dk.     

Virksomhedsområdet

Afgørelse om VVM-pligt på matr. 101, Grundfør by, Grundfør

Favrskov Kommune har i forbindelse med tilladelse til Hinnerup Vandværks ny boring(DGU nr. 79.1731) truffet afgørelse om, at den ansøgte vandindvinding ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt, idet vandindvindingen ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Hele VVM-screeningen kan downloades her: Afgørelse om VVM pligt - Hinnerup Vandværk.

Afgørelsen om ikke-VVM-pligt kan påklages, for så vidt angår retlige spørgsmål. En eventuel klage skal i henhold til Planlovens § 60 stk. sendes til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, mail: favrskov@favrskov.dk inden 4 uger fra datoen for annonceringen (den 07.07.2014), dvs. senest den 04.08.2014. Favrskov Kommune videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnet behandler først klagen, når der er betalt gebyr. Læs mere på hjemmesiden www.nmkn.dk.

Yderligere oplysninger kan fås hos Natur og Miljø på tlf. 89 64 52 12 eller på [kahn@favrskov.dk].


Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2013-2020

Favrskov Kommunes Byråd har 24. juni 2014 godkendt forslag til Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2013-2020

Forslaget kan downloades her: Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2013.

Ifølge Spildevandsplan 2013-2020 skal kloaksystemet i Thorsø omlægges fra fælles-system til separatsystem. I den forbindelse skal der etableres et regnvandsbassin på Skolegade 13A, Thorsø (matr. nr. 2h Tungelund By, Aidt) og et regnvandsbassin på Møllevej 34, Thorsø (matr. nr.12a Thorsø By, Thorsø).

Med en frist på 8 uger er der mulighed for at komme med bemærkninger til tillægget. Bemærkningerne skal sendes skriftligt til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller med mail til favrskov@favrskov.dk. Eventuelle bemærkninger skal være Favrskov Kommune i hænde senest torsdag den 21. august 2014.

Afgørelse om miljøgodkendelse af Hadsten Varmeværk, Toftegårdsvej 30A, 8370 Hadsten

Favrskov Kommune har meddelt miljøgodkendelse til Hadsten Varmeværk, Toftegårdsvej 30A, 8370 Hadsten. Afgørelsen omfatter miljøgodkendelse af udskiftning af varmeværket ene naturgaskede til en biomassekedel og revurdering af gældende miljøgodkendelse efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelsen kan downloades her - Afgørelse om miljøgodkendelse af Hadsten Varmeværk, Toftegårdsvej 30A, 8370 Hadsten

Klagefristen på kommunes afgørelse er den 16. juli 2014 kl. 12.00. Annonceringsdatoen er den 17. juni 2014. 

Eventuel klage stiles til Natur og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, men indsendes skriftligt til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller pr. mail til favrskov@favrskov.dk, som herefter videresender klagen med sagens akter.

Søgsmål kan anlægges ved domstolene indtil 6 måneder efter annonceringen senest den 17. december 2014.

Afgørelse om ikke-VVM-pligt vedr. svømmebadsanlæg på Hammel Svømmehal

Favrskov Kommune har meddelt godkendelse til svømmebadsanlæg på Hammel Svømmehal, Thorsvej 6, 8450 Hammel.

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Afgørelsen kan downloades her: Godkendelse af Hammel Svømmehal af 22. april 2014.

Søgsmål kan anlægges ved domstolene indtil 6 måneder efter annonceringen dvs. 22. oktober 2014. 

Natur og Vandløb

Godkendelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Hagenstrup Møllebæk

Vandløbsmyndigheden har besluttet at godkende et vandløbsrestaureringsprojekt i Hagenstrup Møllebæk.

Godkendelse - Hagenstrup Møllebæk
Forundersøgelse - Hagenstrup Møllebæk
Luftfoto med projektelementer

Afgørelserne kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr.. En eventuel klage skal indgives skriftligt til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, eller så vidt muligt elektronisk på favrskov@favrskov.dk. Favrskov Kommune videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med sagens øvrige dokumenter. Klagefristen er 4 uger fra den dato tilladelsen er meddelt. Klagefristen udløber således den 6. august 2014.

Såfremt der er spørgsmål til projektet kan der rettes henvendelse til Klaus Overgaard Kristensen, klkr@favrskov.dk, tlf.: 86 64 52 15.


Afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. skovrejsning på matr. nr. 1p Grundfør By, Grundfør

Favrskov Kommune har truffet afgørelse om at skovrejsning på matr. nr. 1p Grundfør By, Grundfør ikke er omfattet af VVM-pligt.

Sagens bilag kan downloades her:
Afgørelse om ikke VVM-pligt, VVM anmeldelse vedr. skovrejsning Sandballevej 40, 8382 Hinnerup og Skovkort - Sandballevej, 8382 Hinnerup. 

Klageberettiget er enhver med en individuel retlig interesse i sagens udfald, miljøministeren samt visse landsdækkende foreninger og organisationer, jf. § 59, stk. 1 og 2 i planloven.

En evt. klage skal være skriftlig og sendes til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller favrskov@favrskov.dk. Klagen skal være kommunen i hænde senest 6. august 2014.

Yderligere informationer om projektet kan fås ved henvendelse til Rikke Rørby Graversen rgra@favrskov.dk eller tlf.: 8964 5234.

Vandløbsrestaurering i Skørring å – Mellemmølle, Voldum

Favrskov Kommune ønsker at udføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Skørring å på  matrikel 2q, Lime by, Lime og 1a, Mellemmølle, Voldum

Formålet med projektet er at fjerne sandaflejringer og forbedre de fysiske forhold for vandløbets fisk og fauna ved at udlægge gydegrus og skjulesten.

Høringsbrev og projektbeskrivelse kan downloades her - Høringsbrev vedr vandløbsrestaurering i Skørring å og Projektbeskrivelse - vandløbsrestaurering i Skørring å.

Projektforslaget er i høring fra 3. juli 2014 til 28. august 2014.

Indsigelser eller bemærkninger til projektforslaget skal sendes til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, favrskov@favrskov.dk senest 28. august 2014.

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte Christian Overgaard Christensen, Natur og Miljø, cchr@favrskov.dk, 89 64 52 33.

Vandløbsrestaurering i Vissing Bybæk i høring

Favrskov Kommune ønsker at udføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Vissing Bybæk.

Formålet med projektet er at skabe faunapassage for fisk og anden vandløbsfauna.

Høring – Fjernelse af faunaspærringer i Vissing Bybæk
Projektbeskrivelse

Projektforslaget er i høring fra 1. juli 2014 til 27. august 2014.

Indsigelser eller bemærkninger til projektforslaget skal sendes til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, favrskov@favrskov.dk senest 27. august 2014.

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte Torben Tran Ankjærø, Natur og Miljø, ttan@favrskov.dk, 89 64 52 39.

Vandløbsrestaurering i Tungelund Bæk i høring

Favrskov Kommune ønsker at udføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Tungelund Bæk.

Formålet med projektet er at skabe faunapassage for fisk og anden vandløbsfauna.

Sagens bilag kan downloades her: Høringsbrev vedr. projekt om vandløbsrestaurering i Tungelund Bæk,, Bilag 1 - projektbeskrivelse - Tungelund bæk, Bilag 2 - udtalelse fra Moesgaard museum og Bilag 3 - dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 .  

Projektforslaget er i høring fra 30. juni 2014 til 26. august 2014.

Indsigelser eller bemærkninger til projektforslaget skal sendes til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, favrskov@favrskov.dk senest 26. august 2014.

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte Torben Tran Ankjærø, Natur og Miljø, ttan@favrskov.dk, 89 64 52 39. 

Vandløbsrestaurering i Kjeldbæk i høring

Favrskov Kommune ønsker at udføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Kjeldbæk.

Formålet med projektet er at skabe faunapassage for fisk og anden vandløbsfauna.

Sagens bilag kan downloades her: Høringsbrev vedr. projekt om vandløbsrestaurering af Kjeldbæk og Bilag 1 - projektbeskrivelse - Kjeldbæk.

Projektforslaget er i høring fra 30. juni 2014 til 26. august 2014.

Indsigelser eller bemærkninger til projektforslaget skal sendes til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, favrskov@favrskov.dk senest 26. august 2014.

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte Torben Tran Ankjærø, Natur og Miljø, ttan@favrskov.dk, 89 64 52 39.

Godkendelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Helstrup Bæk og Søholm Bæk – samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Vandløbsmyndigheden har besluttet at godkende et restaureringsprojekt i Helstrup Bæk og Søholm Bæk. Samtidigt har vandløbsmyndigheden afgjort at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Godkendelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Helstrup Bæk og Søholm Bæk 

Afgørelse om ikke VVM-pligt i Helstrup Bæk og Søholm Bæk

Afgørelserne kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr.. En eventuel klage skal indgives skriftligt til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, eller så vidt muligt elektronisk på favrskov@favrskov.dk. Favrskov Kommune videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med sagens øvrige dokumenter. Klagefristen er 4 uger fra den dato tilladelsen er meddelt.

Klagefristen udløber således den 21. juli 2014.

Såfremt der er spørgsmål til projektet kan der rettes henvendelse til Klaus Overgaard Kristensen, klkr@favrskov.dk, tlf.: 86 64 52 15.

Godkendelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Houlbjergskov Bæk – samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Vandløbsmyndigheden har besluttet at godkende et restaureringsprojekt i Houlbjergskov Bæk. Samtidigt har vandløbsmyndigheden afgjort at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Godkendelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Houlbjergskov Bæk 

Afgørelse om ikke VVM-pligt i Houlbjergskov Bæk

Afgørelserne kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr.. En eventuel klage skal indgives skriftligt til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, eller så vidt muligt elektronisk på favrskov@favrskov.dk. Favrskov Kommune videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med sagens øvrige dokumenter. Klagefristen er 4 uger fra den dato tilladelsen er meddelt.

Klagefristen udløber således den 21. juli 2014.

Såfremt der er spørgsmål til projektet kan der rettes henvendelse til Klaus Overgaard Kristensen, klkr@favrskov.dk, tlf.: 86 64 52 15.

Frivillig høring af skovrejsningsprojekt ved Hadbjerg

Byrådet har på møde 27. maj 2014 besluttet at sende forslag til skovrejsningsprojekt ved Hadbjerg i 4 ugers frivillig høring.

Hele projektbeskrivelsen kan downloades her: Projektbeskrivelse vedr. bynær skov ved Hadbjerg.

Projektet er et samarbejde med Hadbjerg Borgerforening og omfatter 9 ha kommunalt ejet jord øst for Hadbjerg. Af hensyn til eksisterende bebyggelse i området vil selve skovrejsningen kun omfatte ca. 7 ha.

Udover selve skovrejsningen omfatter projektet en række tiltag, der giver mulighed for at skabe nye rekreative muligheder i området herunder stier, en hundeskov, lund med frugttræer, shelters, madpakkehuse, kælke- og udsigtsbakke samt en sø og et slynget vandløb.

Høringsperioden er fra onsdag den 11. juni 2014 til onsdag den 9. juli 2014. Høringssvar mærket "Skovrejsningsprojekt  i Hadbjerg" skal sendes til Teknik og Kultur på mail favrskov@favrskov.dk eller til Favrskov Kommune, Teknik og Kultur, Skovvej 20, 8382 Hinnerup.

Yderligere informationer om projektet kan fås ved henvendelse til Flemming Poulsen fpou@favrskov.dk eller tlf.: 89 64 51 02.


Afgørelse om ikke VVM-pligt. Skovrejsning på matr. nr. 10a Hadbjerg By, Hadbjerg

Favrskov Kommune har truffet afgørelse om at skovrejsning på matr. nr. 10a Hadbjerg By, Hadbjerg ikke er omfattet af VVM-pligt. 

Klageberettiget er enhver med en individuel retlig interesse i sagens udfald, miljøministeren samt visse landsdækkende foreninger og organisationer, jfr. § 59, stk. 1 og 2 i planloven. 

Sagens dokumenter kan downloades via nedenstående link:

 • Afgørelsen om ikke vvm-pligt
 • Anmeldelse af skovrejsningsprojekt
 • Skovkort

  En evt. klage skal være skriftlig og sendes til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller favrskov@favrskov.dk. Klagen skal være kommunen i hænde senest 15. juli kl. 15.30.

 • Regulering af dræn på ejendommen Lykkevej 16, Sdr. Vinge, 8860 Ulstrup

  Favrskov Kommune har truffet afgørelse i en sag om regulering af et dræn på matrikel nr. 4b, Vinge By, Sdr. Vinge. Der er givet godkendelse af et projekt om åbning af omkring 35 meter dræn til åben grøft. En ændring af et vandløbs udformning, herunder dræn, betragtes som en regulering og kræver en godkendelse, jf. Vandløbslovens § 17.

  Der er klagefrist over afgørelsen efter 4 uger fra den 10. juni til 9. juli 2014 ved kontortids ophør.
                        
  Favrskov Kommunes afgørelse efter Vandløbsloven samt om ikke-VVM pligt på samme projekt kan downloades her: 

  Godkendelse af projekt om åbning af dræn - Lykkevej 16, Sdr. Vinge, 8860 Ulstrup
  Afgørelse om ikke VVM-pligt - Lykkevej 16, Sdr. Vinge, 8860 Ulstrup

  Hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakte Tobias Knudsen fra Natur og Miljø på tobk@favrskov.dk eller 89 64 51 23.

  Klager til projektforslaget skal sendes til Favrskov Kommune som beskrevet i afgørelserne.

  Godkendelse af projekt om regulering af dræn og etablering af vandhul på Vestergårdsvej 35, Røgen, 8472 Sporup og afgørelse om ikke VVM-pligt

  Favrskov kommune har godkendt en regulering af dræn og etablering af vandhul på matrikel nr. 7p, Røgen By, Røgen.

  I forbindelse med godkendelsen er der truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt. Afgørelsen er indarbejdet i godkendelsen.

  Godkendelse og screeningsgrundlaget kan downloades her:

  Godkendelse af projekt om regulering af dræn og etablering af vandhul - Vestergårdsvej 35, Røgen, 8472 Sporup  og Screeningsgrundlag.

  Bilag til godkendelsen kan downloades her:

  Ansøgning fra Kent Nielsen 
  Oversigtskort over dræn og vandhul
  Orbicons vurdering af drænprojekt Vestergårdsvej 35, Røgen

  Tilsynsnotat

  Godkendelsen efter Vandløbsloven og Afgørelsen om ikke-VVM-pligt kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet indtil 4 uger efter den offentlige annoncering, det vil sige indtil den 8. juli 2014 ved kontortids ophør.

  En eventuel klage skal sendes til Favrskov kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller pr. mail til favrskov@favrskov.dk.

  Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen, at der indbetales et gebyr. Vejledning kan ses på www.nmkn.dk.

  Søgsmål kan anlægges ved domstolene indtil 6 måneder efter annonceringen, det vil sige indtil den 10. december 2014.

  Afgørelse om ikke VVM-pligt af vandløbsrestaureringsprojektet i Hagenstrup Møllebæk

  Favrskov Kommune ønsker at udføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Hagenstrup Møllebæk.

  Formålet med projektet er at skabe faunapassage for fisk og anden vandløbsfauna.

  Afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. Hagenstrup Møllebæk
  Skema vedr. VVM-screening - Hagenstrup Møllebæk
  Forundersøgelse vedr. Hagenstrup Møllebæk
  Kort vedr. Hagenstrup Møllebæk

  Favrskov Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af anlægget ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der kan klages over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller pr. mail til favrskov@favrskov.dk, som herefter sender klagen videre med sagens akter. Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort, dvs. senest 25. juni 2014.

  Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte Klaus Overgaard Kristensen, Natur og Miljø, klkr@favrskov.dk, 89 64 52 15.

  Landzonetilladelser - Natur og Miljø

  Pt. ingen aktuelle høringer.
   
  Sidst opdateret: 09-07-2014
  Næste opdatering:
  Email til redaktør: Rikke Zanini
  Side ID: 6104
   
   
   
   
   
   
  ヴィトン キーケース 赤 ヴィトン コピー ヴィトン コピー バッグ ヴィトン コピー 財布 ヴィトン ショルダーバッグ ヴィトン バッグ ヴィトン バッグ コピー ヴィトン バッグ ダミエ ヴィトン バッグ メンズ ヴィトン バッグ 激安 ヴィトン バッグ 人気 ヴィトン バッグ 新作 ヴィトン メンズ ヴィトン メンズ キーケース ヴィトン メンズバッグ ヴィトン メンズ 財布 ヴィトン 財布 ヴィトン メンズ 長財布 ヴィトン 財布 コピー ヴィトン 財布 ヴェルニ ヴィトン 財布 ダミエ ヴィトン 財布 メンズ ヴィトン 財布 メンズ 人気 ヴィトン 財布 メンズ 長財布 ヴィトン 財布 メンズ 新作 ヴィトン 財布 レディース ヴィトン 財布 激安 ヴィトン 財布 人気 ヴィトン 財布 新作 2014 ヴィトン 財布 新作 ヴィトン長財布 ヴィトン 長財布 ヴィトン 長財布 ヴェルニ ヴィトン 長財布 エピ ヴィトン 長財布 タイガ ヴィトン 長財布 コピー ヴィトン 長財布 レディース ヴィトン 長財布 メンズ ヴィトン 長財布 黒 ヴィトン 長財布 激安 ヴィトン 長財布 人気 ヴィトン 激安 キーケース ヴィトン 激安 バッグ ヴィトン 激安 財布 ルイヴィトンアウトレット ルイヴィトン アウトレット ルイヴィトン アウトレット バッグ ルイヴィトン アウトレット 財布 ルイヴィトン キーケース ルイヴィトン キーケース レディース ルイヴィトン キーケース メンズ ルイヴィトン キーケース 新作 ルイヴィトン コピー ルイヴィトン キーケース 値段 ルイヴィトン コピー バッグ ルイヴィトン コピー 財布 ルイヴィトン タイガ ルイヴィトン タイガ キーケース ルイヴィトン タイガ 長財布 ルイヴィトン タイガ バッグ ルイヴィトン ダミエ ルイヴィトン トートバッグ ルイヴィトン トート ルイヴィトン トート 新作 ルイヴィトンバッグ ルイヴィトン バッグ ルイヴィトン バッグ コピー ルイヴィトン バッグ メンズ ルイヴィトン バッグ ダミエ ルイヴィトン バッグ ランキング ルイヴィトン バッグ 激安 ルイヴィトン バッグ 人気 ルイヴィトン バッグ 新作 ルイヴィトン バッグ 新作 2014 ルイヴィトン ポーチ ルイヴィトン ポーチ メンズ ルイヴィトン メンズ ルイヴィトン メンズバッグ ルイヴィトン メンズ 財布 ルイヴィトン メンズ 長財布 ルイヴィトン レディース ルイヴィトン レディース バッグ ルイヴィトン財布 ルイヴィトン レディース財布 ルイヴィトン 財布 ルイヴィトン 財布 コピー ルイヴィトン 財布 エピ ルイヴィトン 財布 ダミエ ルイヴィトン 財布 メンズ ルイヴィトン 財布 メンズ 二つ折り ルイヴィトン 財布 メンズ 人気 ルイヴィトン 財布 激安 ルイヴィトン 財布 レディース ルイヴィトン 財布 人気 ルイヴィトン 財布 新作 2014 ルイヴィトン 長財布 メンズ ルイヴィトン長財布 ルイヴィトン 財布 値段 ルイヴィトン 財布 新作 ルイヴィトン 新作 バッグ ルイヴィトン 長財布 レディース ルイヴィトン 長財布 ルイヴィトン 長財布 激安 ルイヴィトン 長財布 エピ ヴィトン キーケース レディース ヴィトン キーケース メンズ ルイヴィトン 長財布 新作 ヴィトン キーケース