Bookmark and Share
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
 


Høringer i foroffentlighedsfase - Landbrug

Høringer - Landbrug

Afgørelser - Landbrug 

Grundvand

Virksomhedsområdet

Natur og vandløb

Landzonetilladelser - Natur og Miljø

Aktuelt - Ansøgning om et biogasanlæg ved Fuglsangvej 102, 8450 Hammel

Favrskov Kommune har modtaget en ansøgning fra Wefri A/S om etablering af et biogasanlæg på adressen Fuglsangvej 102, 8450 Hammel, beliggende ca. 3,5 km øst for Hammel, mellem Voldby og Lading.

Debatoplægget kan downloades her - Debatoplæg om forslag til etablering af biogasanlæg på Fuglsangvej 102, 8450 Hammel.

Biogasanlægget skal behandle biprodukter fra Frijsenborg og Wedellsborgs produktioner på Fyn og i Jylland. Hovedsageligt sukkerroer, græs og kyllingemøg.

Debatten er første fase i et langt planforløb, inden projektet kan realiseres. I debatfasen har alle borgere, virksomheder, foreninger, interesseorganisationer og myndigheder mulighed for at komme med forslag og ideer til projektet, således at flest mulige hensyn kan indgå i den videre planlægning.

Debatperioden løber fra den 3. juli 2014 til den 14. august 2014.

Alle inviteres hermed til at deltage i debatten. Ideer, forslag og synspunkter skal sendes til Favrskov Kommune, Teknik og Kultur, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller pr. mail til plan@favrskov.dk.
 

Høringer i foroffentlighedsfase - Landbrug

Pt. ingen høringer i foroffentlighedsfase.

Høringer - Landbrug

Ødumvej 10, 8370 Hadsten – UDKAST til § 16 miljøgodkendelse af udbringningsarealer

Inden Favrskov Kommune, Natur og Miljø, træffer afgørelse i sagen, skal naboer og eventuelle parter i sagen høres.

Udkast til miljøgodkendelse kan downloades her: Ødumvej 10, 8370 Hadsten – UDKAST til § 16 miljøgodkendelse af udbringningsarealer .
 
Eventuelle bemærkninger skal være kommunen i hænde senest den 1. oktober 2014 kl. 15.30  

Aldrupvej 3, 8860 Ulstrup – UDKAST til § 12 miljøgodkendelse til udvidelse af svinebrug

Inden Favrskov Kommune, Natur og Miljø, træffer afgørelse i sagen, skal naboer og eventuelle parter i sagen høres.

Udkast til miljøgodkendelse kan downloades her: Aldrupvej 3, 8860 Ulstrup – UDKAST til § 12 miljøgodkendelse til udvidelse af svinebrug.

Eventuelle bemærkninger skal være kommunen i hænde senest den 21. oktober 2014 kl. 15.30 

Rigtrupvej 53, 8370 Hadsten – UDKAST til tilbagekaldelse og ændring af vilkår i tidligere afgjort § 12 miljøgodkendelse til udvidelse af svinebrug

Inden Favrskov Kommune, Natur og Miljø, træffer afgørelse i sagen, skal naboer og eventuelle parter i sagen høres.

Udkast til tilbagekaldelse og ændringer kan downloades her: Rigtrupvej 53, 8370 Hadsten – UDKAST til tilbagekaldelse og ændring af vilkår i tidligere afgjort § 12 miljøgodkendelse til udvidelse af svinebrug.

Eventuelle bemærkninger skal være kommunen i hænde senest den 4. september 2014 kl. 12.00. 

Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro – UDKAST til § 12 miljøgodkendelse til udvidelse af svinebrug

Inden Favrskov Kommune, Natur og Miljø, træffer afgørelse i sagen, skal naboer og eventuelle parter i sagen høres.

Udkast til miljøgodkendelse kan downloades her: Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro – UDKAST til § 12 miljøgodkendelse til udvidelse af svinebrug.
 
Eventuelle bemærkninger skal være kommunen i hænde senest den 18. september 2014 kl. 17.00.  

Afgørelser - Landbrug

Rigtrupvej 53, 8370 Hadsten – Afgørelse om tilbagekaldelse og ændring af vilkår i tidligere afgjort § 12 miljøgodkendelse til udvidelse af svinebrug

Afgørelsen om tilbagekaldelse og ændringer kan downloades her: Afgørelse - Rigtrupvej 53, 8370 Hadsten  

En eventuel klage skal være kommunen i hænde senest den 3. oktober 2014 kl. 13.30. Klintrup Hedevej 82, 8482 Sporup - § 27 afgørelse om ikke godkendelsespligt ved opførelse af maskinhus

Favrskov Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke er godkendelsespligt i forbindelse med et anmeldt byggeri af maskinhus på Klintrup Hedevej 82, 8482 Sporup.

Afgørelsen kan downloades her – Klintrup Hedevej 82, 8482 Sporup - § 27 afgørelse om ikke godkendelsespligt ved opførelse af maskinhus.

Afgørelsen kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering påklages til Natur- og Miljøklagenævnet - dvs. senest den 19. september 2014 kl. 13.30.
 
Eventuel klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, men indsendes skriftligt til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller pr. mail til favrskov@favrskov.dk, som herefter videresender klagen med sagens akter.
 
Søgsmål kan anlægges ved domstolene indtil 6 måneder efter annonceringen (den 22. august 2014), dvs. den 22. februar 2015.
 

Svejstrupvej 6, 8370 Hadsten - § 31 afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype

Favrskov Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke er godkendelsespligt i forbindelse med et anmeldt skift i dyretype på Svejstrupvej 6, 8370 Hadsten.

Afgørelsen kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering påklages til Natur- og Miljøklagenævnet - dvs. senest den 17. september 2014 kl. 15.30.

Eventuel klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, men indsendes skriftligt til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller pr. mail til favrskov@favrskov.dk, som herefter videresender klagen med sagens akter.

Søgsmål kan anlægges ved domstolene indtil 6 måneder efter annonceringen (den 20. august 2014), dvs. den 20. februar 2015.

 

Klintrup Hedevej 15, 8472 Sporup – Revurdering af kapitel 5 godkendelse af svinebrug

Favrskov Kommune har foretaget en revurdering af kapitel 5 godkendelsen af svinebruget Klintrup Hedevej 15, 8472 Sporup.

Afgørelsen kan downloades her: Klintrup Hedevej 15, 8472 Sporup – Revurdering af kapitel 5 godkendelse af svinebrug.

Afgørelsen kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering påklages til Natur- og Miljøklagenævnet - dvs. senest den 1. september 2014 kl. 15.30.

Eventuel klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, men indsendes skriftligt til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller pr. mail til favrskov@favrskov.dk, som herefter videresender klagen med sagens akter.

Søgsmål kan anlægges ved domstolene indtil 6 måneder efter annonceringen (den 4. august 2014), dvs. 4. februar 2015.

  

 Grundvand

Orientering om 300 m beskyttelseszone omkring Toustrup St. Vandværks drikkevandsboring

Toustrup St. Vandværk har søgt om fortsat tilladelse til en eksisterende boring på matr. nr. 7x, Røgen By, Røgen.

I forbindelse med behandlingen af vandværkets ansøgning vil der blive pålagt en beskyttelseszone omkring vandværkets drikkevandsboring. Se kortbilag: Toustrup St. Vandværk

Fastlæggelsen af beskyttelseszonen sker i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 22.

Beskyttelseszonen begrænses af en cirkel med centrum i boringen og en radius på 300 m. Området fastlægges for at beskytte grundvandet og dermed drikkevandet mod forurening.  Det er dermed som udgangspunkt forbudt at nedsive spildevand i jorden eller etablere andre anlæg, der kan forurene jorden eller grundvandet indenfor dette område. Om hensynet til grundvandsbeskyttelsen vil få betydning for andre forhold, vil blive afgjort i det enkelte tilfælde, eksempelvis i sager om etablering af jordvarmeanlæg.

For nedsivningsanlæg, der alene tjener til afledning af tagvand, gælder forbuddet dog kun for et område begrænset af en cirkel med centrum i boringen og en radius på 25 m.

Eksisterende nedsivningsanlæg berøres ikke ved udlæggelsen af den omtalte beskyttelseszone.
Det udlagte beskyttelsesområde tinglyses ikke på de berørte ejendomme.
Ifølge bemærkningerne til Miljøbeskyttelsesloven er sådanne udlæg af beskyttelsesområder efter § 22 erstatningsfrie.

Du/I oplyses hermed om, at Du/I ifølge Vandforsyningslovens § 74 og Miljøbeskyttelseslovens § 75 skal underrettes, før der træffes en afgørelse.

Eventuelle bemærkninger til det ansøgte skal være os i hænde inden 14 dage (senest den 26. august 2014).

Såfremt Du/I ønsker yderligere oplysninger, er Du/I velkommen til at kontakte Favrskov Kommune, Natur og Miljø. Er Du/I interesseret, kan Du/I ved henvendelse hertil få tilsendt en kopi af tilladelsen, så snart denne foreligger.


Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding og afgørelse om ikke-VVM-pligt på Skjesbjergvej 34, 8860 Ulstrup. 

Favrskov Kommune har givet tilladelse til indvinding af 30.000 m3 grundvand årligt til markvanding på Skjesbjergvej 34, 8860 Ulstrup.

Indvinding sker fra en eksisterende boring placeret matr. nr. 54f, Vellev By, Vellev, Skjesbjergvej 46, 8860 Ulstrup.

Hele tilladelsen og bilag kan downloades her:
Fornyelse af tilladelse, Skjesbjergvej 34, 8860 Ulstrup

Kort 1

Kort 2
VVM screening

Vejledning vedrørende påfyldning af marksprøjte

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til sagen sendes pr. mail til favrskov@favrskov.dk eller skriftligt til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup med angivelse af sagsnr. 710-2012-69519 inden 4 uger fra datoen for annonceringen (5. august 2014), dvs. senest den 26. august 2014.

Afgørelse om VVM-pligt

Favrskov Kommune har i forbindelse med tilladelsen truffet afgørelse om, at den ansøgte vandindvinding ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt, idet vandindvindingen ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Hele VVM-screeningen kan downloades her: VVM screening

Afgørelsen om ikke-VVM-pligt kan påklages, for så vidt angår retlige spørgsmål. En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på e-mail til nmkn@nmkn.dk inden 4 uger fra datoen for annonceringen 5. august 2014, dvs. senest den 26. august 2014.

Natur- og Miljøklagenævnet behandler først klagen, når der er betalt gebyr. Læs mere på hjemmesiden www.nmkn.dk.

Yderligere oplysninger kan fås hos Natur og Miljø på tlf. 8964 1010 eller på favrskov@favrskov.dk.

Virksomhedsområdet

Tilladelse til opbevaring af ikke farligt affald ved Farre - Svingelvej 70, 8472 Sporup

Favrskov Kommune har givet tilladelse til opbevaring af ikke farligt affald i eksisterende gyllebeholder tilhørende ejendommen Svingelvej 70. Farre, 8472 Sporup. Godkendelsen er givet i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven. 

Kommunen har besluttet, at ændringen af beholderens anvendelse ikke er VVM-pligtig i henhold til reglerne om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør om lov om planlægning. 

Miljøgodkendelsen kan downloades her: Svingelvej 70, Farre, 8472 Sporup

Yderligere oplysninger kan fås hos Lene Farving, Natur og Miljø,  89 64 52 08.

Godkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage sendes skriftligt til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller på: favrskov@favrskov.dk. Herfra bliver klagen sendt videre til Naturklagenævnet. Klagefrist: 3. september 2014.

Natur- og Miljøklagenævnet behandler først en klage, når der er indbetalt et gebyr på 500 kr. Læs mere på www.nmkn.dk

En eventuel klage har ikke opsættende virkning medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.
Søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal være anlagt inden seks måneder efter offentliggørelsen (5. august 2014).


Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2013-2020

Favrskov Kommunes Byråd har 24. juni 2014 godkendt forslag til Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2013-2020

Forslaget kan downloades her: Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2013.

Ifølge Spildevandsplan 2013-2020 skal kloaksystemet i Thorsø omlægges fra fælles-system til separatsystem. I den forbindelse skal der etableres et regnvandsbassin på Skolegade 13A, Thorsø (matr. nr. 2h Tungelund By, Aidt) og et regnvandsbassin på Møllevej 34, Thorsø (matr. nr.12a Thorsø By, Thorsø).

Med en frist på 8 uger er der mulighed for at komme med bemærkninger til tillægget. Bemærkningerne skal sendes skriftligt til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller med mail til favrskov@favrskov.dk.

Eventuelle bemærkninger skal være Favrskov Kommune i hænde senest torsdag den 21. august 2014.

Natur og Vandløb

Godkendelse og dispensation, samt afgørelse om ikke VVM pligt til vandløbsrestaurering i Skørring å

Favrskov Kommune har besluttet at godkendt et vandløbsrestaureringsprojekt i Skørring å. Formålet med projektet er at fjerne aflejringer på en del af strækningen, samt forbedre de fysiske forhold for vandløbets fisk og fauna ved at udlægge gydegrus og skjulesten på strækningen.

Projektet godkendes hermed med hjemmel i vandløbsloven (LBK nr. 1208 af 30. september 2013) §37 samt Bekendtgørelse nr. 1436 af 11/12/2007 om vandløbsregulering og restaurering. Der meddeles samtidig dispensation efter Lov om naturbeskyttelse § 65 til projektet, idet der dispenseres fra naturbeskyttelseslovens §3. Der er samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtig.

Afgørelsen, projektbeskrivelse og VVM screening kan downloades her: Godkendelse af vandløbsrestaurering Skørring å, Projektbeskrivelse - vandløbsrestaurering i Skørring å og wwm-screening.  

Der kan klages over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, favrskov@favrskov.dk, som herefter sender klagen videre med sagens akter. Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, dvs. senest 9. oktober 2014.

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte Christian Overgaard Christensen, Natur og Miljø, cchr@favrskov.dk, 89 64 52 33. 

Godkendelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt ved vandløbsrestaureringsprojekt i Kjeldbæk

Favrskov Kommune har 2. september 2014 godkendt et vandløbsrestaureringsprojekt i Kjeldbæk.

Godkendelsen kan downloades her - Godkendelse - fjernelse af spærringer i Kjeldbæk - samt afgørelse om ikke VVM-pligt.

Formålet med projektet er at skabe faunapassage for fisk og anden vandløbsfauna.

Favrskov Kommune har givet tilladelse til projektet efter vandløbsloven og truffet afgørelse om, at projektet ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Der kan klages over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, favrskov@favrskov.dk, som herefter sender klagen videre med sagens akter. Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort, dvs. senest 30. september 2014.

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte Torben Tran Ankjærø, Natur og Miljø, ttan@favrskov.dk, 89 64 52 39.

Godkendelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt ved vandløbsrestaureringsprojekt i Vissing Bybæk

Favrskov Kommune har 1. september 2014 godkendt et vandløbsrestaureringsprojekt i Vissing Bybæk.

Godkendelsen kan downloades her - Godkendelse - Fjernelse af faunaspæringer i Vissing Bybæk - samt afgørelse om ikke VVM-pligt.

Formålet med projektet er at skabe faunapassage for fisk og anden vandløbsfauna.

Favrskov Kommune har givet tilladelse til projektet efter vandløbsloven og truffet afgørelse om, at projektet ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Der kan klages over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, favrskov@favrskov.dk, som herefter sender klagen videre med sagens akter. Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort, dvs. senest 29. september 2014.

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte Torben Tran Ankjærø, Natur og Miljø, ttan@favrskov.dk, 89 64 52 39.

Godkendelse af projekt vedr. vandløbsrestaurering i Tungelund Bæk

Favrskov Kommune har godkendt et vandløbsrestaureringsprojekt i Tungelund Bæk. Formålet med projektet er at skabe faunapassage for fisk og anden vandløbsfauna.

Godkendelsen kan downloades her - Godkendelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Tungelund Bæk - fjernelse af spærrring - samt afgørelse om ikke- VVMpligt.

Favrskov Kommune har givet tilladelse til projektet efter vandløbsloven og truffet afgørelse om, at projektet ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Godkendelsen er i høring fra 29. august 2014 til 29. september 2014.

Der kan klages over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, favrskov@favrskov.dk, som herefter sender klagen videre med sagens akter. Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort, dvs. senest 29. september 2014.

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte Torben Tran Ankjærø, Natur og Miljø, ttan@favrskov.dk, 89 64 52 39. 

Dispensation til etablering af fugletårn, hævet træsti samt rydning af krat i Damsbro Mose ved Søften

Favrskov Kommune har givet Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af fugletårn, hævet træsti samt rydning af krat i Damsbro Mose ved Søften, matr. nr. 4d, Søften By, Søften. Arealet ejes af Favrskov Kommune.

Der er en klagefrist på 4 uger fra den 26. august 2014.

Afgørelsen kan downloades her - Dispensation - Damsbro Mose..

Afgørelse iht. naturbeskyttelsesloven, jævnfør lovens § 86, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af:

•    adressaten for afgørelsen,

•    ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

•    offentlige myndigheder

•    lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen og

•    landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som  formål

En meddelelse om, hvorvidt arealer er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ejeren af de berørte arealer.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr.

Nævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra kommunen. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Favrskov Kommune, Teknik og Kultur, Skovvej 20, 8382 Hinnerup. Klagen skal være           kommunen i hænde senest den 23. september 2014 ved ekspeditionstidens ophør. Kommunen videresender klagen til klagemyndigheden sammen med sagens akter.

Flere oplysninger om tilladelsen kan fås ved henvendelse til Carsten Monsrud, cmon@favrskov.dk, 8964 5231.


Afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. skovrejsning på matr. nr. 1p Grundfør By, Grundfør

Favrskov Kommune har truffet afgørelse om at skovrejsning på matr. nr. 1p Grundfør By, Grundfør ikke er omfattet af VVM-pligt.

Sagens bilag kan downloades her:
Afgørelse om ikke VVM-pligt, VVM anmeldelse vedr. skovrejsning Sandballevej 40, 8382 Hinnerup og Skovkort - Sandballevej, 8382 Hinnerup. 

Klageberettiget er enhver med en individuel retlig interesse i sagens udfald, miljøministeren samt visse landsdækkende foreninger og organisationer, jf. § 59, stk. 1 og 2 i planloven.

En evt. klage skal være skriftlig og sendes til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller favrskov@favrskov.dk. Klagen skal være kommunen i hænde senest 6. august 2014.

Yderligere informationer om projektet kan fås ved henvendelse til Rikke Rørby Graversen rgra@favrskov.dk eller tlf.: 8964 5234.

Vandløbsrestaurering i Skørring å – Mellemmølle, Voldum

Favrskov Kommune ønsker at udføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Skørring å på  matrikel 2q, Lime by, Lime og 1a, Mellemmølle, Voldum

Formålet med projektet er at fjerne sandaflejringer og forbedre de fysiske forhold for vandløbets fisk og fauna ved at udlægge gydegrus og skjulesten.

Høringsbrev og projektbeskrivelse kan downloades her - Høringsbrev vedr vandløbsrestaurering i Skørring å og Projektbeskrivelse - vandløbsrestaurering i Skørring å.

Projektforslaget er i høring fra 3. juli 2014 til 28. august 2014.

Indsigelser eller bemærkninger til projektforslaget skal sendes til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, favrskov@favrskov.dk senest 28. august 2014.

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte Christian Overgaard Christensen, Natur og Miljø, cchr@favrskov.dk, 89 64 52 33.

Vandløbsrestaurering i Vissing Bybæk i høring

Favrskov Kommune ønsker at udføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Vissing Bybæk.

Formålet med projektet er at skabe faunapassage for fisk og anden vandløbsfauna.

Høring – Fjernelse af faunaspærringer i Vissing Bybæk
Projektbeskrivelse

Projektforslaget er i høring fra 1. juli 2014 til 27. august 2014.

Indsigelser eller bemærkninger til projektforslaget skal sendes til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, favrskov@favrskov.dk senest 27. august 2014.

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte Torben Tran Ankjærø, Natur og Miljø, ttan@favrskov.dk, 89 64 52 39.

Vandløbsrestaurering i Tungelund Bæk i høring

Favrskov Kommune ønsker at udføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Tungelund Bæk.

Formålet med projektet er at skabe faunapassage for fisk og anden vandløbsfauna.

Sagens bilag kan downloades her: Høringsbrev vedr. projekt om vandløbsrestaurering i Tungelund Bæk,, Bilag 1 - projektbeskrivelse - Tungelund bæk, Bilag 2 - udtalelse fra Moesgaard museum og Bilag 3 - dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 .  

Projektforslaget er i høring fra 30. juni 2014 til 26. august 2014.

Indsigelser eller bemærkninger til projektforslaget skal sendes til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, favrskov@favrskov.dk senest 26. august 2014.

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte Torben Tran Ankjærø, Natur og Miljø, ttan@favrskov.dk, 89 64 52 39. 

Vandløbsrestaurering i Kjeldbæk i høring

Favrskov Kommune ønsker at udføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Kjeldbæk.

Formålet med projektet er at skabe faunapassage for fisk og anden vandløbsfauna.

Sagens bilag kan downloades her: Høringsbrev vedr. projekt om vandløbsrestaurering af Kjeldbæk og Bilag 1 - projektbeskrivelse - Kjeldbæk.

Projektforslaget er i høring fra 30. juni 2014 til 26. august 2014.

Indsigelser eller bemærkninger til projektforslaget skal sendes til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, favrskov@favrskov.dk senest 26. august 2014.

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte Torben Tran Ankjærø, Natur og Miljø, ttan@favrskov.dk, 89 64 52 39.

Frivillig høring af skovrejsningsprojekt ved Hadbjerg

Byrådet har på møde 27. maj 2014 besluttet at sende forslag til skovrejsningsprojekt ved Hadbjerg i 4 ugers frivillig høring.

Hele projektbeskrivelsen kan downloades her: Projektbeskrivelse vedr. bynær skov ved Hadbjerg.

Projektet er et samarbejde med Hadbjerg Borgerforening og omfatter 9 ha kommunalt ejet jord øst for Hadbjerg. Af hensyn til eksisterende bebyggelse i området vil selve skovrejsningen kun omfatte ca. 7 ha.

Udover selve skovrejsningen omfatter projektet en række tiltag, der giver mulighed for at skabe nye rekreative muligheder i området herunder stier, en hundeskov, lund med frugttræer, shelters, madpakkehuse, kælke- og udsigtsbakke samt en sø og et slynget vandløb.

Høringsperioden er fra onsdag den 11. juni 2014 til onsdag den 9. juli 2014. Høringssvar mærket "Skovrejsningsprojekt  i Hadbjerg" skal sendes til Teknik og Kultur på mail favrskov@favrskov.dk eller til Favrskov Kommune, Teknik og Kultur, Skovvej 20, 8382 Hinnerup.

Yderligere informationer om projektet kan fås ved henvendelse til Flemming Poulsen fpou@favrskov.dk eller tlf.: 89 64 51 02.


Afgørelse om ikke VVM-pligt. Skovrejsning på matr. nr. 10a Hadbjerg By, Hadbjerg

Favrskov Kommune har truffet afgørelse om at skovrejsning på matr. nr. 10a Hadbjerg By, Hadbjerg ikke er omfattet af VVM-pligt. 

Klageberettiget er enhver med en individuel retlig interesse i sagens udfald, miljøministeren samt visse landsdækkende foreninger og organisationer, jfr. § 59, stk. 1 og 2 i planloven. 

Sagens dokumenter kan downloades via nedenstående link:

 • Afgørelsen om ikke vvm-pligt
 • Anmeldelse af skovrejsningsprojekt
 • Skovkort

  En evt. klage skal være skriftlig og sendes til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller favrskov@favrskov.dk. Klagen skal være kommunen i hænde senest 15. juli kl. 15.30.

 • Landzonetilladelser - Natur og Miljø

  Pt. ingen aktuelle høringer.
   
  Sidst opdateret: 11-09-2014
  Næste opdatering:
  Email til redaktør: Rikke Zanini
  Side ID: 6104