Bookmark and Share
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
 


Høringer i foroffentlighedsfase - Landbrug

Høringer - Landbrug

Afgørelser - Landbrug 

Grundvand

Virksomhedsområdet

Natur og vandløb

Landzonetilladelser - Natur og Miljø

Høringer i foroffentlighedsfase - Landbrug

Landevejen 231, 8370 Hadsten – Ansøgning om § 12 miljøgodkendelse til ændring af svinebrug

Favrskov Kommune har modtaget en ansøgning om ændring af dyreholdet på Landevejen 231, 8370 Hadsten.

Der søges om udvidelse af eksisterende svineproduktion fra 543 årssøer og 8.200 slagtesvin/polte, 30-102 kg til 1.000 årssøer, 37.000 smågrise, 7,1-9,5 kg og 500 polte, 30-107 kg  I forbindelse med ændring af svineproduktionen skal der bygges en ny farestald samt en tilbygning til luftrenser.

Inden ændringen kan finde sted, skal Favrskov Kommune godkende den ansøgte produktion efter § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Godkendelsen indeholder en vurdering af projektets virkninger på miljøet, herunder også landskabet.

Enhver har ret til at se og kommentere ansøgningen, som består af ansøgningsskema med bilag.

Selve ansøgningsskemaet er tilgængelig her: Landevejen 231, 8370 Hadsten – Ansøgning om § 12 miljøgodkendelse til ændring af svinebrug.

Enhver har også ret til at se et udkast til godkendelsen, når det er klar.

Eventuelle spørgsmål og bemærkninger til ansøgningen kan sendes til Favrskov Kommune. Når der er et udkast til godkendelsen klar, sender Kommunen besked om, at udkastet kan findes på hjemmesiden. For at blive orienteret om at udkastet er klar, skal man senest den 30. januar 2015 rette henvendelse til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, eller sende en mail til favrskov@favrskov.dk.


Hammelvej 163, 8870 Langå – Revurdering af godkendelse indledes

Favrskov Kommune indleder revurdering af kapitel 5 godkendelse på svinebruget Hammelvej 163, 8870 Langå.

Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. Anmodning om at se sagens akter, kommentarer og spørgsmål kan sendes til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller sendes på mail til favrskov@favrskov.dk.

Enhver kan senest den 5. januar 2015 anmode om at blive orienteret, når et udkast til revurdering er klar.


Hvalløsvej 39, 8370 Hadsten – Ansøgning om § 12 miljøgodkendelse til udvidelse af svinebrug

Favrskov Kommune har modtaget en ansøgning om at udvide dyreholdet på Hvalløsvej 39, 8370 Hadsten.

Der søges om udvidelse af eksisterende svineproduktion fra 3.100 smågrise og 6000 slagtesvin (186,1 DE) til 39.500 smågrise og 4.200 slagtesvin (304,5 DE). I forbindelse med godkendelsen skal der bygges en ny klimastald til smågrisene, en ny gyllebeholder samt en ny fodersilo.

Inden etableringen kan finde sted, skal Favrskov Kommune godkende den ansøgte produktion efter § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Godkendelsen indeholder en vurdering af projektets virkninger på miljøet, herunder også landskabet.

Enhver har ret til at se og kommentere ansøgningen, som består af ansøgningsskema med bilag. Selve ansøgningsskemaet er tilgængelig her Ansøgningsskema - udvidelse af svinebrug - Hvalløsvej 39, 8370 Hadsten.  

Enhver har også ret til at se et udkast til godkendelsen, når det er klar.

Eventuelle spørgsmål og bemærkninger til ansøgningen kan sendes til Favrskov Kommune. Når der er et udkast til godkendelsen klar, sender kommunen besked om, at udkastet kan findes på hjemmesiden. For at blive orienteret om at udkastet er klar, skal man senest den 29. december 2014 kl. 15.30 rette henvendelse til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, eller sende en mail til favrskov@favrskov.dk.

Høringer - Landbrug

Jernit, Linen 58, 8450 Hammel – UDKAST til § 12 miljøgodkendelse til udvidelse af slagtekyllingebruget


Inden Favrskov Kommune, Natur og Miljø, træffer afgørelse i sagen, skal naboer og eventuelle parter i sagen høres.

Udkast til miljøgodkendelse kan downloades her:  Jernit, Linen 58, 8450 Hammel – UDKAST til § 12 miljøgodkendelse til udvidelse af slagtekyllingebruget.
 
Eventuelle bemærkninger skal være kommunen i hænde senest den 23. februar 2015.  

Afgørelser - Landbrug

Stougårdsvej 13, 8860 Ulstrup - Tilrettet § 12 godkendelse

Favrskov Kommune har tilrettet den godkendelse til udvidelse af svinebruget efter husdyrgodkendelseslovens § 12 på Stougårdsvej 13, 8860 Ulstrup, der blev givet den 31. august 2012.

Ejendommen har fået tilrettet nogle af sine vilkår, for at gøre dem lettere at føre tilsyn med. Hverken dyrehold, næringsstofemissioner eller bygninger ændres i forbindelse med tilretningen af vilkår.

Afgørelsen kan downloades her: Stougårdsvej 13, 8860 Ulstrup – Tilrettet § 12 miljøgodkendelse.

Den tilrettede godkendelse offentliggøres for at opfylde kravet om, at den gældende godkendelse til enhver tid skal være tilgængelig på Kommunens hjemmeside, men tilretningen af vilkårene udløser ikke en ny klagefrist til Natur- og Miljøklagenævnet.  

Lådnehøjvej 8, 8860 Ulstrup - Tilrettet § 12 godkendelse

Favrskov Kommune har tilrettet den godkendelse til udvidelse af svinebruget efter husdyrgodkendelseslovens § 12 på Lådnehøjvej 8, 8860 Ulstrup, der blev givet den 3. marts 2014.


Ejendommen har fået tilrettet nogle af sine vilkår, for at gøre dem lettere at føre tilsyn med. Hverken dyrehold, næringsstofemissioner eller bygninger ændres i forbindelse med tilretningen af vilkår.

Afgørelsen kan downloades her: Lådnehøjvej 8, 8860 Ulstrup – Tilrettet § 12 miljøgodkendelse.

Den tilrettede godkendelse offentliggøres for at opfylde kravet om, at den gældende godkendelse til enhver tid skal være tilgængelig på Kommunens hjemmeside, men tilretningen af vilkårene udløser ikke en ny klagefrist til Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

 Grundvand

Vandindvindingstilladelse vedr. Slotsvej 21, Ulstrup

Michael Hougaard, Slotsvej 21, 8860 Ulstrup har søgt om tilladelse til at indvinde 70.000 m3 grundvand årligt til markvanding fra boring, DGU nr. 67.1210. Såfremt der gives tilladelse til indvinding af 70.000 m3/år, tilbagetrækkes den eksisterende tilladelse til indvinding af overfladevand på 18.000 m3/år.

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til sagen sendes skriftligt til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup med angivelse af journalnr. 710-2009-47897 inden 2 uger fra den 31. januar 2015, dvs. senest den 13. februar 2015.

Vandindvindingstilladelse til Torupgård Vandværk

Torupgård Vandværk har søgt om fornyet tilladelse til at indvinde 1000 m3 grundvand årligt til ikke-almen vandforsyning af 3 husstande. Den tilladte indvindingsmængde er dermed reduceret fra 6000 m3.

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til sagen sendes skriftligt til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup med angivelse af journalnr. 710-2010-21730 inden 2 uger fra den 23. januar 2015, dvs. senest den 6. februar 2015.

Vandindvindingstilladelse til Katbakkens Vandværk

Katbakkens Vandværk, matr. nr. 18l, Farre By, Sporup, har søgt om fornyet tilladelse til at indvinde 3000 m3 grundvand årligt til almen vandforsyning af 4 landhuse og 4 landbrugsbedrifter. Dette er en uændret mængde i forhold til det tillæg til vandværkets tilladelse, der blev givet i år 2000.

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til sagen sendes skriftligt til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup med angivelse af journalnr. 710-2010-21720 inden 2 uger fra den 13. januar, dvs. senest den 27. januar 2015.

Vandløbsrestaurering i Norring Møllebæk

Favrskov Kommune ønsker at udføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Norring Møllebæk.

Formålet med projektet er at skabe faunapassage for fisk og anden vandløbsfauna.

Projektforslaget er i høring fra 8. december 2014 til 2. februar 2015. 

Høringsbrev og sagens bilag kan downloades her:

Høringsbrev vedr vandløbsrestaurering i Norring Møllebæk
Bilag 1 - forundersøgelse
Bilag 2 vedr. forundersøgelse
Bilag 3 vedr. forundersøgelse
Bilag
4 vedr. forundersøgelse
Bilag 5 vedr. forundersøgelse
Bilag 6 - tegning eksisterende forhold

Bilag 7 - tegning projekterede forhold
Bilag 8 - vvmundersøgelse

Indsigelser eller bemærkninger til projektforslaget skal sendes til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, favrskov@favrskov.dk senest 2. februar 2015.

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte Klaus Overgaard Kristensen, Natur og Miljø, klkr@favrskov.dk, 89 64 52 15.

Vandløbsrestaurering i Rønbæk i høring

Favrskov Kommune ønsker at udføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Rønbæk.Formålet med projektet er at skabe faunapassage for fisk og anden vandløbsfauna.

Projektforslaget er i høring fra 8. december 2014 til 2. februar 2015.

Høringsbrev og sagens bilag kan downloades her:
Høringsbrev vedr vandløbsrestaurering i Rønbæk
Bilag 1 - detailprojekt
Bilag 2 - tegning over eksisterende brønd
Bilag 3 - uddrag fra Favrskov Kommunes spildevandsplan
Bilag 4 - længdeprofil af eksisterende forhold
Bilag 5 - længdeprofil af fremtidige forhold
Bilag 6 - tværprofiler af fremtidige forhold
Bilag 7 - fremtidig vandbremse
Bilag 8 - tegning eksisterende forhold
Bilag 9 - tegning eksisterende forhold
Bilag 10 - tegning fremtidige forhold
Bilag 11 - tegning fremtidige forhold
Bilag 12 - tegning adgangsvej og afspærringer


Indsigelser eller bemærkninger til projektforslaget skal sendes til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, favrskov@favrskov.dk senest 2. februar 2015.

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte Klaus Overgaard Kristensen, Natur og Miljø, klkr@favrskov.dk, 89 64 52 15.


Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand til Toustrup St. Vandværk og afgørelse om VVM-pligt på Vestergårdsvej 70, 8472 Sporup.

Favrskov Kommune har givet tilladelse til indvinding af 4.500 m3 grundvand årligt til almen vandforsyning til Toustrup St. Vandværk, Vestergårdsvej 70, 8472 Sporup - matr. nr. 7x, Røgen By, Røgen. Indvinding sker fra en boring placeret på vandværksgrunden.

Hele tilladelsen og bilag kan downloades her:
Tilladelse til vandindvinding - Bilag 1 - Forsyningsområde - Bilag 2 - Beskyttelseszoner - Bilag 3 - Kontrolplan Bilag 4 - Afgørelse om VVM pligt

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til sagen sendes pr. mail til favrskov@favrskov.dk eller skriftligt til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup med angivelse af sagsnr. 710-2009-44837 inden 4 uger fra datoen for annonceringen (5.12.2014), dvs. senest den 5.1.2015.

Afgørelse om VVM-pligt

Favrskov Kommune har i forbindelse med tilladelsen truffet afgørelse om, at den ansøgte vandindvinding ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt, idet vandindvindingen ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Hele VVM-screeningen kan downloades her: Afgørelse om VVM pligt

Afgørelsen om VVM-pligt kan påklages, for så vidt angår retlige spørgsmål. En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på e-mail til nmkn@nmkn.dk inden 4 uger fra datoen for annonceringen (5.12.2014), dvs. senest den 5.1.2015.
Natur- og Miljøklagenævnet behandler først klagen, når der er betalt gebyr. Læs mere på hjemmesiden www.nmkn.dk.

Yderligere oplysninger kan fås hos Natur og Miljø på tlf. 89 64 10 10 eller på favrskov@favrskov.dk


Skjesbjergvej 36B’s Vandværk, Skjesbjergvej 36, 8860 Ulstrup – Tilladelse til fortsat indvinding af  1000 m3 grundvand pr. år fra ekst. boring og afgørelse om ikke–VVM-pligt

Favrskov Kommune har meddelt tilladelse til, at der indvindes grundvand fra en eksisterende boring på Skjesbjergvej 36B, Ulstrup.
Tilladelse med bilag og afgørelse om ikke-VVM-pligt kan hentes på nedenstående links:

Endelig tilladelse til vandindvinding Skjesbjergvej 36, Ulstrup 
Bilag 1 - Oversigtskort med forsyningsområde
Bilag 2 - VVM-afgørelse
Bilag 3 - Borerapport

Langskovvej 21’s Vandværk, Langskovvej 21, 8370 Hadsten – Tilladelse til fortsat indvinding af 3200 m3 grundvand pr. år fra ekst. boring og afgørelse om ikke-VVM-pligt.


Favrskov Kommune har meddelt tilladelse til, at der indvindes grundvand fra en eksisterende boring på Langskovvej 21, Hadsten
Tilladelse med bilag og afgørelse om ikke-VVM-pligt kan hentes på nedenstående links:

Endelig tilladelse til vandindvinding Langskovvej 21, Hadsten
Bilag 1 - Oversigtskort
Bilag 2 - VVM-afgørelse

For begge tilladelser gælder:

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, men indsendes skriftligt til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller pr. mail til favrskov@favrskov.dk, som herefter videresender klagen med sagens akter. Bemærkninger skal være modtaget senest 4 uger efter  annonceringen,  dvs. senest  18. december 2014.

Afgørelsen om ikke-VVM-pligt:


Favrskov Kommune har i forbindelse med tilladelserne truffet afgørelse om, at den ansøgte vandindvinding ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt, idet indvindingen ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.  Der er linket til VVM-screeningen ovenfor.

Afgørelsen om ikke-VVM-pligt kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra  annonceringen  påklages til Natur- og Miljøklagenævnet - dvs. 18. december 2014.
En eventuel klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, men indsendes skriftligt til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller pr. mail til favrskov@favrskov.dk, som herefter videresender klagen med sagens akter.

Yderligere oplysninger kan fås hos Natur og Miljø på tlf. 89 64 53 16 eller på rit@favrskov.dk.

Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding - Sølehøjvej 11, 8370 Hadsten

Favrskov Kommune har meddelt tilladelse til at der indvindes grundvand fra en ny boring på Sølehøjvej 11.

Tilladelse og bilag kan downloades her:

Endelig vandindvindingstilladelse - Sølehøjvej 1, Hadsten
Bilag 1 - kort
Bilag 2 - kort
Bilag 3 - afgørelse om vvmpligt
Bilag 4 - borerapport

Afgørelsen kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering påklages til Natur- og Miljøklagenævnet - dvs. senest  5. december 2014.

En eventuel klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, men indsendes skriftligt til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller pr. mail til favrskov@favrskov.dk, som herefter videresender klagen med sagens akter.

Søgsmål kan anlægges ved domstolene indtil 6 måneder efter dvs. senest 5. maj 2015. Yderligere oplysninger kan fås hos Natur og Miljø på tlf. 89 64 53 16 eller på rit@favrskov.dk

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand og afgørelse om VVM-pligt på Nordrevej 43, 8471 Sabro.  

Favrskov Kommune har givet tilladelse til indvinding af 17.000 m3 grundvand årligt til vanding, Nordrevej 43, 8471 Sabro - matr. nr. 16c, Skjoldelev By, Lading.

Indvinding sker fra 1 eksisterende boring placeret på Nordrevej 43, 8471 Sabro.

Hele tilladelsen og bilag kan downloades her:

Tilladelse- Bilag 1 - Bilag 2 Bilag 3

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til sagen sendes pr. mail til favrskov@favrskov.dk eller skriftligt til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup med angivelse af sagsnr. 710-2013-15342 inden 4 uger fra datoen for annonceringen (3.10.2014), dvs. senest den 31.10.2014.

Afgørelse om VVM-pligt

Favrskov Kommune har i forbindelse med tilladelsen truffet afgørelse om, at den ansøgte vandindvinding ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt, idet vandindvindingen ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Hele VVM-screeningen kan downloades her: Afgørelse

Afgørelsen om ikke-VVM-pligt kan påklages, for så vidt angår retlige spørgsmål. En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på e-mail til nmkn@nmkn.dk inden 4 uger fra datoen for annonceringen (3.10.2014), dvs. senest den 31.10.2014.

Natur- og Miljøklagenævnet behandler først klagen, når der er betalt gebyr. Læs mere på hjemmesiden www.nmkn.dk.

Yderligere oplysninger kan fås hos Natur og Miljø på tlf. 89 64 52 36 eller på mspo@favrskov.dk.  

Virksomhedsområdet

Afgørelse om ikke VVM-pligt for fjernvarmeledning til forsyning af Hammelvej 166 og 168, Laurbjerg, 8870 Langå


Favrskov Kommune har truffet afgørelse om, at Laurbjerg Kraftvarmeværks etablering af en fjernvarmeledning i Laurbjerg, ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt.

Hele afgørelsen kan downloades her: 
Afgørelse om ikke VVM-pligt - Laurbjerg Kraftvarmeværk  og Skema til brug for VVM-screening.
 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettiget er enhver med en individuel retlig interesse i sagens udfald, miljøministeren samt visse landsdækkende foreninger og organisationer, jfr. § 59, stk. 1 og 2 i planloven.

Klagen indgives via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor man kan logge på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Når man klager, skal man betale et gebyr på kr. 500, der betales med betalingskort i Klageportalen.

En eventuel klage skal være indgivet til Natur- og Miljøklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort, dvs. senest 26. februar 2015. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, jfr. § 62, stk. 1 i planloven.

Yderligere vejledning om klage og gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklage-nævnets hjemmeside på www.nkn.dk.


Natur og Vandløb

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 og 16 til hævet træsti, lave broer, platforme samt vejunderføring på Trækstien ved Ulstrup

Tilladelsen kan downloades her - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 og 16 til hævet træsti, lave broer, platforme samt vejunderføring på Trækstien ved Ulstrup.

Klagevejledning kan ses i selve tilladelsen. Der er klagefrist 10. februar 2015.  


Landzonetilladelser - Natur og Miljø

Favrskov Kommune har givet tilladelse til etablering af vandhul på Herstvej 28, 8382 Hinnerup.

Der er en klagefrist på 4 uger fra den 9. december 2014.

Tilladelser efter planloven, jævnfør planlovens § 58, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald, jævnfør planlovens § 59, stk. 1 og 2, herunder landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål.

En evt. klage skal være skriftlig og sendes til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup. Klagen skal være kommunen i hænde senest 6. januar 2015 ved ekspeditionstidens ophør.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Flere oplysninger om tilladelsen kan fås ved henvendelse til Carsten Monsrud, cmon@favrskov.dk, 89645231. 

 
Sidst opdateret: 30-01-2015
Næste opdatering:
Email til redaktør: Rikke Zanini
Side ID: 6104