Bookmark and Share
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
 


Høringer i foroffentlighedsfase - Landbrug

Høringer - Landbrug

Afgørelser - Landbrug 

Grundvand

Virksomhedsområdet

Natur og vandløb

Landzonetilladelser - Natur og Miljø

Høringer i foroffentlighedsfase - Landbrug

Hammelvej 163, 8870 Langå – Revurdering af godkendelse indledes

Favrskov Kommune indleder revurdering af kapitel 5 godkendelse på svinebruget Hammelvej 163, 8870 Langå.

Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. Anmodning om at se sagens akter, kommentarer og spørgsmål kan sendes til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller sendes på mail til favrskov@favrskov.dk.

Enhver kan senest den 5. januar 2015 anmode om at blive orienteret, når et udkast til revurdering er klar.


Hvalløsvej 39, 8370 Hadsten – Ansøgning om § 12 miljøgodkendelse til udvidelse af svinebrug

Favrskov Kommune har modtaget en ansøgning om at udvide dyreholdet på Hvalløsvej 39, 8370 Hadsten.

Der søges om udvidelse af eksisterende svineproduktion fra 3.100 smågrise og 6000 slagtesvin (186,1 DE) til 39.500 smågrise og 4.200 slagtesvin (304,5 DE). I forbindelse med godkendelsen skal der bygges en ny klimastald til smågrisene, en ny gyllebeholder samt en ny fodersilo.

Inden etableringen kan finde sted, skal Favrskov Kommune godkende den ansøgte produktion efter § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Godkendelsen indeholder en vurdering af projektets virkninger på miljøet, herunder også landskabet.

Enhver har ret til at se og kommentere ansøgningen, som består af ansøgningsskema med bilag. Selve ansøgningsskemaet er tilgængelig her Ansøgningsskema - udvidelse af svinebrug - Hvalløsvej 39, 8370 Hadsten.  

Enhver har også ret til at se et udkast til godkendelsen, når det er klar.

Eventuelle spørgsmål og bemærkninger til ansøgningen kan sendes til Favrskov Kommune. Når der er et udkast til godkendelsen klar, sender kommunen besked om, at udkastet kan findes på hjemmesiden. For at blive orienteret om at udkastet er klar, skal man senest den 29. december 2014 kl. 15.30 rette henvendelse til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, eller sende en mail til favrskov@favrskov.dk.

Høringer - Landbrug

PT ingen aktuelle høringer.

Afgørelser - Landbrug

Ellerupvej 20, 8450 Hammel – § 11 miljøgodkendelse til udvidelse af svinebrug


Favrskov Kommune har meddelt godkendelse til udvidelse af svinebruget efter husdyrgodkendelseslovens § 11 på Ellerupvej 20, 8450 Hammel.

Afgørelsen kan downloades her: Ellerupvej 20, 8450 Hammel – § 11 miljøgodkendelse til udvidelse af svinebrug.

Afgørelsen kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering påklages til Natur- og Miljøklagenævnet - dvs. senest den 8. januar 2015 kl. 17.00.
 
Eventuel klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, men indsendes skriftligt til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller pr. mail til favrskov@favrskov.dk, som herefter videresender klagen med sagens akter.
 
Søgsmål kan anlægges ved domstolene indtil 6 måneder efter annonceringen (den 11. december 2014), dvs. 11. juni 2015
 

Hadbjergvej 125, 8370 Hadsten - § 31 afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype

Favrskov Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke er godkendelsespligt i forbindelse med et anmeldt skift i dyretype på Hadbjergvej 125, 8370 Hadsten.

Afgørelsen kan downloades her – Hadbjergvej 125, 8370 Hadsten - § 31 afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype.

Afgørelsen kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering påklages til Natur- og Miljøklagenævnet - dvs. senest den 17. december 2014 kl 15.30.
 
Eventuel klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, men indsendes skriftligt til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller pr. mail til favrskov@favrskov.dk, som herefter videresender klagen med sagens akter.
 
Søgsmål kan anlægges ved domstolene indtil 6 måneder efter annonceringen (den 19. november 2014), dvs. den 19. maj 2015.
 

Aldrupvej 3, 8860 Ulstrup – § 12 miljøgodkendelse til udvidelse af svinebrug

Favrskov Kommune har meddelt godkendelse til udvidelse af svinebruget efter husdyrgodkendelseslovens § 12 på Aldrupvej 3, 8860 Ulstrup.
 
 
Afgørelsen kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering påklages til Natur- og Miljøklagenævnet - dvs. senest den 25. november 2014 kl. 15.30.

Eventuel klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, men indsendes skriftligt til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller pr. mail til favrskov@favrskov.dk, som herefter videresender klagen med sagens akter.

Søgsmål kan anlægges ved domstolene indtil 6 måneder efter annonceringen (den 28. oktober 2014), dvs. 28. april 2015. 

Ødumvej 10, 8370 Hadsten – § 16 arealgodkendelse

Favrskov Kommune har meddelt arealgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 16 af arealer tilhørende Ødumvej 10, 8370 Hadsten.

Afgørelsen kan downloades her: Ødumvej 10, 8370 Hadsten – § 16 arealgodkendelse.

Afgørelsen kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering påklages til Natur- og Miljøklagenævnet - dvs. senest den 30. oktober 2014 kl. 17.00.
 
Eventuel klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, men indsendes skriftligt til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller pr. mail til favrskov@favrskov.dk, som herefter videresender klagen med sagens akter.
 
Søgsmål kan anlægges ved domstolene indtil 6 måneder efter annonceringen (den 2. oktober 2014), dvs. 2. april 2015.

Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro - § 12-miljøgodkendelse til udvidelse af svinebrug

Favrskov Kommune har meddelt godkendelse til udvidelse af svinebruget på oven-nævnte adresse, efter husdyrgodkendelseslovens § 12.

Afgørelsen kan downloades her: Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro - § 12-miljøgodkendelse til udvidelse af svinebrug.

Afgørelsen kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering påklages til Natur- og Mil-jøklagenævnet - dvs. senest den 30. oktober 2014 kl. 17.00.

Eventuel klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 Køben-havn NV, men indsendes skriftligt til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller pr. mail til favrskov@favrskov.dk, som herefter videresender klagen med sagens akter.

Søgsmål kan anlægges ved domstolene indtil 6 måneder efter annonceringen (den 2. oktober 2014), det vil sige den 2. april 2015.

Rigtrupvej 53, 8370 Hadsten – Afgørelse om tilbagekaldelse og ændring af vilkår i tidligere afgjort § 12 miljøgodkendelse til udvidelse af svinebrug

Afgørelsen om tilbagekaldelse og ændringer kan downloades her: Afgørelse - Rigtrupvej 53, 8370 Hadsten  

En eventuel klage skal være kommunen i hænde senest den 3. oktober 2014 kl. 13.30. 

 Grundvand

Vandinvindingstilladelse til Skjoldelev-Mødal Vandværk

Skjoldelev-Mødal Vandværk har søgt om tilladelse til vandindvinding fra ny boring, DGU nr. 78.1389, samt om fornyet tilladelse til at indvinde i alt 28.000 m3 grundvand årligt til almen vandforsyning. Dette betyder, at Skjoldelev-Mødal Vandværk ikke vil øge sin indvindingsmængde, men vil øge forsyningssikkerheden ved at fordele indvindingen på to boringer.

En endelig tilladelse til vandindvinding vil bl.a. indeholde vilkår om, at det fremover ikke er tilladt, indtil 300 m fra boringen, at etablere nedsivningsanlæg eller andre anlæg, der kan udgøre en risiko for grundvandet. De berørte lodsejere vil blive skriftligt underrettet.

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til sagen sendes skriftligt til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup med angivelse af journalnr. 710-2010-21490 inden 2 uger fra den 16. december dvs. senest den 30. december 2014.

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand til Toustrup St. Vandværk og afgørelse om VVM-pligt på Vestergårdsvej 70, 8472 Sporup.

Favrskov Kommune har givet tilladelse til indvinding af 4.500 m3 grundvand årligt til almen vandforsyning til Toustrup St. Vandværk, Vestergårdsvej 70, 8472 Sporup - matr. nr. 7x, Røgen By, Røgen. Indvinding sker fra en boring placeret på vandværksgrunden.

Hele tilladelsen og bilag kan downloades her:
Tilladelse til vandindvinding - Bilag 1 - Forsyningsområde - Bilag 2 - Beskyttelseszoner - Bilag 3 - Kontrolplan Bilag 4 - Afgørelse om VVM pligt

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til sagen sendes pr. mail til favrskov@favrskov.dk eller skriftligt til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup med angivelse af sagsnr. 710-2009-44837 inden 4 uger fra datoen for annonceringen (5.12.2014), dvs. senest den 5.1.2015.

Afgørelse om VVM-pligt

Favrskov Kommune har i forbindelse med tilladelsen truffet afgørelse om, at den ansøgte vandindvinding ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt, idet vandindvindingen ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Hele VVM-screeningen kan downloades her: Afgørelse om VVM pligt

Afgørelsen om VVM-pligt kan påklages, for så vidt angår retlige spørgsmål. En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på e-mail til nmkn@nmkn.dk inden 4 uger fra datoen for annonceringen (5.12.2014), dvs. senest den 5.1.2015.
Natur- og Miljøklagenævnet behandler først klagen, når der er betalt gebyr. Læs mere på hjemmesiden www.nmkn.dk.

Yderligere oplysninger kan fås hos Natur og Miljø på tlf. 89 64 10 10 eller på favrskov@favrskov.dk


Skjesbjergvej 36B’s Vandværk, Skjesbjergvej 36, 8860 Ulstrup – Tilladelse til fortsat indvinding af  1000 m3 grundvand pr. år fra ekst. boring og afgørelse om ikke–VVM-pligt

Favrskov Kommune har meddelt tilladelse til, at der indvindes grundvand fra en eksisterende boring på Skjesbjergvej 36B, Ulstrup.
Tilladelse med bilag og afgørelse om ikke-VVM-pligt kan hentes på nedenstående links:

Endelig tilladelse til vandindvinding Skjesbjergvej 36, Ulstrup 
Bilag 1 - Oversigtskort med forsyningsområde
Bilag 2 - VVM-afgørelse
Bilag 3 - Borerapport

Langskovvej 21’s Vandværk, Langskovvej 21, 8370 Hadsten – Tilladelse til fortsat indvinding af 3200 m3 grundvand pr. år fra ekst. boring og afgørelse om ikke-VVM-pligt.


Favrskov Kommune har meddelt tilladelse til, at der indvindes grundvand fra en eksisterende boring på Langskovvej 21, Hadsten
Tilladelse med bilag og afgørelse om ikke-VVM-pligt kan hentes på nedenstående links:

Endelig tilladelse til vandindvinding Langskovvej 21, Hadsten
Bilag 1 - Oversigtskort
Bilag 2 - VVM-afgørelse

For begge tilladelser gælder:

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, men indsendes skriftligt til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller pr. mail til favrskov@favrskov.dk, som herefter videresender klagen med sagens akter. Bemærkninger skal være modtaget senest 4 uger efter  annonceringen,  dvs. senest  18. december 2014.

Afgørelsen om ikke-VVM-pligt:


Favrskov Kommune har i forbindelse med tilladelserne truffet afgørelse om, at den ansøgte vandindvinding ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt, idet indvindingen ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.  Der er linket til VVM-screeningen ovenfor.

Afgørelsen om ikke-VVM-pligt kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra  annonceringen  påklages til Natur- og Miljøklagenævnet - dvs. 18. december 2014.
En eventuel klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, men indsendes skriftligt til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller pr. mail til favrskov@favrskov.dk, som herefter videresender klagen med sagens akter.

Yderligere oplysninger kan fås hos Natur og Miljø på tlf. 89 64 53 16 eller på rit@favrskov.dk.

Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding - Sølehøjvej 11, 8370 Hadsten

Favrskov Kommune har meddelt tilladelse til at der indvindes grundvand fra en ny boring på Sølehøjvej 11.

Tilladelse og bilag kan downloades her:

Endelig vandindvindingstilladelse - Sølehøjvej 1, Hadsten
Bilag 1 - kort
Bilag 2 - kort
Bilag 3 - afgørelse om vvmpligt
Bilag 4 - borerapport

Afgørelsen kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering påklages til Natur- og Miljøklagenævnet - dvs. senest  5. december 2014.

En eventuel klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, men indsendes skriftligt til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller pr. mail til favrskov@favrskov.dk, som herefter videresender klagen med sagens akter.

Søgsmål kan anlægges ved domstolene indtil 6 måneder efter dvs. senest 5. maj 2015. Yderligere oplysninger kan fås hos Natur og Miljø på tlf. 89 64 53 16 eller på rit@favrskov.dk

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand og afgørelse om VVM-pligt på Nordrevej 43, 8471 Sabro.  

Favrskov Kommune har givet tilladelse til indvinding af 17.000 m3 grundvand årligt til vanding, Nordrevej 43, 8471 Sabro - matr. nr. 16c, Skjoldelev By, Lading.

Indvinding sker fra 1 eksisterende boring placeret på Nordrevej 43, 8471 Sabro.

Hele tilladelsen og bilag kan downloades her:

Tilladelse- Bilag 1 - Bilag 2 Bilag 3

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til sagen sendes pr. mail til favrskov@favrskov.dk eller skriftligt til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup med angivelse af sagsnr. 710-2013-15342 inden 4 uger fra datoen for annonceringen (3.10.2014), dvs. senest den 31.10.2014.

Afgørelse om VVM-pligt

Favrskov Kommune har i forbindelse med tilladelsen truffet afgørelse om, at den ansøgte vandindvinding ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt, idet vandindvindingen ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Hele VVM-screeningen kan downloades her: Afgørelse

Afgørelsen om ikke-VVM-pligt kan påklages, for så vidt angår retlige spørgsmål. En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på e-mail til nmkn@nmkn.dk inden 4 uger fra datoen for annonceringen (3.10.2014), dvs. senest den 31.10.2014.

Natur- og Miljøklagenævnet behandler først klagen, når der er betalt gebyr. Læs mere på hjemmesiden www.nmkn.dk.

Yderligere oplysninger kan fås hos Natur og Miljø på tlf. 89 64 52 36 eller på mspo@favrskov.dk.  

Virksomhedsområdet


Afgørelse - omlægning af Lading-Fajstrup fjernvarmeværk til nødanlæg og vekslerstation, Mandhusvej 16, 8471 Sabro - ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsen

Favrskov Kommune har truffet afgørelse om, at omlægning af fjernvarmeværket til nødanlæg og vekslerstation ikke er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bestemmelser, idet ændringen ikke kan være til skade for miljøet.

Afgørelsen kan downloades her: Afgørelse vedr. omlægning af Lading-Fajstrup fjernvarmeværk - ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsen

Afgørelsen kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål - dvs. senest den 20. november 2014 kl. 17.00. 

Eventuel klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, men indsendes skriftligt til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller pr. mail til favrskov@favrskov.dk, som herefter videresender klagen med sagens akter. 


Søgsmål kan anlægges ved domstolene indtil 6 måneder efter annonceringen (den 23. oktober 2014), det vil sige den 23. april 2015. 

Natur og Vandløb

Vandløbsrestaurering i Norring Møllebæk

Favrskov Kommune ønsker at udføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Norring Møllebæk.

Formålet med projektet er at skabe faunapassage for fisk og anden vandløbsfauna.

Projektforslaget er i høring fra 8. december 2014 til 2. februar 2015. 

Høringsbrev og sagens bilag kan downloades her:

Høringsbrev vedr vandløbsrestaurering i Norring Møllebæk
Bilag 1 - forundersøgelse
Bilag 2 vedr. forundersøgelse
Bilag 3 vedr. forundersøgelse
Bilag
4 vedr. forundersøgelse
Bilag 5 vedr. forundersøgelse
Bilag 6 - tegning eksisterende forhold

Bilag 7 - tegning projekterede forhold
Bilag 8 - vvmundersøgelse

Indsigelser eller bemærkninger til projektforslaget skal sendes til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, favrskov@favrskov.dk senest 2. februar 2015.

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte Klaus Overgaard Kristensen, Natur og Miljø, klkr@favrskov.dk, 89 64 52 15.

Vandløbsrestaurering i Rønbæk i høring

Favrskov Kommune ønsker at udføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Rønbæk.Formålet med projektet er at skabe faunapassage for fisk og anden vandløbsfauna.

Projektforslaget er i høring fra 8. december 2014 til 2. februar 2015.

Høringsbrev og sagens bilag kan downloades her:
Høringsbrev vedr vandløbsrestaurering i Rønbæk
Bilag 1 - detailprojekt
Bilag 2 - tegning over eksisterende brønd
Bilag 3 - uddrag fra Favrskov Kommunes spildevandsplan
Bilag 4 - længdeprofil af eksisterende forhold
Bilag 5 - længdeprofil af fremtidige forhold
Bilag 6 - tværprofiler af fremtidige forhold
Bilag 7 - fremtidig vandbremse
Bilag 8 - tegning eksisterende forhold
Bilag 9 - tegning eksisterende forhold
Bilag 10 - tegning fremtidige forhold
Bilag 11 - tegning fremtidige forhold
Bilag 12 - tegning adgangsvej og afspærringer


Indsigelser eller bemærkninger til projektforslaget skal sendes til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, favrskov@favrskov.dk senest 2. februar 2015.

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte Klaus Overgaard Kristensen, Natur og Miljø, klkr@favrskov.dk, 89 64 52 15.

Landzonetilladelser - Natur og Miljø

Favrskov Kommune har givet tilladelse til etablering af vandhul på Herstvej 28, 8382 Hinnerup.

Der er en klagefrist på 4 uger fra den 9. december 2014.

Tilladelser efter planloven, jævnfør planlovens § 58, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald, jævnfør planlovens § 59, stk. 1 og 2, herunder landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål.

En evt. klage skal være skriftlig og sendes til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup. Klagen skal være kommunen i hænde senest 6. januar 2015 ved ekspeditionstidens ophør.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Flere oplysninger om tilladelsen kan fås ved henvendelse til Carsten Monsrud, cmon@favrskov.dk, 89645231. 


Etablering af vandhul på Voldby Hedevej 40, Hammel

Favrskov Kommune har givet tilladelse til etablering af vandhul på matr. nr. 9d Voldby By, Voldby ved adressen Voldby Hedevej 40, 8450 Hammel.

Der er en klagefrist på 4 uger fra den 18. november 2014.

Tilladelser efter planloven, i henhold til planlovens § 58, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald, jævnfør planlovens § 59, stk. 1 og 2, herunder landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål.

En evt. klage skal være skriftlig og sendes til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup. Klagen skal være kommunen i hænde senest 16. december kl. 15.30.  

Etablering af vandhul ifbm. Hadbjerg Skovrejsningsprojekt

Favrskov Kommune har givet tilladelse til etablering af vandhul på matr. nr. 10a Hadbjerg By, Hadbjerg. Vandhullet etableres i forbindelse med et kommunalt skovrejsningsprojekt ved Hadbjerg.

Der er en klagefrist på 4 uger fra den 25. november 2014.

Tilladelser efter planloven, i henhold til planlovens § 58, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald, jævnfør planlovens § 59, stk. 1 og 2, herunder landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål.

En evt. klage skal være skriftlig og sendes til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup. Klagen skal være kommunen i hænde senest 23. december kl. 15.30. 
 
Sidst opdateret: 15-12-2014
Næste opdatering:
Email til redaktør: Rikke Zanini
Side ID: 6104