Bookmark and Share
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
 


Høringer i foroffentlighedsfase - Landbrug

Høringer - Landbrug

Afgørelser - Landbrug 

Grundvand

Virksomhedsområdet

Natur og vandløb

Landzonetilladelser - Natur og Miljø

 

Høringer i foroffentlighedsfase - Landbrug

Volshøjvej 8,  8850 Bjerringbro – Ansøgning om § 12 miljøgodkendelse til udvidelse af svinebrug

Favrskov Kommune har modtaget en ansøgning om at udvide dyreholdet på ovennævnte adresse.

Husdyrbruget er et svinebrug med slagtesvin. Efter udvidelsen vil dyreholdet være på 16.868 slagtesvin (51-107 kg), i alt 377,48 dyreenheder. I forbindelse med godkendelsen skal der ikke bygges nye bygninger.

Inden etableringen kan finde sted, skal Favrskov Kommune godkende den ansøgte produktion efter § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Godkendelsen indeholder en vurdering af projektets virkninger på miljøet, herunder også landskabet.

Enhver har ret til at se og kommentere ansøgningen, som består af ansøgningsskema med bilag. Selve ansøgningsskemaet kan downloades her - Ansøgningsskema - udvidelse af svinebrug - Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro.

Eventuelle spørgsmål og bemærkninger til ansøgningen kan sendes til Favrskov Kommune. Enhver kan anmode om at få udkast til godkendelse tilsendt, når dette er klar. For at få udkastet til godkendelse tilsendt, skal man senest onsdag den 14. maj 2014 rette henvendelse til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, eller sende en mail til favrskov@favrskov.dk.


Høringer - Landbrug

Dengsøvej 7, 8860 Ulstrup – UDKAST til § 12 miljøgodkendelse til udvidelse af svinebrug

Inden Favrskov Kommune, Natur og Miljø, træffer afgørelse i sagen, skal naboer og eventuelle parter i sagen høres.  
Udkast til miljøgodkendelsen kan downloades her:  Dengsøvej 7, 8860 Ulstrup – UDKAST til § 12 miljøgodkendelse til udvidelse af svinebrug.

Eventuelle bemærkninger skal være kommunen i hænde senest den 22. april 2012 kl. 15.30.
 

Toftkærvej 20, 8382 Hinnerup - Udkast til revurdering af § 33 godkendelse

Inden Favrskov Kommune, Natur og Miljø, træffer afgørelse i sagen, skal naboer og eventuelle parter i sagen høres.

Udkast til revurdering kan downloades her: Udkast til revurdering - Toftkærvej 20, 8382 Hadsten.

Eventuelle bemærkninger skal være kommunen i hænde senest den 22. april 2012 kl. 15.30

Mejlbyvej 10, 8370 Hadsten - Udkast til revurdering af § 33 godkendelse

Inden Favrskov Kommune, Natur og Miljø, træffer afgørelse i sagen, skal naboer og eventuelle parter i sagen høres.

Udkast til revurdering kan downloades her: Udkast til revurdering, Mejlbyvej 10, 8370 Hadsten 

Eventuelle bemærkninger skal være kommunen i hænde senest den 22. april 2012 kl. 15.30


Afgørelser - Landbrug 


Hadbjergvej 9, Vinterslev 8370 Hadsten - Dispensation til etablering af ikke-erhvervsmæssigt dyrehold


Favrskov Kommune har meddelt dispensation til etablering af ikke-erhvervsmæssigt dyrehold efter
§ 8 stk. 3 i ’Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter’ på

Hadbjergvej 9, Vinterslev 8370 Hadsten.

Afgørelsen kan downloades her: Endelig afgørelse, Hadbjergvej 9, 8370 Hadsten.
 

Afgørelsen kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering påklages til Natur- og Miljøklagenævnet - dvs. senest den 8. april 2014 kl. 15.30.

Eventuel klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, men indsendes skriftligt til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller pr. mail til favrskov@favrskov.dk, som herefter videresender klagen med sagens akter.

Søgsmål kan anlægges ved domstolene indtil 6 måneder efter annonceringen (den 11. marts 2014), dvs. den 11. september 2014.


 Grundvand

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand til Egely Vandværk og afgørelse om ikke-VVM-pligt på Dejehøjvej 12, 8860 Ulstrup

Favrskov Kommune har givet tilladelse til indvinding af 10.000 m3 grundvand årligt til ikke-almen vandforsyning til Egely Vandværk, Dejehøjvej 12, 8860 Ulstrup - matr. nr.28b, Vellev By, Vellev. Indvinding sker fra en eksisterende boring placeret på Dejehøjvej 12, 8860 Ulstrup.
Hele tilladelsen og bilag kan downloades her:

-       Endelig vandindingstilladdelse Dejehøjvej 12, 8860 Ulstrup , Bilag 1: kort  og  Bilag 2: Afgørelse om VVM-pligt. V

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til sagen sendes pr. mail til favrskov@favrskov.dk eller skriftligt til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup med angivelse af sagsnr. 710-2014-5698 inden 4 uger fra datoen for annonceringen (23. april 2014), dvs. senest den 21. maj 2014.

Afgørelse om ikke-VVM-pligt

Favrskov Kommune har i forbindelse med tilladelsen truffet afgørelse om, at den ansøgte vandindvinding ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt, idet vandindvindingen ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Hele VVM-screeningen kan downloades her:
Bilag 2: Afgørelse om VVM-pligt.

Afgørelsen om ikke-VVM-pligt kan påklages, for så vidt angår retlige spørgsmål. En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på e-mail til nmkn@nmkn.dk inden 4 uger fra datoen for annonceringen (23. april 2014), dvs. senest den 21. maj 2014.

Natur- og Miljøklagenævnet behandler først klagen, når der er betalt gebyr. Læs mere på hjemmesiden www.nmkn.dk.

Yderligere oplysninger kan fås hos Natur og Miljø på tlf. 89 64 52 36 eller på mspo@favrskov.dk.  

 

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand til Dengsøgårdens Vandværk og afgørelse om ikke-VVM-pligt på Dengsøvej 20A, 8860 Ulstrup 

Favrskov Kommune har givet tilladelse til indvinding af 6.000 m3 grundvand årligt til ikke-almen vandforsyning til Dengsøgårdens Vandværk, Dengsøvej 20A, 8860 Ulstrup - matr. nr. 14b, Vester Velling By, Vester Velling.


Indvinding sker fra en eksisterende boring placeret på vandværksgrunden/Dengsøvej 20A, 8860 Ulstrup.

Hele tilladelsen og bilag kan downloades her: 
Endelig vandindingstilladdelse Dengsøvej 20a, 8860 Ulstrup,  Bilag 1: kort  og  Bilag 2 - Afgørelse om vvm-pligt.

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til sagen sendes pr. mail til favrskov@favrskov.dk eller skriftligt til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup med angivelse af sagsnr. 710-2012-3534 inden 4 uger fra datoen for annonceringen (23. april 2014), dvs. senest den 21. maj 2014.

Afgørelse om ikke-VVM-pligt

Favrskov Kommune har i forbindelse med tilladelsen truffet afgørelse om, at den ansøgte vandindvinding ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt, idet vandindvindingen ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Hele VVM-screeningen kan downloades her: Bilag 2 - Afgørelse om vvm-pligt.

Afgørelsen om ikke-VVM-pligt kan påklages, for så vidt angår retlige spørgsmål. En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på e-mail til nmkn@nmkn.dk inden 4 uger fra datoen for annonceringen (23. april 2014), dvs. senest den 21. maj 2014.

Natur- og Miljøklagenævnet behandler først klagen, når der er betalt gebyr. Læs mere på hjemmesiden www.nmkn.dk.

Yderligere oplysninger kan fås hos Natur og Miljø på tlf. 89 64 52 36 eller på mspo@favrskov.dk

Endelig tilladelse til  indvinding af grundvand på Slotsvej 12, 8860 Ulstrup

Favrskov Kommune har meddelt tilladelse til, at der indvindes grundvand fra en eksisterende boring på Slotsvej 12.
Tilladelse og bilag kan hentes på nedenstående links:afgørelsen kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering (25. februar2014) påklages til Natur- og Miljøklagenævnet - dvs. senest  25. marts 2014.

Endelig vandindvindingstilladelse - Slotsvej 12, 8860 Ulstrup, Bilag 1 - kort, Bilag 2 - kort, Bilag 3 -VVMscreening
Bilag 4 - vejledning vedr. fyld af marksprøjte

Søgsmål kan anlægges ved domstolene indtil 6 måneder efter annonceringen dvs. 25. august 2014.

Yderligere oplysninger kan fås hos Natur og Miljø på tlf. 89 64 53 16 eller på rit@favrskov.dk.


Virksomhedsområdet

Favrskov Kommune har meddelt godkendelse til svømmebadsanlæg på Hammel Svømmehal, Thorsvej 6, 8450 Hammel.

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Afgørelsen kan downloades her: Godkendelse af Hammel Svømmehal af 22. april 2014.

Søgsmål kan anlægges ved domstolene indtil 6 måneder efter annonceringen dvs. 22. oktober 2014.


Afgørelse om ikke VVM-pligt for varmetransmissionsledning fra Hammel Fjernvarme til Foldby-Norring over Lading-Fajstrup

Favrskov Kommune har truffet afgørelse om, at Hammel Fjernvarmes etablering af en varmetransmissionsledning til Foldby-Norring over Lading-Fajstrup, ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt.

Hele afgørelsen kan downloades her: Afgørelse om ikke VVM-pligt,  Hammel Fjernvarmes anmeldelse af VVM-pligtigt anlæg , Bilag 1 - adresse- og matrikelliste og Bilag 2 - oversigt over tracé.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage indgives skriftligt til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, eller via mail til favrskov@favrskov.dk. Herfra vil klagen blive videresendt sammen med sagens øvrige akter til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra godkendelsens offentlige bekendtgørelse (16. april 2014) , men på grund af påsken er fristen dog i dette tilfælde forlænget til 5 uger og udløber således 21. maj 2014. Eventuelle klager skal være modtaget af Favrskov Kommune senest denne dag.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr på 500 kr. Yderligere vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

Søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal være anlagt inden seks måneder efter offentliggørelsen.  

Høring i forbindelse med revurdering af Saint-Gobain Weber A/S

 

Favrskov Kommune indleder en revurdering af miljøgodkendelsen for Saint-Gobain Weber A/S, Randersvej 75, Hinge, 8940 Randers SV. Virksomheden producerer letklinker (LECA®). I forbindelse med revurderingen skal der bl.a. fastsættes vilkår for udledning af overfladevand gennem et nyt forsinkelsesbassin.

Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. Enhver kan inden for 3 uger fra annonceringen (dvs. senest 23. april 2014) anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at få tilsendt sagens akter eller udkast til afgørelse rettes til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, tlf. 89 64 52 06 eller til ep@favrskov.dk.

Høring af ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen af Saint-Gobain Weber A/S

Favrskov Kommune har modtaget ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen for Saint-Gobain Weber A/S, Randersvej 75, Hinge, 8940 Randers SV. Virksomheden producerer letklinker (LECA®), og reducerer forbruget af kul og olie ved anvendelse af CO2-neutrale restprodukter og andre homogene affaldsprodukter som brændsel og tilslag i produktionen. Der ansøges om anvendelse af supplerende typer brændsler og tilslag (primært spildevandsslam).

Enhver har ret til at se og kommentere ansøgningsmaterialet. Enhver kan inden for 3 uger fra annonceringen (dvs. senest 23. april 2014) anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at få tilsendt ansøgningsmaterialet eller udkast til afgørelse rettes til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, tlf. 89 64 52 06 eller til ep@favrskov.dk.


Natur og vandløb

Vandløbsrestaurering i Houlbjergskov Bæk i høring

Favrskov Kommune ønsker at udføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Houlbjergskov Bæk.Formålet med projektet er at skabe faunapassage for fisk og anden vandløbsfauna.

Projektforslaget kan downloades her: Høringsbrev vedr. Houlbjergskov Bæk.

Projektet  er i høring fra 24. april 2014 til 19. juni 2014.

Indsigelser eller bemærkninger til projektforslaget skal sendes til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, favrskov@favrskov.dk senest 19. juni 2014.

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte Klaus Overgaard Kristensen, Natur og Miljø, klkr@favrskov.dk, 89 64 52 15.

Vandløbsrestaurering i Helstrup Bæk og Søholm Bæk i høring

Favrskov Kommune ønsker at udføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Helstrup Bæk og Søholm Bæk. Formålet med projektet er at skabe faunapassage for fisk og anden vandløbsfauna.

Projektforslaget kan downloades her: Høringsbrev vedr. Helstrup Bæk og Søholm Bæk.

Projektet er i høring fra 24. april 2014 til 19. juni 2014.

Indsigelser eller bemærkninger til projektforslaget skal sendes til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, favrskov@favrskov.dk senest 19. juni 2014.

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte Klaus Overgaard Kristensen, Natur og Miljø, klkr@favrskov.dk, 89 64 52 15.

Regulering af det syd-nord gående dræn på ejendommen Vestergårdsvej 35, Røgen, 8472 Sporup

Favrskov Kommune behandler en ansøgning om regulering af det syd-nord gående dræn på matrikel nr. 7p, Røgen By, Røgen. Ansøger ønsker godkendelse af et allerede udført projekt i forbindelse med etablering af et vandhul. En ændring af et vandløbs udformning, herunder dræn, betragtes som en regulering og kræver en godkendelse, jf. Vandløbslovens § 17.

Høringsfasen løber i 4 uger fra den 9. april til 6. maj 2014 ved kontortids ophør.

Forslag til godkendelse af projektet kan downloades her:  Forslag til godkendelse af projekt om flytning af tilløb Kollerup Bæk.

 
 

Hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakte Birgitte Eriksen fra Natur og Miljø på bire@favrskov.dk eller 89 64 51 19.

 Indsigelser eller bemærkninger til projektforslaget skal sendes til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller elektronisk på favrskov@favrskov.dk. Indsigelser eller bemærkninger skal være kommunen i hænde senest den 6. maj 2014 ved kontortids ophør kl. 15.30.

 

 Landzonetilladelser - Natur og Miljø

Etablering af vandhul - Ravngårdsvej 38, 8370 Hadsten

Favrskov Kommune har givet tilladelse til etablering af vandhul på matr. nr. 1c Vivild By, Lyngå., tilhørende ejendommen Ravngårdsvej 38, 8370 Hadsten.

Der er en klagefrist på 4 uger fra den 8. april 2014.

Tilladelser efter planloven, i henhold til planlovens § 58, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald, jævnfør planlovens § 59, stk. 1 og 2, herunder landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål.

En evt. klage skal være skriftlig og sendes til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup. Klagen skal være kommunen i hænde senest 6. maj kl. 15.30 


Matr. nr. 7q, Granslev By, Granslev, Voer Møllevej 45, 8870 Langå

Favrskov Kommune har givet tilladelse til etablering af vandhul på max. 800 m2 på matr. nr. 7q, Granslev By, Granslev.

Der er en klagefrist på 4 uger fra den 1. april 2014.

Tilladelser efter planloven, i henhold til planlovens § 58, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald, jævnfør planlovens § 59, stk. 1 og 2, herunder landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål.

En evt. klage skal være skriftlig og sendes til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup. Klagen skal være kommunen i hænde senest den 29. april 2014 ved ekspeditionstidens ophør.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Flere oplysninger om tilladelsen kan fås ved henvendelse til Carsten Monsrud, cmon@favrskov.dk, 89645231.

 


 

 

 

 

 

 

 
 
Sidst opdateret: 23-04-2014
Næste opdatering:
Email til redaktør: Rikke Zanini
Side ID: 6104