Bookmark and Share
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
 

Miljøtilsyn med erhvervsmæssige husdyrbrug

Driften af et husdyrhold kræver, at ejer eller bruger overholder en række miljøregler. Reglerne herfor findes primært i Husdyrgødningsbekendtgørelsen og omfatter krav om:

  • Godkendelse og placering af husdyrhold
  • Indretning af stalde og lagre til opbevaring af husdyrgødning
  • Opbevaring af husdyrgødning, ensilage mv.
  • Anvendelse af husdyrgødning mv.

Ved miljøtilsynet undersøges husdyrbrugets beholdere til ajle, gylle og spildevand. Af forhold der kontrolleres kan blandt andet nævnes, dykket indløb, pumper, spild og overløb omkring beholderen og om den lovpligtige beholderkontrol er udført. Derudover tjekkes beholderens flydelag/overdækning samt logbog for flydelaget.

Pladser til opbevaring af fast møg og ensilage kontrolleres ved miljøtilsynet for: afløb og opsamling af saft, mure eller renholdte randzoner omkring pladserne, overdækning af møddinger, samt anlæggets vedligeholdelsesmæssige tilstand, herunder om det fortsat er tæt og kan klare påvirkningen fra de redskaber der benyttes.

Information om tilsynsfrekvens for landbrugstilsyn


I 2013 kom der nye regler for hvor ofte Kommunen skal udføre landbrugstilsyn på husdyrproduktioner med et dyrehold over 3 dyreenheder.

Alle husdyrbrug skal scores i forhold til lovoverholdelse og miljøpåvirkning ud fra 5 kriterier. For IED landbrug (landbrug med miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven eller husdyrloven) vil resultatet af landbrugets miljøpåvirkning indvirke på tilsynsfrekvensen. IED landbrug har en tilsynsfrekvens på mellem 1 til 3 år.

For øvrige landbrug er tilsynsfrekvensen 3-6 år, også afhængig af landbrugets lovoverholdelse og miljøpåvirkning. Dog er det Kommunen som fastlægger, hvornår det enkelte landbrug skal have tilsyn.
Er landbrugets miljøpåvirkning og/eller medførte sidste miljøtilsyn ingen bemærkninger betyder det en tilsynsfrekvens på 5-6 år, mens en større miljøpåvirkning og/eller sidste miljøtilsyn medførte flere bemærkninger betyder det en tilsynsfrekvens på 3-4 år.

Favrskov Kommunes tilsynsindsats fremgår af en årlig tilsynsberetning, som indsendes til Miljøstyrelsen.

Krydsoverensstemmelses-kontrol


Krydsoverensstemmelse (KO) betyder, at landbrugeren skal overholde en række krav til miljø, sundhed, dyrevelfærd og god landbrugsmæssig stand for at få udbetalt sin landbrugsstøtte i fuldt omfang.

Kontrolmyndighederne udtager årligt minimum 1 % af støtteansøgerne til kontrol. Dvs. at alle støtteansøgere i princippet kan blive udtaget til kontrol. I Favrskov Kommune udtrækkes der således 12 bedrifter til KO-kontrol om året. Udtagelsen til kontrol foretages på baggrund af en risikoanalyse, dvs. en vurdering af sandsynligheden for manglende overholdelse af lovgivningen.

Hvis der under et tilsyn konstateres forhold, der er omfattet af kommunens kontrol med krydsoverensstemmelse (KO-kontrol) behandles disse særskilt.

Læs mere om KO-kontrol her

Du kan læse mere via disse links:

Bekendtgørelse om tilsyn
Lov om drift af landbrugsjorde
Vejledning og skema til logbog for gyllebeholdere 
Sidst opdateret: 07-07-2014
Næste opdatering:
Email til redaktør: Rikke Zanini
Side ID: 7627
Kontakt Natur og Miljø
Telefon 8964 1010

Telefontid
Mandag og tirsdag: kl. 9.00-15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: kl. 9.00-17.00
Fredag: kl. 9.00-12.00

Besøgsadresse
Natur og Miljø
Torvegade 7
Hammel 

Besøgstid
Mandag og tirsdag: kl. 9.30-15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: kl. 12.00-17.00
Fredag: kl. 9.30-12.00

Postadresse:
Favrskov Kommune
Natur og Miljø
Skovvej 20
8382 Hinnerup